"ᱵᱷᱟᱸᱰᱟᱱ ᱵᱤᱱᱛᱤ" ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚᱦᱲᱟᱭᱮᱱ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱯᱷᱟᱨᱟᱠ

ᱜᱚᱛᱟᱣᱠᱚ: ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱛᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱳᱭᱮᱵ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ Advanced mobile edit
ᱜᱚᱛᱟᱣᱠᱚ: ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱛᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱳᱭᱮᱵ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ Advanced mobile edit
 
 
==ᱮᱨᱮ ᱧᱟᱢᱮᱱ==
ᱦᱚᱭ ᱵᱟᱯᱫᱷᱚᱱ ᱛᱤᱛᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱟᱹᱜᱩ ᱟᱠᱟᱫ , ᱢᱮᱫ ᱛᱮ ᱧᱮᱞ ᱛᱤᱭᱩᱜᱟᱜ ,ᱞᱩᱛᱩᱨ ᱛᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱟᱹᱜᱩᱣᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱵᱩᱨᱩ ᱢᱚᱬᱮ ᱟᱹᱜᱤᱞ ᱦᱟᱯᱲᱟᱢ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱦᱚᱨᱟᱜ ᱰᱟᱦᱟᱨᱟᱜ ᱜᱮᱵᱚ ᱯᱟᱸᱡᱟ ᱟᱠᱟᱫ-ᱟ ᱾ ᱜᱮᱞᱵᱟᱨ ᱥᱤᱧ ᱜᱮᱞᱵᱟᱨ ᱧᱤᱫᱟᱹ ᱮᱨᱮ ᱟᱛᱱᱟᱜ ᱠᱷᱚᱫᱮ ᱢᱟᱛᱠᱚᱱᱢᱟᱛᱠᱚᱢ ᱞᱮᱯᱮᱡ ᱛᱤᱨᱤᱞ ᱯᱮᱴᱮᱨ ᱵᱟᱲᱮ ᱵᱩᱴᱟᱹᱨᱮ ᱵᱤᱪᱟᱹᱨ ᱞᱮᱫ-ᱟ ᱠᱚ ᱟᱪᱟᱨ ᱞᱮᱫ-ᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱮᱨᱮ ᱞᱮᱱᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱷᱚᱫᱮ ᱞᱮᱱᱟ ᱵᱤᱪᱟᱹᱨ ᱞᱮᱯᱮᱡ ᱞᱮᱱᱟ ᱨᱚᱯᱚᱲ ᱯᱮᱴᱮᱨ ᱞᱮᱱᱟ ᱦᱚᱨ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱫ ᱛᱟᱸᱦᱮᱫ
ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱵᱟᱝ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱞᱮᱱᱛᱮ ᱫᱚᱞᱫᱩᱞᱤ ᱵᱟᱦᱟ ᱵᱟᱸᱫᱮᱞᱟᱨᱮ ᱯᱚᱨᱟᱭᱱᱤ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱛᱮ ᱥᱤᱠᱟᱹᱴ ᱛᱤᱡᱩ ᱞᱮᱠᱟ ᱴᱩᱸᱰᱟᱝ ᱴᱩᱸᱰᱟᱝ ᱛᱮ ᱯᱟᱨᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱥᱟᱨᱡᱚᱢ ᱫᱟᱨᱮ ᱵᱮᱲᱦᱟᱭ ᱨᱮ ᱟᱴᱮᱫ ᱟᱠᱟᱱ ᱞᱮᱧᱚᱜ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱡᱮᱸᱡᱮᱨᱞᱮᱸᱡᱮᱨ ᱫᱷᱤᱨᱤ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱯᱚᱨᱟᱭᱱᱤ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱟᱴᱮᱫ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱤᱪᱟᱹᱨ ᱞᱮᱫ ᱟᱪᱟᱨ ᱞᱮᱫ-ᱟ ᱠᱚ ᱾ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱥᱟᱹᱨᱤᱭᱮᱱᱟ , ᱦᱚᱨ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫ-ᱟ ᱾ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱢᱮᱱᱠᱟᱛᱮ ᱵᱟᱦᱟ ᱵᱟᱸᱫᱮᱞᱟ ᱨᱮ ᱜᱩᱲᱜᱩ ᱫᱷᱤᱨᱤ ᱠᱚ ᱪᱟᱯᱟᱫᱞᱮᱵᱽᱫᱟ ᱞᱮᱫ-ᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱪᱟᱯᱮᱭᱮᱱᱟ ᱾ ᱵᱟᱦᱟ ᱛᱩᱞᱟᱹᱢ ᱠᱚ ᱪᱟᱯᱟᱫ ᱞᱮᱫ-ᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱩᱱᱩᱢᱮᱱᱟ ᱾ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱧᱩᱢ ᱨᱮᱠᱟᱛᱮ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱯᱟᱱ ᱟᱯᱤᱱ ᱜᱟᱲ ᱛᱮ ᱠᱚ ᱨᱩᱣᱟᱲ ᱮᱱᱟ ᱾
 
ᱵᱟᱯ ᱨᱮ ᱫᱷᱚᱱ ᱨᱮ , ᱨᱩᱣᱟᱲ ᱦᱚᱨ ᱨᱮ ᱥᱩᱦᱤ ᱢᱩᱦᱤᱢ ᱧᱮᱞᱚᱜ-ᱟ ᱾ ᱚᱠᱟᱨᱮ ᱪᱚ ᱨᱚᱦᱚᱲ ᱫᱟᱨᱮ ᱥᱟᱜᱮᱱ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱚ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱡᱚᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱚᱠᱟ ᱨᱮᱪᱚ ᱨᱚᱦᱚᱲ ᱫᱟᱨᱮ ᱵᱷᱤᱸᱫᱟᱹᱲ ᱟᱠᱟᱣᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱨᱟᱜ ᱡᱚᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱾ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱨ ᱚᱱᱟ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱨᱮᱜᱮ ᱵᱚ ᱛᱤᱸᱜᱩ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱨᱟᱜ ᱡᱚᱝ ᱦᱚᱲ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱮᱭᱟ ᱾
᱕᱔᱐

edits