ᱜᱟᱰᱟ (synonym: ᱠᱷᱟᱹᱲᱤ) ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮᱛᱮᱧ ᱡᱷᱟᱨᱱᱟ ᱫᱟᱜ ᱞᱤᱸᱜᱤ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱦᱚᱨᱰᱟᱦᱟᱨ ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱨᱮ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱡᱟᱹᱲᱤ ᱛᱮ ᱫᱟᱜ ᱯᱮᱨᱮᱡ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱫᱟᱜ ᱞᱤᱸᱜᱤᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱛ ᱨᱚᱠᱚᱢ ᱚᱥᱟᱨ ᱰᱷᱚᱰᱟ ᱦᱚᱨ ᱟᱨᱵᱟᱝ ᱠᱷᱟᱹᱲᱤ ᱵᱮᱱᱟᱣᱵᱼᱟ ᱾ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱟᱨᱻᱦᱚᱸ ᱚᱥᱟᱨ ᱤᱫᱤ ᱞᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟᱫᱚ ᱜᱟᱰᱟ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱜᱟᱰᱟ ᱫᱟᱜ ᱫᱚ ᱥᱤᱵᱤᱞ ᱜᱮᱭᱟ ᱾ ᱦᱮᱢᱟᱞᱵᱩᱨᱩ, ᱡᱷᱟᱨᱱᱟ ᱥᱮ ᱵᱚᱨᱚᱯᱷᱽ ᱵᱩᱨᱩ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱚᱦᱮᱞ ᱟᱬᱜᱚ ᱟᱠᱟᱱ ᱫᱟᱜ ᱫᱚ ᱜᱟᱰᱟ ᱜᱟᱰᱟ ᱛᱮ ᱞᱤᱸᱜᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱟᱸᱜᱟ ᱫᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱥᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱜᱟᱰᱟ ᱫᱚ ᱟᱭᱢᱟ ᱨᱚᱠᱚᱢ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱜᱼᱟ, ᱡᱮᱢᱚᱱ : ᱞᱟᱹᱴᱩ ᱜᱟᱰᱟ, ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱜᱟᱰᱟ, ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱜᱟᱰᱟ, ᱠᱷᱟᱹᱲᱤ ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱚ ᱾ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱜᱟᱰᱟ, ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱜᱟᱰᱟ ᱥᱮ ᱠᱷᱟᱹᱲᱤ ᱱᱩᱠᱩ ᱫᱚ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱜᱟᱰᱟ ᱨᱮᱠᱚ ᱞᱤᱸᱜᱤ ᱢᱮᱥᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱫᱚᱨᱮᱭᱟ ᱨᱮ ᱞᱤᱸᱜᱤ ᱢᱤᱫᱩᱜ ᱢᱟᱬᱟᱝ ᱨᱮ ᱪᱟᱸᱜᱟ ᱜᱟᱰᱟ ᱦᱚᱸ ᱵᱮᱱᱟᱣᱵ ᱜᱮᱭᱟ ᱾

ᱜᱟᱰᱟ

ᱜᱟᱰᱟ ᱥᱨᱤᱡᱚᱱ ᱠᱟᱹᱦᱤᱱᱤᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

 
ᱞᱚᱵᱚᱠ ᱜᱟᱰᱟ

ᱟᱹᱰᱤ ᱩᱥᱩᱞ ᱩᱥᱩᱞ ᱵᱩᱨᱩ ᱥᱮ ᱵᱚᱨᱚᱯᱷᱽ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱩᱨᱩ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱹᱛᱩ ᱯᱷᱮᱫᱚᱜ ᱫᱟᱜ ᱜᱮ ᱥᱚᱢᱟᱱ ᱦᱟᱥᱟ ᱪᱮᱛᱟᱱᱛᱮ ᱱᱟᱞᱟ ᱱᱟᱞᱟᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱚᱨᱮ ᱥᱟᱸᱭ~ᱥᱟᱸᱭ ᱠᱟᱛᱮᱜ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱᱜᱮ ᱚᱱᱟ ᱟᱹᱛᱩ ᱫᱟᱜ ᱫᱚ ᱜᱟᱰᱟ ᱠᱩ ᱢᱮᱛᱟᱜᱼᱟ᱾ ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱫ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱱᱟᱱᱟ ᱦᱩᱱᱟᱹᱨ ᱠᱟᱨᱚᱱᱛᱮ (natural cause) ᱜᱟᱰᱟ ᱛᱮᱭᱟᱨᱚᱜᱼᱟ ᱥᱮ ᱥᱨᱤᱡᱚᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ᱾ ᱵᱩᱨᱩ ᱮᱞᱟᱹᱠᱟᱨᱮ ᱜᱟᱰᱟ ᱫᱟᱜ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱟᱡᱟᱠ ᱟᱹᱛᱩᱜᱼᱟ᱾ ᱚᱱᱟ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱟᱲᱮᱛᱮ ᱜᱤᱛᱤᱞ, ᱯᱩᱞᱤ ᱦᱟᱥᱟ, ᱫᱷᱤᱨᱤ ᱠᱚᱜ ᱩᱰᱩᱝ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ᱾ ᱱᱚᱝᱠᱟᱜᱮ ᱢᱤᱛᱴᱮᱱ ᱜᱟᱰᱟ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱯᱚᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱚᱛ ᱦᱟᱥᱟᱠᱚᱭ ᱞᱟ ᱤᱫᱤᱭᱟ᱾ ᱜᱟᱰᱟ ᱥᱨᱤᱡᱚᱱ ᱡᱟᱜᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱟᱸᱜᱟ ᱫᱟᱜ ᱨᱮ ᱢᱮᱥᱟ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱯᱮᱭᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱜᱟᱰᱟᱭᱟᱜ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾

ᱠᱚᱲᱟ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱵᱟᱨᱟᱵᱟᱹᱨᱤ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱱᱟᱱᱟ ᱦᱩᱱᱟᱹᱨ ᱜᱟᱰᱟᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱞᱟᱹᱴᱩ ᱜᱟᱰᱟ ᱫᱚ ᱵᱩᱨᱩ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱡ ᱵᱚᱨᱚᱯᱷᱽ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱩᱨᱩ ᱠᱷᱚᱱ ᱛᱮᱭᱟᱨᱚᱜᱼᱟ᱾ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱜᱟᱰᱟ ᱫᱚ ᱞᱟᱹᱴᱩ ᱜᱟᱰᱟ ᱠᱷᱚᱱᱜᱮ ᱛᱮᱭᱟᱨᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱜᱟᱰᱟ ᱥᱮ ᱠᱷᱟᱹᱲᱤ ᱫᱚ ᱡᱚᱞᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱚᱠᱟᱠᱩ ᱫᱟᱜ ᱜᱟᱰᱟᱨᱮ ᱢᱮᱥᱟ ᱟᱠᱟᱱ ᱚᱱᱟᱠᱩ ᱢᱮᱛᱟᱜᱼᱟ᱾

ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱡᱤᱭᱚᱱᱨᱮ ᱜᱟᱰᱟᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱜᱟᱰᱟ ᱪᱮᱛᱟᱱᱨᱮᱜᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱦᱚᱲᱠᱩ ᱵᱟᱸᱪᱟᱣ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱭᱟ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱡᱮ ᱜᱟᱰᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱥᱟᱵ ᱠᱟᱴᱮᱡ ᱥᱮ ᱜᱟᱰᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱟᱜ ᱟᱨᱮᱡ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱩᱲᱩ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱥᱮ ᱮᱢᱟᱱᱛᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮᱠᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣᱫᱟ᱾ ᱜᱟᱰᱟ ᱫᱟᱜ ᱨᱮ ᱯᱟᱭᱨᱟ, ᱠᱤᱪᱨᱤᱪ ᱥᱟᱯᱷᱟ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱱᱟᱱᱟ ᱦᱩᱱᱟᱹᱨ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱩᱠᱩ ᱥᱮᱸᱲᱟᱭ ᱫᱟ᱾

ᱥᱮᱨᱮᱧ, ᱚᱱᱚᱲᱦᱮᱸ, ᱥᱤᱱᱮᱢᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱜᱟᱰᱟᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱟᱭᱢᱟ ᱥᱮᱨᱮᱧ, ᱚᱱᱚᱲᱦᱮᱸ ᱨᱮ ᱜᱟᱰᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹᱛᱮᱠᱚ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱟᱠᱟᱫᱟ᱾

ᱥᱟ.ᱠᱷᱭᱟ.ᱛᱥᱟᱯᱲᱟᱣ