ᱟᱛᱢᱟ
The souls of Pe and Nekhen towing the royal bargue on a relief of Ramesses II's temple in Abydos.

ᱟᱛᱢᱟ ᱫᱚ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤᱭᱟᱜ ᱜᱩᱨ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱭ ᱱᱟᱥᱚᱜᱼᱟ᱾ ᱦᱤᱱᱫᱩ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱜᱤᱛᱟ ᱵᱟᱝᱢᱟ 'ᱥᱨᱤᱢᱚᱫᱽ ᱵᱷᱟᱜᱚᱵᱚᱛ ᱜᱤᱛᱟ' ᱨᱮ ᱟᱛᱢᱟ ᱵᱟᱵᱚᱛ ᱛᱮ ᱚᱞ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ᱾ ᱟᱛᱢᱟ ᱫᱚ ᱦᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱨ ᱛᱮ ᱵᱟᱭ ᱜᱮᱫᱚᱜᱼᱟ, ᱥᱮᱸᱜᱮᱞ ᱛᱮ ᱵᱟᱭ ᱞᱚᱜᱼᱟ, ᱫᱟᱜ ᱛᱮ ᱵᱟᱭ ᱞᱚᱦᱚᱫᱚᱜᱼᱟ, ᱦᱚᱭ ᱛᱮ ᱵᱟᱭ ᱨᱚᱦᱚᱲᱚᱜᱼᱟ᱾ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱢᱟᱨᱮ ᱫᱤᱞᱚᱝ ᱵᱟᱹᱜᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱟᱶᱟᱱᱟᱜ ᱮ ᱦᱚᱨᱚᱜᱽ ᱞᱮᱠᱟ ᱟᱛᱢᱟ ᱢᱟᱨᱮ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱵᱟᱹᱜᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱟᱶᱟᱱᱟᱜ ᱮ ᱦᱚᱨᱚᱜᱟ᱾

ᱡᱚᱭᱱᱚ ᱫᱚᱨᱥᱚᱱᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱡᱚᱭᱱᱚ ᱫᱚᱨᱥᱚᱱ ᱨᱮ ᱟᱛᱢᱟ ᱫᱚ ᱡᱤᱵᱽ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱡᱤᱵᱽ ᱫᱚ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱷᱮᱜᱟᱨᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱠᱟᱫᱟ᱾

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱡᱚᱲᱟᱣᱥᱟᱯᱲᱟᱣ