"ᱠᱟᱹᱴᱩᱵ" ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚᱦᱲᱟᱭᱮᱱ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱯᱷᱟᱨᱟᱠ

ᱱᱟᱥᱮ
ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱜᱩᱴ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ-ᱟ
ᱱᱟᱥᱮ
ᱱᱟᱥᱮ
ᱤᱝᱞᱤᱥ ᱰᱤᱠᱥᱱᱟᱨᱤ ᱨᱮ ᱠᱟᱹᱴᱩᱵ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱮᱱᱮᱛ ᱫᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱠᱟᱹᱴᱩᱵ ᱢᱮᱥᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱚᱬᱮ ᱴᱟᱝ ᱨᱮ ᱢᱤᱫ, ᱥᱮ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱠᱟᱹᱴᱩᱵ ᱤᱠᱟᱹ ᱠᱟᱛᱮ ᱯᱩᱱᱭᱟᱹ ᱨᱮ ᱢᱤᱫ ( ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱚᱠᱛᱮ ᱑ ᱠᱷᱚᱱ ᱔ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱠᱚ ᱞᱮᱠᱷᱟᱭᱟᱮ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱴᱟᱜ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱠᱟᱹᱴᱩᱵ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱩᱨ ᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱩᱫᱩᱜ ᱠᱟᱹᱴᱩᱵ ᱠᱷᱚᱱ ᱞᱮᱠᱷᱟ ᱮᱦᱚᱵᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ) ᱾
 
ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ, ᱚᱱᱠᱟ ᱵᱟᱰᱟᱭᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱟᱥᱚᱞ ᱵᱷᱟᱣ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱠᱟᱹᱴᱩᱵ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱠᱟᱹᱴᱩ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱢᱮᱥᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸᱜ ᱠᱟᱱ; ᱱᱚᱶᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱤᱝᱞᱤᱥ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱛᱷᱚᱢᱟᱛᱷᱚᱢ (thumb) ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾
ᱤᱝᱞᱤᱥ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱢᱤᱫ ᱯᱟᱨᱴ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱴᱩᱵ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ - ᱟ ᱾
== ᱮᱴᱟᱜ ᱡᱟᱱᱣᱟ ==
᱒,᱐᱑᱖

edits