ᱜᱚᱡ ᱜᱩᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱨ

ᱜᱚᱡ ᱚᱲᱟᱜᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱜᱮ ᱨᱩᱣᱟ. ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱛᱮᱭ ᱜᱚᱡ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱤᱱ ᱠᱩᱲᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱠᱚ ᱟ.ᱰᱤ ᱫᱩᱠ ᱡᱟᱞᱟ ᱠᱚ ᱨᱟᱜ ᱦᱚᱢᱚᱨᱟ ᱾ ᱨᱟᱜ ᱦᱚᱢᱚᱨ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱠᱚ ᱥᱩᱨ ᱚᱲᱟᱜ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱦᱮᱡ ᱥᱮᱴᱮᱨᱚᱜ-ᱟ ᱟᱨ ᱠᱚ ᱠᱩᱞᱤ ᱠᱮᱴᱮᱡ ᱡᱚᱝ ᱟ ᱾ ᱞᱟᱠᱛᱤ ᱠᱷᱟᱱ ᱜᱤᱛᱤᱡ ᱠᱚ ᱠᱚ ᱜᱚᱲᱚ ᱟᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱦᱤᱞᱚᱜ ᱜᱚᱡ ᱚᱲᱟᱜ ᱦᱚᱲ ᱢᱟ:ᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱭᱟ ᱾ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱫᱚ ᱜᱚᱰᱮᱛ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮ ᱜᱚᱜ ᱥᱟᱦᱟᱱ ᱦᱚᱦᱚᱭ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱭᱟ ᱾ ᱜᱚᱰᱮᱛ ᱠᱩᱞᱦᱤ ᱨᱮ ᱫᱟᱬᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱚᱜ ᱥᱟᱦᱟᱱᱮ ᱦᱚᱦᱚᱭᱟ ᱾

ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱥᱟᱥᱟᱝ ᱚᱡᱚᱜᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱜᱚᱰᱮᱛ ᱮ ᱦᱚᱦᱚ ᱯᱩᱨᱟ.ᱣ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱤᱱ ᱠᱚᱲᱟ ᱠᱩᱲᱤ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱵᱩᱰᱷᱤ ᱵᱩᱰᱷᱤ ᱜᱚᱡ ᱚᱲᱟᱜ ᱛᱮ ᱠᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜ-ᱟ ᱾ ᱠᱚᱲᱟ ᱠᱚ ᱫᱚ ᱴᱟᱸᱜᱟ ᱵᱩᱰᱭᱟᱹ ᱜᱚᱜ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱨ ᱠᱩᱲᱤ ᱠᱚ ᱫᱚ ᱥᱟᱨᱡᱚᱢ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱯᱷᱩᱲᱩᱜ ᱨᱮ ᱨᱤᱫ ᱵᱮᱨᱮᱞ ᱥᱟᱥᱟᱝ ᱠᱚ ᱟᱹᱜᱩ ᱫᱟᱨᱟᱭᱟ ᱾ ᱥᱟᱶ ᱨᱮ ᱥᱤᱠᱤ ᱴᱟᱠᱟ ᱴᱷᱮᱢᱟ ᱜᱷᱮᱸᱴ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱟᱹᱜᱩ ᱫᱟᱨᱟᱭᱟ ᱾ ᱛᱤᱨᱞᱟ. ᱠᱚ ᱫᱚ ᱨᱟᱜ ᱨᱟᱜ ᱛᱮᱠᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜ-ᱟ ᱾ ᱚᱲᱟᱜ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱠᱚ ᱨᱟᱜ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱟᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱚ ᱵᱚᱞᱚᱱᱟ ᱾ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱵᱚᱞᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱮᱛᱚᱢ ᱥᱮᱫ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱤᱛᱤᱡ ᱟᱠᱟᱫᱮ ᱜᱚᱡ ᱦᱚᱲ ᱟᱹᱜᱩ ᱟᱠᱟᱫ ᱥᱟᱥᱟᱝ ᱠᱚ ᱚᱡᱚᱜ ᱮᱭᱟ ᱾ ᱢᱟᱬᱟᱝ ᱫᱚ ᱚᱲᱟᱜ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱚᱡᱚᱜ ᱟᱭᱟ ᱾ ᱠᱟᱸᱥᱟ ᱵᱟᱹᱴᱤ ᱨᱮ ᱵᱮᱨᱮᱞ ᱫᱟᱜ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱨᱮ ᱥᱟᱥᱟᱝ ᱪᱟᱹᱰᱩᱭᱟ ᱟᱨ ᱥᱤᱠᱤ ᱯᱩᱭᱥᱟᱹ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱡᱚᱵᱮᱭᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱫᱟᱜ ᱛᱮ ᱜᱚᱡ ᱦᱚᱲ ᱢᱟᱬᱟᱝ ᱡᱚᱡᱚᱢ ᱛᱤ ᱞᱮᱸᱜᱟ ᱛᱤ ᱡᱚᱡᱚᱢ ᱡᱟᱸᱜᱟ ᱞᱮᱸᱜᱟ ᱡᱟᱸᱜᱟ ᱠᱚ ᱟᱹᱨᱩᱵ ᱮᱭᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱚᱲᱟᱜᱦᱚᱲ ᱢᱚᱞᱚᱝ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱵᱟᱱᱟᱨ ᱞᱩᱛᱩᱨ ᱨᱮᱠᱚ ᱥᱤᱸᱫᱩᱨᱮᱭᱟ ᱾ ᱢᱤᱫᱴᱟᱹᱝ ᱥᱤᱠᱤ ᱯᱩᱭᱥᱟ ᱢᱚᱪᱟ ᱨᱮᱠᱚ ᱟᱡᱚᱣᱟᱭᱟ ᱾ ᱟᱫᱚ ᱟᱡᱟᱜ ᱥᱟᱯᱟᱵ ᱠᱚ ᱮᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱷᱚᱱ ᱨᱟᱪᱟ ᱨᱮ ᱯᱟᱨᱠᱚᱢ ᱛᱮ ᱨᱟᱪᱟ ᱨᱮᱠᱚ ᱛᱩᱞ ᱚᱰᱚᱠᱮᱭᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱦᱟᱴᱟᱜ ᱨᱮ ᱠᱷᱚᱭ,ᱛᱩᱞᱟᱹᱢ,ᱵᱩᱸᱫᱤ ᱥᱮᱸᱜᱮᱞ,ᱥᱟᱛᱮ ᱥᱟᱣᱲᱤ,ᱵᱩᱥᱟᱹᱜ ᱥᱤᱢ,ᱠᱟᱸᱥᱟᱵᱟᱹᱴᱤ ᱠᱚ ᱚᱰᱚᱠ ᱫᱟᱨᱟᱭᱟ ᱾

ᱨᱟᱪᱟ ᱨᱮ ᱦᱩᱲᱩ ᱪᱟᱞᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱢᱟᱬᱟᱝ ᱨᱮ ᱨᱟᱪᱟ ᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱴᱷᱮᱱ ᱜᱩᱞᱟᱹᱭ ᱥᱟᱹᱦᱤᱸᱡ ᱠᱚ ᱜᱩᱨᱤᱡ ᱠᱟᱜ-ᱟ ᱾ ᱚᱸᱰᱮ ᱥᱮᱨᱚᱢ ᱠᱟᱴᱷᱟ ᱯᱩᱸᱰ ᱟᱫᱣᱟ ᱦᱩᱲᱩ ᱠᱚ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱜ-ᱟ ᱾ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱯᱟᱨᱠᱚᱢ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱠᱚ ᱫᱚᱦᱚ ᱭᱮᱭᱟ ᱾ ᱮᱛᱚᱢ ᱥᱮᱫ ᱠᱚ ᱵᱚᱦᱚᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱠᱟᱴᱷᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱤᱫ ᱪᱩᱯᱩᱫ ᱦᱩᱲᱩ ᱜᱩᱨᱤᱡ ᱴᱷᱮᱱᱮ ᱪᱩᱨᱩᱡᱟ ᱾ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱩᱲᱩ ᱦᱟᱞᱟᱝ ᱨᱩᱣᱟᱲ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱟᱷᱟᱨᱮᱭ ᱫᱚᱦᱚᱭᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱦᱩᱲᱩ ᱜᱮ ᱯᱮ ᱠᱟᱹᱴᱩᱵ ᱛᱮ ᱢᱚᱞᱚᱝ ᱨᱮᱭ ᱪᱩᱨᱩᱡ ᱡᱚᱴᱮᱫ ᱟᱭᱟ ᱾ ᱡᱚᱡᱚᱢ ᱛᱤ ᱞᱮᱸᱜᱟ ᱛᱤ ᱡᱚᱡᱚᱢ ᱡᱟᱸᱜᱟ ᱞᱮᱸᱜᱟ ᱡᱟᱸᱜᱟ ᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱠᱟ ᱠᱚ ᱡᱚᱴᱮᱫ ᱟᱭᱟ ᱾ ᱰᱟᱹᱦᱤ ᱰᱷᱟᱠᱟᱭᱤᱡ ᱜᱚᱡ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱡᱚᱡᱚᱢ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱵᱚᱦᱚᱜ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱚᱴᱷᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱚᱴᱷᱮᱨᱮ ᱠᱷᱚᱭ ᱠᱷᱟᱹᱡᱟᱹᱲᱤ ᱪᱩᱨᱩᱡ ᱟᱹᱪᱩᱨᱟᱭ ᱾ ᱟᱫᱚ ᱯᱟᱨᱠᱚᱢ ᱢᱮᱥᱟ ᱛᱩᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱯᱮ ᱫᱷᱟᱣ ᱠᱚ ᱟᱹᱪᱩᱨᱮ ᱛᱮ ᱠᱩᱞᱦᱤ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱫᱚᱵᱟᱹᱴᱤ ᱠᱚ ᱤᱫᱤᱭᱮᱭᱟ ᱾

ᱫᱚᱵᱟᱹᱴᱤ ᱨᱮ ᱥᱟᱥᱟᱝ ᱚᱡᱚᱜᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱫᱚᱵᱟᱹᱴᱤ ᱨᱮ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱚ ᱮᱛᱚᱢ ᱥᱮᱫ ᱵᱚᱦᱚᱜ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱫᱚᱦᱚ ᱮᱭᱟ ᱠᱚ ᱾ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱵᱟᱠᱚ ᱟᱵ ᱟᱹᱨᱩᱵ ᱟᱠᱟᱫᱮᱭᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱚ ᱟᱵ ᱟᱹᱨᱩᱵ ᱮᱭᱟ ᱾ ᱚᱲᱟᱜ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱟᱵ ᱟᱹᱨᱩᱵ ᱮ ᱜᱮᱭᱟ ᱾ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱠᱚᱲᱟᱭ ᱜᱚᱡ ᱠᱚᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚᱵᱟᱹᱴᱤ ᱨᱮᱜᱮ ᱢᱮᱬᱦᱮᱫ ᱥᱟᱠᱚᱢ ᱠᱚ ᱛᱩᱫᱽ ᱛᱟᱭᱟ ᱾ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱤᱱ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱠᱚᱲᱟ ᱵᱟᱝ ᱠᱷᱟᱱ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟᱭ ᱛᱩᱫᱮᱭᱟ ᱾ ᱚᱸᱰᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱷᱚᱭ ᱠᱷᱟᱹᱡᱟᱹᱲᱤ ᱮᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱯᱮ ᱫᱷᱟᱣ ᱠᱚ ᱟᱹᱪᱩᱨᱮᱭᱟ ᱾ ᱠᱷᱚᱭ ᱠᱷᱟᱹᱡᱟᱹᱲᱤ ᱮᱨ ᱡᱚᱠᱷᱟᱜ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱚ ᱮᱨ ᱛᱟᱞᱟᱜ-ᱟ ᱾ ᱟᱹᱪᱩᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱛᱮᱠᱚ ᱪᱟᱞᱟᱜ-ᱟ ᱾ ᱯᱮ ᱫᱷᱟᱣ ᱟᱹᱪᱩᱨ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱢᱟᱹᱬᱜᱷᱟᱹᱴᱤ ᱛᱮ ᱠᱚ ᱤᱫᱤᱭᱮᱭᱟ ᱾

ᱢᱟᱹᱬᱜᱷᱟᱹᱴᱤ ᱨᱮ ᱥᱟᱥᱟᱝ ᱚᱡᱚᱜᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱠᱚᱲᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱜᱚᱡ ᱦᱚᱲ ᱢᱟᱬᱜᱷᱟᱹᱴᱤ ᱨᱮ ᱠᱚ ᱟᱵ ᱟᱹᱨᱩᱵ ᱮᱭᱟ ᱾ ᱤᱫᱤ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱮᱛᱚᱢ ᱥᱮᱫ ᱵᱚᱦᱚᱜ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱫᱚᱦᱚ ᱮᱭᱟ ᱾ ᱢᱟᱬᱟᱝ ᱫᱚ ᱜᱚᱜ ᱟᱠᱟᱫᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱦᱚᱲᱮ ᱟᱹᱨᱩᱵ ᱮᱭᱟ ᱾ ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱮᱴᱟᱜ ᱜᱚᱜᱚᱜ ᱠᱚ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱟᱵ ᱟᱹᱨᱩᱵ ᱮᱭᱟ ᱾ ᱪᱟᱵᱟ ᱞᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱥᱟᱨᱟ ᱨᱮᱠᱚ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱮᱭᱟ , ᱛᱚᱯᱟ ᱠᱷᱟᱱ ᱰᱷᱚᱰᱟ ᱨᱮᱠᱚ ᱟᱬᱜᱚ ᱮᱭᱟ ᱾ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱞᱩᱜᱽᱲᱤ ᱠᱚ ᱚᱪᱚᱜᱽ ᱛᱟᱭᱟ ᱾ ᱢᱟᱛᱠᱚᱢ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱛᱮᱠᱚ ᱫᱟᱯᱟᱞᱮᱭᱟ ᱾ ᱟᱫᱚ ᱥᱟᱦᱟᱱ ᱵᱟᱝ ᱠᱷᱟᱱ ᱦᱟᱥᱟ ᱠᱚ ᱞᱟᱫᱮ ᱟᱭᱟ ᱾ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱜᱮ ᱾ ᱫᱚᱦᱚᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱜᱚᱡ ᱦᱚᱲᱤᱡ ᱥᱩᱨ ᱦᱚᱲ ᱵᱚᱦᱚᱜ ᱨᱮ ᱥᱮᱸᱜᱮᱞᱮ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱟᱭᱟ ᱾ ᱨᱟᱯᱟᱜ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱰᱟᱹᱦᱤ ᱰᱷᱟᱠᱟᱭᱤᱡ ᱡᱟᱝ ᱵᱟᱦᱟᱭ ᱵᱚᱦᱚᱜ ᱡᱟᱝ ᱠᱷᱚᱱᱮ ᱦᱟᱞᱟᱝ ᱫᱚᱦᱚᱭᱟ ᱾ ᱛᱚᱯᱟ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱟᱡᱚ ᱞᱮᱱ ᱥᱤᱠᱤ ᱯᱩᱭᱥᱟᱹ ᱠᱚ ᱚᱰᱚᱠ ᱫᱚᱦᱚᱭᱟ ᱾ ᱥᱟᱥᱟᱝ ᱫᱟᱜ ᱛᱮᱠᱚ ᱟᱹᱨᱩᱵ ᱯᱷᱟᱨᱪᱟᱭᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱠᱤᱱ ᱥᱮᱸᱜᱮᱞ ᱨᱮᱠᱚ ᱡᱷᱟᱨᱠᱟᱣ ᱧᱚᱜᱟ ᱾ ᱡᱟᱝ ᱵᱟᱦᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱝ ᱥᱤᱠᱤ ᱯᱩᱭᱥᱟ ᱫᱚ ᱦᱟᱥᱟ ᱪᱩᱠᱟᱹᱜ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱨᱮ ᱦᱚᱞᱚᱝ ᱛᱮ ᱤᱞᱟᱹᱫ ᱮᱥᱮᱫ ᱠᱟᱛᱮ , ᱛᱚᱣᱟ ᱫᱟᱨᱮ ᱵᱩᱴᱟᱹ ᱨᱮᱠᱚ ᱛᱚᱯᱟ ᱠᱟᱜ-ᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱡᱚᱠᱷᱟᱜ ᱠᱚ ᱩᱴᱠᱟᱣ ᱟᱹᱜᱩᱭᱟ ᱾

ᱩᱢᱩᱞ ᱟᱫᱮᱨᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱡᱟᱝ ᱵᱟᱦᱟ ᱛᱚᱯᱟ ᱵᱟᱲᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱩᱯᱩ ᱯᱷᱟᱨᱪᱟᱜ ᱠᱚ ᱪᱟᱞᱟᱜ-ᱟ ᱾ ᱛᱩᱯᱩ ᱯᱷᱟᱨᱪᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱹᱛᱩ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱫᱚ ᱠᱠᱩᱞᱦᱤ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱵᱟᱝ ᱠᱷᱟᱱ ᱪᱷᱟᱴᱠᱟ ᱨᱮ ᱫᱷᱩᱬᱟ ᱵᱟᱝ ᱥᱩᱱᱩᱢ , ᱠᱟᱲᱮ ᱛᱮᱠᱚ ᱫᱷᱩᱯ ᱯᱷᱟᱨᱪᱟᱜ-ᱟ ᱾ ᱚᱲᱟᱜ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱚ ᱫᱷᱩᱯᱩᱜ-ᱟ ᱾ ᱯᱟᱞᱟᱴ ᱵᱟᱲᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱯᱮᱭᱟ ᱠᱚᱲᱟ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱥᱤᱢ ᱵᱩᱥᱟᱜ ᱜᱚᱡ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱩᱛᱩ ᱮᱭᱟ ᱾ ᱡᱤᱞ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱠᱟᱴᱠᱚᱢ ᱟᱨ ᱡᱚᱡᱚ ᱠᱚ ᱢᱮᱥᱟᱭᱟ ᱾ ᱫᱟᱠᱟ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱪᱚᱸᱫᱟᱭᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱫᱟᱠᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱩᱛᱩ ᱜᱮ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱚᱵᱟᱹᱴᱤ ᱨᱮᱠᱚ ᱵᱚᱝᱜᱟᱭᱟ ᱾ ᱥᱟᱨᱡᱚᱢ ᱫᱟᱛᱟᱣᱱᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱚ ᱵᱮᱱᱟᱣᱟ ᱾ ᱯᱩᱱᱭᱟᱺ ᱠᱷᱩᱱᱴᱤ ᱯᱩᱱᱭᱟᱺ ᱯᱟᱹᱲ ᱯᱮᱭᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱚᱲᱟᱜ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱩᱥᱩᱵ ᱛᱮᱠᱚ ᱫᱟᱞᱚᱵᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱵᱷᱤᱛᱨᱤ ᱨᱮ ᱫᱟᱠᱟ ᱩᱛᱩ ᱠᱚ ᱵᱚᱝᱜᱟᱭᱟ ᱾ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱯᱟᱛᱲᱟ ᱨᱮ ᱾ ᱢᱤᱫ ᱫᱚ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱵᱳᱨᱳ ᱟᱨ ᱜᱚᱡ ᱦᱚᱲ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮ ᱠᱚ ᱵᱚᱝᱜᱟᱭᱟ ᱾ ᱜᱚᱡ ᱦᱚᱲ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱵᱚᱝᱜᱟ ᱥᱟᱨᱮᱡ ᱫᱟᱠᱟ ᱜᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱚ ᱟᱹᱜᱩ ᱫᱟᱨᱟᱭᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱫᱚ ᱠᱚ ᱟᱛᱟᱨ ᱦᱚᱴᱚᱣᱟᱜ-ᱟ ᱾ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱡᱚᱠᱷᱟᱜ ᱞᱚᱴᱟ ᱫᱟᱜ ᱦᱤᱨᱤᱡ ᱦᱤᱨᱤᱡ ᱛᱮ ᱠᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜ-ᱟ ᱾ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱦᱮᱡ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱫᱟᱠᱟ ᱫᱚ ᱦᱟᱴᱟᱜ ᱨᱮ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱟᱠᱟ ᱩᱛᱩ ᱟᱨ ᱫᱟᱜ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱤᱠᱣᱟᱨ ᱨᱮ ᱠᱚ ᱟᱠᱟ ᱠᱟᱜ-ᱟ ᱾ ᱜᱚᱡ ᱦᱚᱲᱮ ᱡᱚᱢᱮᱜ-ᱟ ᱥᱮ ᱵᱟᱝ ᱟ ᱚᱱᱟ ᱥᱮᱛᱟᱜ ᱠᱚ ᱧᱮᱞᱟ ᱾ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱩᱢᱩᱞ ᱟᱫᱮᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱫᱚ ᱾

ᱵᱟᱜ ᱨᱚᱶᱟ ᱫᱟᱠᱟ ᱡᱚᱢ ᱤᱸᱜᱩᱞᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱩᱢᱩᱞ ᱟᱫᱮᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱟᱜ ᱨᱚᱶᱟ ᱫᱟᱠᱟ ᱠᱚ ᱡᱚᱢ ᱤᱸᱜᱩᱞᱟ ᱾ ᱢᱮᱱ ᱫᱚ ᱠᱚ ᱛᱤ ᱛᱮ ᱠᱚ ᱡᱚᱴᱮᱫᱟ ᱢᱚᱪᱟ ᱦᱟᱵ ᱪᱟᱠᱷᱟᱭᱟ ᱾ ᱯᱮ ᱡᱚᱲ ᱦᱚᱲ ᱡᱩᱨᱤ ᱡᱚᱛᱟ ᱠᱚ ᱤᱜᱩᱞᱟ ᱾ ᱵᱟᱨ ᱡᱚᱲ ᱫᱚ ᱟᱹᱛᱩ ᱦᱚᱲ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱡᱚᱲ ᱫᱚ ᱚᱲᱟᱜ ᱦᱚᱲ ᱾ ᱟᱹᱛᱩ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱥᱟᱨᱡᱚᱢ ᱯᱟᱛᱲᱟ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱚᱲᱟᱜ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱥᱟᱨᱡᱚᱢ ᱯᱟᱛᱲᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱠᱟᱨᱟᱢ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱨᱮ ᱠᱤᱱ ᱡᱚᱢ ᱤᱸᱜᱩᱞᱟ ᱾ ᱥᱤᱨᱚᱢ ᱨᱮᱦᱮᱫ ᱠᱚ ᱨᱤᱫ ᱞᱮᱢᱮᱧ ᱠᱟᱜ-ᱟ , ᱡᱚᱢ ᱡᱚᱠᱷᱟᱜ ᱚᱱᱟ ᱩᱱᱤ ᱜᱚᱡ ᱠᱟᱭ ᱥᱤᱢ ᱤᱞ ᱛᱮ ᱞᱮᱸᱜᱟ ᱛᱤ ᱛᱮ ᱠᱚ ᱡᱚᱫ ᱟᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱚᱲᱟᱜ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱫᱟᱠᱟ ᱩᱛᱩ ᱱᱟᱥᱮ ᱠᱤᱱ ᱦᱟᱰᱟᱵ ᱧᱚᱜᱟ ᱾ ᱩᱛᱩ ᱫᱚ ᱡᱤᱞ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱟᱨ ᱡᱚᱡᱚ ᱠᱚ ᱩᱛᱩᱭᱟ ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱠᱚ ᱪᱟᱵᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱯᱟᱛᱲᱟ ᱯᱷᱩᱲᱩᱜ ᱫᱚ ᱪᱚᱸᱫᱟ ᱴᱩᱠᱩᱡ ᱪᱮᱞᱟᱝ ᱨᱮ ᱥᱟᱸᱵᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱜᱤᱰᱤ ᱠᱟᱜ-ᱟ ᱾ ᱤᱱᱟᱹ ᱴᱩᱠᱩᱡ ᱪᱮᱞᱟᱝ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚᱵᱚ ᱜᱤᱰᱤᱭᱟ ᱾ ᱡᱚᱢ ᱴᱷᱮᱱ ᱫᱚ ᱜᱩᱨᱤᱡ ᱫᱟᱜ ᱤᱨᱪᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱴᱷᱚᱴᱠᱤ ᱡᱚᱱᱚᱜ ᱛᱮᱠᱚ ᱡᱚᱜᱟ , ᱡᱚᱱᱚᱜ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱜᱤᱰᱤ ᱠᱟᱜ-ᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱥᱟᱛᱮ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮᱠᱚ ᱡᱚᱢᱟ , ᱵᱚᱝᱜᱟ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱥᱮᱫ ᱠᱚ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱟ ᱾

ᱜᱚᱡ ᱥᱤᱢ ᱜᱤᱰᱤᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱵᱟᱜ ᱨᱚᱶᱟ ᱡᱚᱢ ᱤᱸᱜᱩᱞ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱜᱚᱡ ᱥᱤᱢ ᱠᱚ ᱜᱤᱰᱤ ᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱯᱮᱭᱟ ᱵᱩᱥᱟᱹᱜ ᱠᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣᱜ-ᱟ ᱾ ᱯᱩᱸᱰ , ᱟᱨᱟᱜ ᱟᱨ ᱮᱴᱟᱜ ᱞᱮᱠᱟᱱᱤᱡ ᱜᱮ ᱾ ᱚᱡᱷᱟ ᱧᱚᱜ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱲ ᱩᱱᱤ ᱵᱤᱨᱱᱟ ᱵᱩᱥᱟᱜ ᱛᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱤᱴᱠᱩ ᱦᱟᱥᱟ ᱠᱩᱭᱞᱟᱹ ᱜᱩᱸᱰᱟᱹ ᱛᱮ ᱠᱷᱚᱸᱰ ᱠᱟᱛᱮ ᱪᱟᱣᱞᱮ ᱪᱩᱨᱩᱡ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱤᱢ ᱵᱩᱥᱟᱜ-ᱮ ᱟᱹᱛᱤᱧᱮᱭᱟ ᱾ ᱚᱲᱟᱜ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱭ ᱩᱨᱭᱟᱣ ᱠᱚᱣᱟ , ᱫᱷᱩᱬᱟ ᱫᱷᱩᱯ ᱛᱮᱭ ᱫᱷᱩᱯ ᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱚᱭ ᱩᱨᱭᱟᱣ ᱟᱹᱪᱨᱟ ᱾ ᱟᱫᱚ ᱟᱹᱛᱩ ᱢᱟᱴ ᱥᱮᱫ ᱠᱚ ᱪᱟᱞᱟᱜ-ᱟ ᱾ ᱟᱹᱛᱩ ᱪᱷᱩᱛ ᱯᱷᱮᱲᱟᱣ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮᱠᱚ ᱵᱚᱝᱜᱟᱭᱟ ᱢᱟᱠᱟᱝ ᱵᱳᱨᱳ ᱟᱹᱛᱩ ᱟᱭᱳ ᱟᱨ ᱚᱡᱷᱟ ᱵᱚᱝᱜᱟ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮ ᱾ ᱵᱚᱝᱜᱟ ᱡᱤᱞ ᱠᱚ ᱡᱚᱢ ᱵᱟᱲᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱚ ᱨᱩᱣᱟᱲ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮ ᱫᱚ ᱚᱲᱟᱜ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱥᱮᱞᱮᱫᱚᱜ ᱟᱨ ᱡᱚᱢ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱚ ᱜᱟᱱᱚᱜ-ᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱯᱮ ᱢᱟᱦᱟ ᱨᱮ ᱛᱮᱱ ᱢᱟᱦᱟᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱩᱭᱩᱜ-ᱟ ᱾

ᱛᱮᱱ ᱢᱟᱦᱟᱱᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱜᱚᱡ ᱜᱩᱨ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱯᱮ ᱢᱟᱦᱟ ᱨᱮ ᱛᱮᱱ ᱢᱟᱦᱟᱱ ᱠᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ ᱾ ᱤᱱᱟᱹ ᱦᱤᱞᱚᱜ ᱫᱚ ᱜᱮᱡ ᱜᱩᱨᱤᱡ ᱛᱤᱠᱤ ᱥᱚᱵᱚᱫ ᱦᱩᱭᱩᱜ-ᱟ ᱾ ᱢᱚᱬᱮ ᱢᱟᱸᱯᱟᱧᱡᱤ ᱠᱚ ᱦᱮᱡ ᱞᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱛᱟᱨᱟ ᱥᱤᱧ ᱵᱮᱲᱟ ᱠᱚ ᱦᱚᱭᱚ ᱢᱩᱰᱨᱟᱹᱜ-ᱟ ᱾ ᱢᱚᱬᱮ ᱦᱚᱲ ᱛᱮ ᱥᱟᱵ ᱟᱠᱟᱫᱮ ᱱᱟᱹᱯᱤᱛ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱜᱮ ᱦᱚᱭᱚ ᱢᱩᱰᱨᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟᱭ ᱾ ᱦᱚᱭᱚ ᱢᱩᱰᱨᱟᱹ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱷᱟᱹᱨᱟᱭ ᱠᱚ ᱯᱷᱟᱨᱪᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱩᱨᱤᱡ ᱫᱟᱜ ᱠᱚ ᱤᱨᱪᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱚ ᱵᱚᱞᱚᱥᱟ ᱾ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱥᱚᱡᱽ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱟᱲᱮ ᱥᱩᱱᱩᱢ ᱥᱟᱨᱡᱚᱢ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱥᱟᱨᱡᱚᱢ ᱫᱟᱛᱟᱱᱤ ᱥᱟᱵ ᱠᱟᱛᱮ ᱩᱢᱩᱜ ᱠᱚ ᱚᱰᱚᱠᱚᱜ-ᱟ ᱾ ᱱᱟᱥᱮ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱠ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱠᱩᱲᱤ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱚᱰᱚᱠᱚᱜ-ᱟ ᱾ ᱫᱟᱜ ᱜᱷᱟᱴ ᱨᱮ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱟᱛᱟᱣᱱᱤ ᱯᱷᱟᱨᱪᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱟᱜ ᱨᱮ ᱡᱚᱵᱮ ᱯᱷᱟᱨᱪᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱯᱮ ᱫᱷᱟᱣ ᱩᱱᱩᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱩᱱᱩᱢ ᱨᱮ ᱫᱟᱜ ᱵᱷᱤᱛᱨᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱟᱥᱟᱭ ᱟᱹᱜᱩ ᱛᱟᱨᱟᱭᱟ ᱾ ᱫᱟᱜ ᱫᱷᱟᱨᱮ ᱨᱮ ᱯᱮᱰᱮᱸ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱚᱝᱜᱟ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱥᱮᱫ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱮᱱᱢᱟᱦᱟᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱫᱟᱜ ᱫᱷᱟᱨᱮ ᱨᱮ ᱤᱠᱲᱩᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱟᱨᱡᱚᱢ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱮᱛᱚᱢ ᱥᱮᱫ ᱵᱚᱦᱚᱜ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱨᱮ ᱱᱟᱲᱠᱟ ᱦᱟᱥᱟ ᱟᱨ ᱠᱟᱲᱮ ᱥᱩᱱᱩᱱ ᱥᱤᱯᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱚᱦᱚᱭᱟᱭ ᱾ ᱟᱫᱚ ᱮᱛᱚᱢ ᱥᱮᱫ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱤᱫ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱨᱮᱫᱚ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱵᱳᱨᱳ ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱨᱮᱫᱚ ᱦᱟᱯᱲᱟᱢ ᱠᱚ ᱛᱮᱥᱟᱨ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱨᱮᱫᱚ ᱜᱚᱡ ᱜᱩᱨ ᱟᱠᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮ ᱠᱟᱲᱮ ᱥᱩᱱᱩᱢ ᱮ ᱵᱚᱝᱜᱟᱭᱟ ᱾ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱚᱢ ᱫᱟᱛᱟᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱯᱮ ᱠᱟᱹᱴᱩᱵ ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱫᱚᱦᱚᱭᱟ ᱾ ᱵᱚᱝᱜᱟ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱩᱞᱦᱤ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱫᱚᱵᱟᱹᱴᱤ ᱠᱚ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱦᱤᱡᱩᱜ-ᱟ ᱾ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱚ ᱵᱤᱱᱛᱤᱭᱟ ᱜᱚᱡ ᱜᱩᱨ ᱟᱠᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱥᱚᱱᱮᱨ ᱥᱟᱨᱪᱟ ᱮᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱾ ᱛᱮᱱᱢᱟᱦᱟᱱ ᱫᱚ ᱟᱛᱠᱟᱹᱨ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜ-ᱟ ᱾

ᱨᱩᱢ ᱰᱟᱠᱟᱣᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱛᱮᱱᱢᱟᱦᱟᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱠᱚ ᱨᱩᱢ ᱱᱮᱶᱛᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱫᱟᱜ ᱠᱚ ᱠᱚ ᱠᱚᱭ ᱡᱚᱝ ᱟ ᱟᱨ ᱠᱚ ᱮᱢᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱨᱩᱢ ᱱᱮᱶᱛᱟ ᱫᱚ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟ , ᱫᱚᱦᱲᱟ ᱛᱮ ᱢᱟᱱᱢᱤ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱠᱚ ᱮᱢᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱨ ᱢᱟᱹᱢᱤ ᱜᱮ ᱠᱚ ᱡᱟᱱᱟᱢᱚᱜ-ᱟ ᱜᱚᱲᱚᱢ ᱪᱷᱤᱱ ᱛᱮ ᱾ ᱵᱟᱝ ᱨᱩᱢ ᱞᱮᱠᱚ ᱠᱷᱟᱱ ᱡᱟᱱᱣᱟᱨ ᱡᱤᱭᱟᱹᱞᱤ ᱚᱲᱚᱝ ᱛᱮ ᱠᱚ ᱡᱟᱱᱟᱢᱚᱜ-ᱟ ᱾

ᱥᱤᱢ ᱠᱩᱴᱟᱹᱢᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱠᱩᱴᱟᱹᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱮᱱᱮᱛ ᱫᱚ ᱨᱩᱣᱟᱲ ᱠᱟᱜ ᱾ ᱨᱩᱢ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱥᱤᱢ ᱠᱚ ᱠᱩᱴᱟᱹᱢ ᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱯᱩᱸᱰ ᱟᱨᱟᱜ ᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟᱱᱤᱡ ᱵᱩᱥᱟᱜ ᱜᱮ ᱾ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱵᱳᱨᱳ ᱦᱟᱯᱲᱟᱢ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱜᱚᱡ ᱜᱩᱨ ᱟᱠᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮ ᱾ ᱥᱤᱢ ᱠᱩᱴᱟᱢ ᱞᱮᱠᱚᱭᱮᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱡᱤᱣᱤ ᱫᱚ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱵᱳᱨᱳ ᱴᱷᱮᱱ ᱨᱩᱣᱟᱲᱟ ᱾ ᱯᱩᱸᱰ ᱥᱤᱢᱟᱜ ᱡᱤᱞ ᱟᱨ ᱮᱴᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱵᱚᱦᱚᱜ ᱟᱨ ᱤᱱ ᱛᱮ ᱜᱤᱰᱤ ᱛᱟᱨᱟ ᱫᱟᱠᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱱᱟᱣᱟ ᱾ ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱮ ᱚᱱᱟ ᱜᱤᱰᱤ ᱛᱟᱨᱟ ᱫᱟᱠᱟ ᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱵᱚᱝᱜᱟ ᱫᱟᱨᱟᱭᱟ ᱾ ᱟᱫᱚ ᱠᱚ ᱡᱚᱢᱟ ᱾ ᱯᱩᱸᱰ ᱥᱤᱢ ᱟᱨ ᱵᱚᱦᱚ ᱡᱤᱞ ᱫᱟᱠᱟ ᱫᱚ ᱠᱩᱲᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱵᱟᱠᱚ ᱡᱚᱢᱟ ᱾

ᱢᱮᱫ ᱧᱮᱯᱮᱞᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱦᱚᱯᱚᱱᱟᱜ ᱥᱮᱨᱣᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱜᱚᱡ ᱜᱩᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱯᱮᱲᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱟᱹᱛᱷᱟᱣᱲᱤ ᱧᱟᱯᱟᱢ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱡᱩᱛᱟ ᱾ ᱧᱟᱯᱟᱢ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱨᱟᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜ-ᱟ ᱾ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱯᱮᱲᱟ ᱠᱚ ᱜᱚᱡ ᱦᱤᱞᱚᱜ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱛᱮᱱᱢᱟᱦᱟᱱ ᱦᱤᱞᱚᱜ ᱵᱟᱠᱚ ᱦᱮᱡ ᱠᱚᱜ-ᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱧᱟᱯᱟᱢ ᱨᱚᱯᱚᱲ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱨᱮ ᱢᱟᱦᱟ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮᱞᱟᱨᱮ ᱢᱟᱦᱟ ᱨᱮ ᱢᱮᱫ ᱧᱮᱯᱮᱞ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮ ᱯᱮᱲᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱣᱨᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱾

ᱛᱷᱩᱞᱤ ᱨᱚᱜᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱯᱩᱥ ᱵᱚᱝᱜᱟ ᱨᱮ ᱛᱩᱞᱤ ᱨᱚᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱹᱛᱩᱨᱮ ᱜᱚᱰᱮᱛ ᱵᱟᱵᱟᱭ ᱦᱚᱦᱚᱭᱟ ᱾ ᱛᱷᱩᱞᱤ ᱨᱚᱜ ᱨᱮ ᱟᱹᱛᱩ ᱦᱚᱲ ᱦᱟᱸᱰᱤ ᱠᱚ ᱧᱩᱭᱟ ᱾ ᱛᱩᱞᱟᱹᱢ ᱥᱩᱛᱟᱹᱢ ᱞᱩᱜᱽᱲᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱮᱭᱟ ᱢᱩᱬᱤ ᱠᱚ ᱨᱚ~ᱜᱟ ᱾ ᱢᱤᱫ ᱴᱟᱹᱝ ᱡᱟᱝ ᱵᱟᱦᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ,

ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱰᱟᱦᱟᱨᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱛᱷᱩᱞᱤ ᱨᱚᱜ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱯᱩᱥ ᱵᱚᱝᱜᱟ ᱨᱮ ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱠᱚ ᱪᱟᱞᱟᱜ-ᱟ ᱾ ᱡᱟᱝ ᱵᱟᱦᱟ ᱠᱚ ᱵᱚᱦᱮᱞᱟ ᱾ ᱡᱟᱝ ᱵᱟᱦᱟ ᱫᱚ ᱥᱤᱥᱤᱨ ᱧᱩᱨᱩᱜ ᱡᱚᱠᱷᱟᱜ ᱱᱟᱹᱭᱭ ᱨᱮ ᱫᱟᱜ ᱯᱷᱟᱨᱪᱟ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱡᱚᱠᱷᱟᱜ ᱱᱟᱹᱭ ᱫᱟᱜ ᱨᱮ ᱡᱟᱝ ᱵᱟᱦᱟ ᱠᱚ ᱵᱚᱦᱮᱞᱟ ᱾ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱫᱚ ᱥᱟᱠᱨᱟᱛ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱛᱷᱩᱞᱤ ᱠᱚ ᱨᱚᱜᱟ ᱾ ᱛᱷᱩᱞᱤ ᱫᱚ ᱡᱟᱝ ᱵᱟᱦᱟ , ᱫᱟᱹᱞ , ᱛᱟᱵᱮᱱ ᱮᱢᱟᱱ ᱥᱟᱸᱵᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱚ ᱨᱚᱜᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱢᱟᱨᱮ ᱯᱩᱸᱰ ᱜᱟᱢᱪᱷᱟ ᱵᱟᱝ ᱥᱟᱹᱲᱤ ᱚᱲᱮᱡ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱨᱚᱜᱟ ᱾ ᱤᱱᱟᱹ ᱦᱤᱞᱚᱜ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱛᱷᱩᱞᱤᱨᱮ ᱫᱟᱹᱞ , ᱛᱟᱵᱮᱱ , ᱥᱟᱥᱟᱝ , ᱵᱩᱞᱩᱝ ᱪᱟᱣᱞᱮ ᱦᱚᱞᱟᱫ ᱵᱟᱹᱴᱤ ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱚ ᱥᱟᱸᱵᱟᱣ ᱡᱩᱛᱟ ᱾ ᱡᱟᱝ ᱵᱟᱦᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱢᱤᱫᱴᱟᱹᱝ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱛᱷᱩᱞᱤ ᱠᱚ ᱥᱟᱨᱮᱡ ᱠᱟᱜ-ᱟ ᱾ ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱦᱤᱞᱚᱜ ᱫᱚ ᱥᱮᱛᱟᱜ ᱨᱮ ᱯᱩᱱᱭᱟᱺ ᱛᱤᱨᱤᱞ ᱦᱟᱯᱟ ᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱟᱹᱜᱩ ᱠᱟᱜ-ᱟ ᱾ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱡᱟᱹᱛᱨᱤ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱠᱚᱲᱟ ᱠᱚ ᱥᱩᱱᱩᱢ ᱥᱟᱥᱟᱝ ᱮᱭᱟ , ᱯᱮᱲᱟ ᱠᱚ ᱟᱹᱜᱩ ᱟᱠᱟᱫ ᱥᱟᱸᱜᱚᱪ ᱠᱚᱠᱚ ᱮᱢᱟᱭᱟᱸ ᱾ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱵᱟᱭ ᱟᱠᱟᱫ ᱡᱟᱝ ᱵᱟᱦᱟ ᱟᱹᱜᱩ ᱠᱚ ᱪᱟᱞᱟᱜ-ᱟ ᱾ ᱡᱟᱝ ᱵᱟᱦᱟ ᱛᱚᱯᱟ ᱴᱷᱮᱱ ᱱᱟᱥᱮ ᱥᱮᱸᱜᱮᱞ ᱛᱮᱠᱚ ᱟᱛᱟᱨ ᱧᱚᱜᱟ ᱾ ᱟᱫᱚ ᱡᱟᱝ ᱵᱟᱦᱟ ᱫᱚ ᱫᱚᱵᱟᱹᱴᱤ ᱠᱚ ᱤᱫᱤᱭᱟ ᱡᱟᱹᱛᱨᱤ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱚᱰᱚᱠ ᱤᱫᱤ ᱮᱭᱟ ᱾ ᱫᱚᱵᱟᱴᱤ ᱨᱮ ᱯᱮᱭᱟ ᱪᱟᱝᱜᱽᱲᱟ ᱦᱟᱯᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱛᱟ , ᱚᱱᱟ ᱪᱟᱝᱜᱽᱲᱟ ᱪᱚᱴᱨᱮ ᱪᱩᱠᱟᱹᱜ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱟᱝ ᱵᱟᱦᱟ ᱚᱰᱚᱠ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱟᱥᱟᱝ ᱫᱟᱜ ᱟᱨ ᱵᱮᱨᱮᱞ ᱫᱟᱜ ᱛᱮ ᱠᱚ ᱟᱹᱨᱩᱵᱟ ᱾ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱩᱰᱤ ᱮᱨᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱠᱚ ᱨᱩᱣᱟᱲᱟ ᱟᱨ ᱠᱚᱲᱟ ᱠᱚ ᱫᱚᱠᱚ ᱥᱟᱦᱟᱜ-ᱟ ᱾ ᱥᱟᱦᱟ ᱧᱚᱜ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱤᱰᱤ ᱯᱩᱭᱥᱟ ᱠᱚ ᱠᱚ ᱞᱮᱠᱷᱟ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱪᱟᱵᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱟᱹᱛᱨᱤ , ᱢᱩᱴᱷᱤᱭᱟᱹ , ᱟᱹᱭᱩᱨᱤᱡ ᱠᱚ ᱥᱤᱢ ᱵᱩᱥᱟᱹᱜ ᱛᱮᱠᱚ ᱩᱨᱭᱟᱣ ᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱟᱫᱚ ᱠᱚ ᱠᱚᱭᱚᱜ ᱜᱚᱫ ᱠᱟᱠᱚᱣᱟ ᱱᱟᱺᱭ ᱜᱷᱟᱴ ᱥᱮᱫ ᱾ ᱱᱟᱺᱭ ᱜᱷᱟᱴ ᱨᱮ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱚᱭᱚ ᱢᱩᱰᱨᱟᱹᱜ ᱟᱠᱚ ᱾ ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱡᱟᱹᱛᱨᱤ ᱱᱟᱺᱭ ᱫᱟᱜ ᱨᱮ ᱯᱮ ᱫᱷᱟᱣ ᱩᱱᱩᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱤᱨᱞᱟᱹ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱵᱳᱨᱳ ᱦᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱟᱝ ᱵᱟᱦᱟ ᱵᱚᱦᱮᱞ ᱠᱟᱜ ᱛᱮ ᱵᱟᱹᱞᱤ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱟᱹᱜᱩ ᱫᱟᱨᱟᱭ ᱛᱮ ᱯᱮᱸᱰᱮ ᱵᱮᱱᱟᱣᱟᱭ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱯᱮᱸᱰᱮ ᱨᱮ ᱥᱚᱞᱚᱝ ᱥᱟᱠᱚᱢ ᱛᱟᱞᱟ ᱨᱮ ᱡᱚᱲ ᱛᱮ ᱥᱟᱨᱡᱚᱢ ᱰᱟᱹᱨ ᱮ ᱵᱤᱫᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱨᱮ ᱯᱮᱭᱟ ᱯᱷᱩᱲᱩᱜ ᱨᱮ ᱡᱚ ᱞᱟᱹᱰᱩ ᱠᱚ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱚᱜᱟᱭᱟᱭ ᱾ ᱮᱛᱚᱢ ᱨᱮ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱵᱳᱨᱳ , ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱦᱟᱯᱲᱟᱢ ᱠᱚ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱜᱚᱡ ᱜᱩᱨ ᱟᱠᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮ ᱾ ᱜᱷᱟᱴ ᱠᱷᱚᱱ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱟᱱ ᱫᱟᱹᱫᱱᱤ ᱟᱠᱚ ᱾ ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱢᱩᱠᱟᱹᱢ ᱛᱮ ᱠᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜ-ᱟ ᱾ ᱢᱩᱠᱟᱹᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱹᱛᱩ ᱠᱷᱟᱹᱨᱟᱹᱭ ᱠᱩᱸᱵᱟᱹ ᱛᱮᱠᱚ ᱨᱩᱣᱟᱲᱟ ᱾ ᱚᱸᱰᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱛᱮ ᱟᱹᱜᱩ ᱡᱟᱣᱨᱟ ᱥᱤᱢ ᱵᱟᱝ ᱠᱷᱟᱱ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱯᱮᱭᱟ ᱥᱤᱢ ᱯᱩᱸᱰ ᱟᱨᱟᱜ ᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟᱱᱤᱡ ᱜᱮ ᱢᱤᱫ ᱴᱟᱝ ᱚᱱᱠᱟ ᱛᱮ ᱯᱮᱭᱟ ᱥᱤᱢ ᱠᱚ ᱠᱩᱴᱟᱢ ᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱜᱤᱰᱤ ᱛᱟᱨᱟ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱵᱚᱝᱜᱟᱭᱟ ᱾ ᱤᱱᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱵᱩᱜᱤ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱨᱚᱯᱚᱲ ᱵᱟᱲᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱚ ᱵᱚᱞᱚᱱᱟ ᱾ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱡᱟᱸᱜᱟ ᱠᱚ ᱟᱹᱨᱩᱵ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱟᱭᱩᱨ ᱟᱫᱮᱨ ᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱠᱷᱟᱹᱡᱟᱹᱲᱤ ᱛᱟᱵᱮᱱ ᱟᱨ ᱞᱟᱹᱰᱩ ᱠᱚ ᱠᱚ ᱵᱚᱝᱜᱟᱭᱟ ᱾

ᱡᱟᱸᱜᱟ ᱟᱹᱨᱩᱵᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱟᱹᱛᱩ ᱵᱩᱰᱤ ᱮᱨᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱸᱜᱟ ᱟᱨᱩᱵ ᱠᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜ-ᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱵᱚᱝᱜᱟ ᱥᱟᱨᱮᱡ ᱜᱮ ᱡᱟᱸᱜᱟ ᱟᱹᱨᱩᱵ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱟᱹᱛᱩ ᱵᱩᱰᱤ ᱮᱨᱟ ᱠᱚ ᱮᱢᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱤᱱᱠᱟᱹ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚ ᱪᱟᱵᱟ ᱠᱟᱜ-ᱟ ᱾

ᱡᱤᱣᱤ ᱨᱟᱲᱮᱡᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱯᱮᱲᱟ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱡᱟᱸᱜᱟ ᱟᱹᱨᱩᱵ ᱵᱟᱝ ᱡᱤᱣᱤ ᱨᱟᱲᱮᱡ ᱠᱚ ᱤᱫᱤ ᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱱᱮᱰᱟ ᱫᱤᱱ ᱨᱮ ᱯᱮᱲᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱟᱸᱜᱟ ᱠᱚ ᱟᱹᱨᱩᱵ ᱢᱟᱬᱟᱝ ᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱤᱱᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱥᱤᱢ ᱜᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱥᱤᱢ ᱜᱚᱡ ᱦᱚᱲ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮ ᱠᱚ ᱠᱩᱴᱟᱹᱢ ᱮᱭᱟ ᱾ ᱜᱤᱰᱤ ᱛᱟᱨᱟ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱵᱚᱝᱜᱟᱭᱟ ᱾ ᱯᱟᱛᱲᱟ ᱨᱮ ᱠᱩᱴᱟᱹᱢ ᱠᱷᱟᱱ ᱜᱤᱰᱤ ᱛᱟᱨᱟ ᱠᱚ ᱵᱚᱝᱜᱟᱭᱟ ᱚᱛ ᱨᱮ ᱠᱩᱴᱟᱹᱢ ᱠᱷᱟᱱ ᱜᱤᱰᱤ ᱛᱟᱨᱟ ᱵᱟᱠᱚ ᱵᱚᱝᱜᱟᱭᱟ ᱾ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱡᱚᱢ ᱧᱩ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱵᱤᱫᱟᱭ ᱨᱩᱣᱟᱲ ᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱡᱤᱣᱤ ᱨᱟᱲᱮᱡ ᱵᱟᱝ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱟᱹᱨᱩᱵ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱪᱟᱵᱟᱜ-ᱟ ᱾

ᱵᱷᱟᱸᱰᱟᱱᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱡᱤᱣᱤ ᱨᱟᱲᱮᱡ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱵᱷᱟᱸᱰᱟᱱ ᱵᱚ ᱩᱢᱟ ᱾ ᱵᱷᱟᱰᱟᱱ ᱨᱮ ᱫᱚ ᱦᱩᱲᱩ ᱠᱚ ᱥᱚᱝ ᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱯᱮ ᱴᱩᱠᱩᱡ ᱵᱟᱝ ᱢᱚᱬᱮ ᱴᱩᱠᱩᱡ ᱠᱚ ᱥᱚᱝ ᱟ ᱾ ᱪᱷᱟᱢᱰᱟ ᱛᱚᱞ,ᱦᱚᱭᱚ ᱢᱩᱸᱰᱨᱟ, ᱥᱤᱢ ᱠᱩᱴᱟᱹᱢ, ᱥᱤᱥᱤᱨ ᱰᱚᱞᱟᱣ, ᱞᱮᱴᱚ ᱦᱩᱨᱛᱤᱬ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱢᱚᱬᱮ ᱴᱩᱠᱩᱡ ᱦᱟᱸᱰᱤ ᱟᱹᱛᱩ ᱦᱚᱲᱠᱚ ᱧᱩᱭᱟᱸ ᱾ ᱢᱟᱬᱟᱝ ᱫᱚ ᱟᱹᱛᱩ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱯᱮᱲᱟ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱟᱨ ᱥᱤᱢ ᱠᱩᱴᱟᱹᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱪᱷᱟᱢᱰᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱱᱟᱣᱟ ᱾ ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱠᱚ ᱦᱚᱭᱚ ᱢᱩᱰᱨᱟᱹᱜ-ᱟ ᱾ ᱦᱚᱭᱚ ᱢᱩᱰᱨᱟᱹ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱟᱬᱠᱟ ᱦᱟᱥᱟ,ᱠᱟᱲᱮ,ᱥᱩᱱᱩᱢ,ᱥᱟᱨᱡᱚᱢ ᱫᱟᱛᱟᱹᱱᱤ ᱟᱨ ᱥᱟᱨᱡᱚᱢ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱠᱚ ᱥᱟᱵ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱩᱯᱩᱱ ᱠᱚ ᱪᱟᱞᱟᱜ-ᱟ ᱾ ᱫᱟᱜ ᱜᱷᱟᱴ ᱨᱮ ᱥᱮᱱ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱫᱟᱛᱟᱹᱱᱤᱜ-ᱟ ᱾ ᱫᱟᱛᱟᱹᱱᱤ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱩᱛᱩᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱩᱯᱩᱱᱟᱠᱚ ᱾ ᱛᱩᱯᱩᱱ ᱡᱚᱠᱷᱟᱜ ᱜᱷᱟᱴᱤᱡ ᱯᱮ ᱫᱷᱟᱣ ᱩᱱᱩᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱟᱥᱟᱭ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱫᱟᱨᱟᱭᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱦᱟᱥᱟ ᱛᱮ ᱯᱮᱸᱰᱮᱭ ᱵᱮᱱᱟᱣᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱯᱮᱸᱰᱮ ᱨᱮ ᱮᱛᱚᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱚᱧᱮ ᱥᱮᱫ ᱯᱮᱭᱟ ᱥᱟᱨᱡᱚᱢ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱮᱛᱚᱢ ᱥᱮᱱ ᱵᱚᱦᱚᱜ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱚᱦᱚᱭᱟᱭ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱨᱮ ᱥᱤᱯᱤ ᱢᱮᱥᱟ ᱥᱟᱲᱠᱟ ᱦᱟᱥᱟ ᱠᱟᱲᱮ ᱥᱩᱱᱩᱢ ᱮ ᱫᱚᱦᱚᱭᱟ ᱾ ᱯᱮ ᱠᱟᱹᱴᱩᱵ ᱡᱷᱟᱹᱞ ᱫᱟᱹᱛᱟᱹᱱᱤ ᱦᱚᱸᱭ ᱫᱚᱦᱚᱭᱟ ᱾ ᱟᱫᱚ ᱮᱛᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱵᱩᱨᱩ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮ ᱛᱟᱞᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱦᱟᱯᱲᱟᱢ ᱠᱚ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮ ᱠᱚᱧᱮ ᱩᱛᱟᱹᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱜᱚᱡ ᱟᱠᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮ ᱵᱚᱝᱜᱟᱜ-ᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱛᱩᱯᱩᱱᱟ ᱾ ᱱᱟᱬᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱩᱱᱩᱢ ᱠᱚ ᱠᱚ ᱚᱡᱚᱜᱟ ᱾ ᱟᱫᱚ ᱠᱚ ᱩᱢ ᱨᱟᱠᱟᱵ-ᱟ ᱾ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱠᱚ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱜᱷᱟᱴᱤᱡ ᱜᱷᱟᱴ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚᱵᱟᱹᱴᱤ ᱫᱷᱟᱹᱨᱤᱡ ᱠᱚ ᱜᱷᱚᱬᱟ ᱟᱹᱜᱩᱭᱮᱭᱟ ᱾

       ᱫᱚᱵᱟᱹᱴᱤ ᱨᱮ ᱯᱮᱲᱟ ᱯᱟᱦᱬᱟ ᱥᱟᱶ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱛᱤᱸᱜᱩ ᱟᱹᱪᱩᱨᱚᱜ-ᱟ ᱾ ᱯᱟᱹᱨᱤᱥ ᱠᱚ ᱠᱩᱯᱩᱞᱤ ᱵᱟᱲᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱷᱩᱛᱤ ᱵᱤᱱᱛᱤᱭᱟ ᱠᱚ ᱾ ᱛᱷᱩᱛᱤ ᱵᱤᱱᱛᱤ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱜᱚᱰ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜ-ᱟ ᱾ 
    ᱠᱩᱲᱤ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱮ ᱩᱢ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱟᱠᱚ ᱾
       ᱠᱩᱲᱤ ᱠᱚ ᱠᱚᱲᱟ ᱠᱚ ᱩᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱚ ᱨᱩᱣᱟᱲ ᱦᱮᱡ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱢᱚᱬᱮ ᱦᱚᱲ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱪᱷᱟᱢᱰᱟ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮ ᱥᱤᱢ ᱠᱚ ᱠᱩᱴᱟᱢ ᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱥᱤᱢ ᱠᱩᱴᱟᱹᱢ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱜᱤᱰᱤ ᱛᱟᱨᱟ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱵᱚᱝᱜᱟᱭᱟ ᱾ ᱯᱮᱲᱟ ᱯᱟᱦᱬᱟ ᱠᱚ ᱫᱚ ᱪᱷᱟᱢᱰᱟ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮ ᱠᱚ ᱵᱤᱱᱛᱤᱭᱟ ᱢᱤᱫ ᱧᱤᱫᱟᱹ ᱾
       ᱥᱮᱛᱟᱜ ᱵᱮᱲᱟᱭ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱛᱮ ᱠᱟᱸᱫᱽ ᱠᱟᱹᱴᱷᱤ ᱠᱚ ᱚᱰᱚᱠᱟ ᱾ ᱤᱱᱟᱹᱛᱟᱭᱚᱢ ᱵᱟᱜ ᱵᱷᱩᱭᱛᱩᱝ ᱠᱚ ᱡᱚᱢ ᱦᱚᱪᱚ ᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱨᱮ ᱫᱚ ᱵᱷᱟᱺᱰᱟᱹᱨᱤ ᱠᱚ ᱵᱤᱫᱟᱹ ᱠᱤᱱᱟ ᱾ ᱩᱱᱠᱤᱱ ᱫᱚ ᱥᱤᱨᱯᱷᱟᱹ ᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱮᱢᱟ ᱠᱤᱱᱟ ᱾ ᱥᱤᱨᱯᱷᱟᱹ ᱠᱚᱫᱚ ᱠᱩᱴᱟᱢ ᱠᱟᱭ ᱢᱮᱨᱚᱢᱟᱜ ᱪᱟᱹᱴᱤᱡ ᱯᱷᱟᱹᱲᱤ , ᱢᱚᱪᱚᱝ ᱥᱟᱶ ᱦᱟᱺᱰᱤ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱪᱟᱣᱞᱮ ᱠᱚ ᱮᱢᱟ ᱠᱤᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱵᱷᱟᱰᱟᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱪᱟᱵᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱯᱮᱲᱟ ᱯᱟᱦᱬᱟᱹ ᱠᱚ ᱵᱤᱫᱟᱹᱭ ᱠᱚᱣᱟ ᱾