MediaWiki message delivery ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱤᱭᱟᱜ ᱮᱱᱮᱢᱠᱩ

ᱮᱱᱮᱢᱠᱩ ᱞᱟᱹᱜᱤᱛ ᱥᱮᱸᱫᱨᱟᱯᱷᱟᱭᱞᱟᱣᱢᱩᱨᱪᱷᱟᱹᱣ ᱪᱟᱵᱟ
⧼contribs-top⧽
⧼contribs-date⧽
(ᱱᱟᱣᱟᱱᱟᱜ | ᱢᱟᱨᱮᱱᱟᱜ) ᱧᱮᱞᱢᱮ (ᱱᱟᱣᱟᱱᱟᱜ ᱕᱐ | ) (᱒᱐ | ᱕᱐ | ᱑᱐᱐ | ᱒᱕᱐ | ᱕᱐᱐)

᱑᱙ ᱥᱮᱯᱴᱮᱢᱵᱚᱨ ᱒᱐᱒᱒

᱒᱔ ᱚᱜᱚᱥᱴ ᱒᱐᱒᱒

᱑᱐ ᱡᱩᱞᱟᱭ ᱒᱐᱒᱒

᱒᱑ ᱡᱩᱱ ᱒᱐᱒᱒

᱕ ᱡᱩᱱ ᱒᱐᱒᱒

᱒᱒ ᱢᱮ ᱒᱐᱒᱒

᱑᱒ ᱮᱯᱨᱤᱞ ᱒᱐᱒᱒

᱗ ᱮᱯᱨᱤᱞ ᱒᱐᱒᱒

᱖ ᱮᱯᱨᱤᱞ ᱒᱐᱒᱒

᱑ ᱮᱯᱨᱤᱞ ᱒᱐᱒᱒

᱒᱖ ᱢᱟᱨᱪ ᱒᱐᱒᱒

᱑᱔ ᱢᱟᱨᱪ ᱒᱐᱒᱒

᱑᱕ ᱯᱷᱮᱵᱽᱨᱩᱣᱟᱨᱤ ᱒᱐᱒᱒

᱑᱒ ᱯᱷᱮᱵᱽᱨᱩᱣᱟᱨᱤ ᱒᱐᱒᱒

᱑᱑ ᱡᱟᱱᱩᱣᱟᱨᱤ ᱒᱐᱒᱒

᱘ ᱡᱟᱱᱩᱣᱟᱨᱤ ᱒᱐᱒᱒

᱔ ᱡᱟᱱᱩᱣᱟᱨᱤ ᱒᱐᱒᱒

᱒᱕ ᱰᱤᱥᱮᱢᱵᱚᱨ ᱒᱐᱒᱑

᱒᱔ ᱰᱤᱥᱮᱢᱵᱚᱨ ᱒᱐᱒᱑

᱒ ᱱᱚᱵᱷᱮᱢᱵᱚᱨ ᱒᱐᱒᱑

(ᱱᱟᱣᱟᱱᱟᱜ | ᱢᱟᱨᱮᱱᱟᱜ) ᱧᱮᱞᱢᱮ (ᱱᱟᱣᱟᱱᱟᱜ ᱕᱐ | ) (᱒᱐ | ᱕᱐ | ᱑᱐᱐ | ᱒᱕᱐ | ᱕᱐᱐)