ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱤᱭᱟᱜ ᱟᱹᱭᱫᱟᱹᱨᱤ ᱠᱩ

ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱵᱮᱵᱦᱟᱨᱤ ᱴᱷᱤᱠᱤ ᱢᱮ  

"Premchand_murmu_thakur" ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱ ᱡᱟᱸᱦᱟᱸᱭ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱤᱭᱟᱹᱠᱳ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱠᱳᱣᱟ᱾ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱟᱱᱟᱱ ᱵᱤᱰᱟᱹᱣᱢᱮ᱾