ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱠᱟᱱᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱛᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱠᱚ ᱛᱚᱨᱟᱣᱜᱼᱟ ᱾

ᱛᱷᱚᱠ ᱨᱮᱱ ᱥᱟᱦᱴᱟᱞᱩ "ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ"

ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱑᱕ ᱥᱟᱦᱴᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱷᱚᱠᱨᱮ, ᱥᱟᱱᱟᱢᱠᱚᱛᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱑᱕ ᱾