ᱛᱷᱚᱠ:ᱵᱟᱦᱟ ᱫᱟᱨᱮ

ᱱᱚᱶᱟ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱨᱮ ᱵᱟᱦᱟ ᱫᱟᱨᱮ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱞᱤᱥᱴᱭ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ᱾

ᱛᱷᱚᱠ ᱨᱮᱱ ᱥᱟᱦᱴᱟᱞᱩ "ᱵᱟᱦᱟ ᱫᱟᱨᱮ"

ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱓ ᱥᱟᱦᱴᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱷᱚᱠᱨᱮ, ᱥᱟᱱᱟᱢᱠᱚᱛᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱓ ᱾