"ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ:ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱟᱠᱷᱲᱟ" ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚᱦᱲᱟᱭᱮᱱ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱯᱷᱟᱨᱟᱠ

# {{ss}} [[ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱤᱭᱟᱹ:Maina Tudu|Maina Tudu]] ([[ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ:Maina Tudu|ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ]]) ᱑᱐:᱓᱕, ᱗ ᱯᱷᱮᱵᱽᱨᱩᱣᱟᱨᱤ ᱒᱐᱒᱐ (UTC)
# {{ss}} --[[ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱤᱭᱟᱹ:Manik Soren|Manik Soren]] ([[ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ:Manik Soren|ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ]]) ᱑᱔:᱑᱖, ᱑᱑ ᱯᱷᱮᱵᱽᱨᱩᱣᱟᱨᱤ ᱒᱐᱒᱐ (UTC)
# {{ss}} --[[ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱤᱭᱟᱹ:Shibu Murmu|Shibu Murmu]] ([[ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ:Shibu Murmu|ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ]]) ᱐᱓:᱓᱒, ᱒᱘ ᱡᱟᱱᱩᱣᱟᱨᱤ ᱒᱐᱒᱑ (UTC)
 
== ᱥᱟᱱᱟᱢᱯᱟᱲᱟ ᱨᱮ ᱟᱪᱟᱨ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱟᱹᱱᱟᱹᱨᱤ (Universal Code of Conduct) ==
᱕᱑᱖

edits