"ᱱᱟᱵᱷᱟᱡᱳ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ" ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚᱦᱲᱟᱭᱮᱱ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱯᱷᱟᱨᱟᱠ

"'''ᱱᱟᱵᱷᱟᱡᱳ''' ᱥᱮ '''ᱱᱟᱵᱷᱟᱦᱳ''' (ᱱᱟᱵᱷᱟᱡᱳ: Diné bizaad ᱥᱮ Naabeehó bizaad) ᱫ..." ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱵᱮᱱᱟᱣᱟᱠᱟᱱᱟ
("'''ᱱᱟᱵᱷᱟᱡᱳ''' ᱥᱮ '''ᱱᱟᱵᱷᱟᱦᱳ''' (ᱱᱟᱵᱷᱟᱡᱳ: Diné bizaad ᱥᱮ Naabeehó bizaad) ᱫ..." ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱵᱮᱱᱟᱣᱟᱠᱟᱱᱟ)
ᱜᱚᱛᱟᱣᱠᱚ: ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱛᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱳᱭᱮᱵ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ Advanced mobile edit
(ᱵᱷᱮᱜᱮᱫ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ)
᱔,᱘᱙᱑

edits