"ᱢᱟᱺᱡᱷᱤ" ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚᱦᱲᱟᱭᱮᱱ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱯᱷᱟᱨᱟᱠ

ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱜᱩᱴ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ-ᱟ
ᱟ.ᱛᱩ ᱢᱚᱬᱮ ᱢᱟᱯᱟᱸᱧᱡᱤ ᱠᱚ ᱢᱩᱫ ᱨᱮ ᱢᱟ:ᱡᱷᱤ ᱜᱮ ᱢᱩᱲᱩᱛ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱠᱟᱱᱟᱭ | ᱢᱟ:ᱡᱷᱤ ᱟ.ᱲᱟ. ᱫᱚ ᱢᱟᱡᱽ ᱟ.ᱱᱤᱡ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ | ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱦᱚᱲ ᱜᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟ.ᱨᱤᱪᱟ.ᱞᱤ,ᱨᱟᱭᱨᱤᱛ,ᱵᱚᱸᱜᱟ- ᱵᱩᱨᱩ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱪᱟᱨ-ᱵᱤᱪᱟ.ᱨ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱟ.ᱲᱛᱤ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱛᱟᱭᱟ ,ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱦᱚᱲᱜᱮ ᱢᱟ:ᱡᱷᱤ ᱯᱚᱫ ᱞᱟ.ᱜᱤᱫ ᱩᱪᱤᱛ ᱦᱚᱲᱮ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ-ᱟ᱾ ᱡᱚᱛᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮᱜᱮ ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲ ᱢᱟᱺᱡᱷᱤ ᱫᱚᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱾
==ᱠᱟᱹᱢᱤ==
ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱨᱮ, ᱵᱷᱟᱱᱰᱟᱱ ᱨᱮ, ᱪᱷᱩᱛ ᱪᱷᱟᱴᱭᱟᱹᱨ ᱠᱚᱨᱮ, ᱵᱤᱪᱟᱹᱨ ᱟᱪᱟᱨ ᱠᱚᱨᱮ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱭ ᱦᱩᱭ ᱠᱮᱭᱟ ᱾ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱱᱮᱭᱟᱶ ᱛᱟᱯᱟᱢ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱚᱲᱟᱜ ᱩᱥᱟᱹᱫ ᱠᱚ ᱥᱮᱱᱚᱜ-ᱟ ᱾ ᱵᱤᱪᱟᱹᱨ ᱠᱚᱨᱮ ᱫᱚ ᱟᱡᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱢᱩᱬᱩᱛ ᱵᱤᱪᱟᱹᱨᱯᱩᱛᱤ ᱞᱮᱠᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜ-ᱟ ᱾ ᱵᱤᱪᱟᱹᱨ ᱨᱮ ᱵᱟᱱᱟᱨ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱩᱠᱛᱤ ᱟᱧᱡᱚᱢ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱟᱡ ᱚᱱᱟ ᱚᱝᱥᱟᱨ ᱨᱟᱭ ᱮ ᱮᱢᱟ ᱾ ᱟᱵᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱜᱮ ᱚᱱᱟ ᱨᱟᱭ ᱫᱚᱵᱚ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱵᱟᱛᱟᱣ ᱟᱜᱩ ᱟᱠᱟᱫ ᱜᱮᱭᱟ
==ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱡᱚᱜᱽᱭᱚᱛᱟ==
 
* ᱢᱟᱹᱱᱟᱱ, ᱜᱟᱹᱠᱷᱩᱲᱟᱱ, ᱟᱹᱠᱤᱞᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱮ ᱦᱩᱭ ᱠᱚᱜ ᱢᱟ ᱾ ᱟᱡᱟᱜ ᱵᱚᱦᱚᱜ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱚᱜ ᱢᱟ ᱾
 
* ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱚᱢ ᱩᱢᱮᱨᱟᱱᱤᱡ ᱫᱚ ᱟᱞᱚᱭ ᱦᱩᱭ ᱠᱚᱜ ᱢᱟ ᱾
* ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱹᱛᱩ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱪᱷᱚᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮᱱᱤᱡ ᱜᱮ ᱦᱩᱭ ᱠᱚᱜ ᱢᱟ, ᱮᱴᱟᱜ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮᱱᱤᱡ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱾
==ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱫᱤᱱ ᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ==
ᱱᱚᱶᱟ ᱫᱚ ᱟᱹᱛᱩ ᱯᱤᱪᱷᱤ ᱵᱷᱮᱜᱟᱨ ᱵᱷᱮᱜᱟᱨ ᱜᱮᱭᱟ ᱾ ᱟᱫᱚᱢ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮᱫᱚ ᱢᱚᱬᱮ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱠᱚ ᱵᱚᱫᱚᱞᱚᱜ ᱡᱷᱚᱜ ᱟᱫᱚᱢ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱥᱮᱨᱢᱟ, ᱵᱟᱨ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱵᱚᱫᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾
 
[[Category:!Main category]]
᱔᱓

edits