ᱟᱹᱠᱼᱟᱸᱯᱟᱸᱲᱤᱼᱴᱩᱴᱤ

ᱱᱚᱶᱟ ᱯᱨᱤᱛᱷᱤᱵᱤᱨᱮᱱ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱠᱚᱣᱟᱠ ᱵᱟᱱᱪᱟᱣᱜ ᱵᱟᱵᱚᱫᱽ ᱟᱜ ᱟᱸᱯᱟᱸᱲᱤ ᱴᱩᱴᱤ ᱫᱚ ᱟᱰᱤ ᱜᱮ ᱡᱟᱹᱲᱩᱨᱟ ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱚ ᱫᱚ ᱱᱤᱡᱽ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣᱜ (self-defense) ᱟᱨ ᱥᱮᱸᱫᱽᱨᱟ (hunting) ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱠᱚ ᱞᱟᱲᱪᱟᱲᱼᱟ ᱾ ᱠᱷᱮᱨᱣᱟᱲ ᱵᱚᱸᱥ ᱨᱮᱱ ᱡᱚᱛᱚ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱜᱮ ᱱᱚᱶᱟ ᱟᱜ ᱟᱸᱯᱟᱸᱲᱤ ᱴᱩᱴᱤ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱢᱮ ᱟᱜ ᱥᱟᱨ ᱫᱚ ᱠᱚ ᱞᱟᱲᱪᱟᱲ ᱜᱮᱭᱟ ᱾ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚ ᱫᱚ ᱟᱜ ᱥᱟᱨ ᱫᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱞᱟᱹᱠᱪᱟᱨ, ᱟᱹᱨᱤ ᱪᱟᱹᱞᱤ, ᱥᱮᱸᱫᱽᱨᱟ ᱟᱨ ᱵᱮᱦᱟ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱨᱮ ᱠᱚ ᱞᱟᱲᱪᱟᱲᱼᱟ ᱾

ᱟᱜ-ᱥᱟᱨ
ᱟᱜ ᱥᱟᱨ ᱥᱟᱶ ᱥᱤᱠᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱹ
Archery in Bhutan

ᱟᱜ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚ ᱫᱚ ᱟᱜ ᱫᱚ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱢᱟᱫ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱡᱚᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱦᱚᱲ ᱥᱚᱢᱟᱱ ᱢᱟᱫ ᱦᱚᱭᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱟᱱᱟᱨ ᱟᱲᱮ ᱨᱮ ᱜᱟᱸᱱᱟᱸᱠ ᱫᱚᱦᱚᱭ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱾ ᱜᱟᱸᱱᱟᱸᱠ ᱨᱮ ᱡᱚᱲᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱜᱷᱩᱱᱟᱹ ᱫᱚ ᱦᱟᱨᱛᱟ, ᱵᱟᱵᱮᱨ, ᱢᱟᱫ ᱥᱤᱴᱠᱟᱹ (smooth silky bamboo limb) ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱾ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚ ᱫᱚ ᱟᱭᱢᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱟᱜ ᱥᱟᱨ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱞᱟᱲᱪᱟᱲᱼᱟ, ᱡᱮ ᱞᱮᱠᱟᱹ ᱯᱚᱨᱪᱷᱟᱹ ᱟᱜ, ᱜᱷᱩᱨᱟᱹ ᱟᱜ, ᱵᱟᱸᱫᱩᱠ ᱟᱜ ᱟᱨ ᱞᱤᱴᱟᱹ ᱟᱜ ᱾

ᱟᱸᱯᱟᱸᱲᱤ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱟᱸᱯᱟᱸᱲᱤ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱹᱝ ᱢᱮᱲᱦᱮᱫ ᱯᱷᱟᱹᱞ, ᱥᱚᱡᱷᱮ ᱢᱟᱫ ᱥᱤᱴᱠᱟᱹ ᱟᱨ ᱪᱮᱸᱲᱮᱼᱤᱞ ᱛᱮ ᱜᱟᱞᱟᱝ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱾ ᱯᱟᱠᱚᱲ ᱢᱟᱫ ᱥᱤᱴᱠᱟᱹ ᱥᱤᱛᱩᱝ ᱨᱮ ᱛᱟᱥᱮ ᱨᱚᱦᱚᱲ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱾ ᱛᱟᱥᱮ ᱨᱚᱦᱚᱲ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱸᱯᱟᱸᱲᱤ ᱥᱮ ᱥᱟᱨ ᱫᱚ ᱟᱰᱤ ᱨᱟᱣᱟᱞ ᱟᱨ ᱥᱚᱡᱷᱮ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱨ ᱵᱟᱝ ᱠᱷᱚᱱ ᱮᱠᱷᱮᱱ ᱟᱜ ᱫᱚ ᱚᱪᱚᱞ ᱜᱮᱭᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱡᱟᱦᱟᱱ ᱡᱟᱱᱩᱣᱟᱨ ᱥᱮ ᱵᱟᱹᱭᱨᱤ ᱠᱚ ᱫᱚᱠᱚ ᱛᱩᱧ ᱠᱚᱣᱟ ᱾

ᱴᱩᱴᱤ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱴᱩᱴᱤ ᱦᱚᱸ ᱟᱸᱯᱟᱸᱲᱤ ᱞᱮᱠᱟ ᱜᱮ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱶᱟ ᱞᱟᱦᱟ ᱨᱮ ᱫᱚ ᱟᱸᱯᱟᱸᱲᱤᱼᱯᱷᱟᱞ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱢᱟᱫ ᱛᱷᱚᱭᱚ ᱠᱚ ᱡᱚᱲᱟᱣᱟ ᱾ ᱡᱟᱦᱟᱱ ᱪᱮᱬᱮ ᱥᱮ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱡᱟᱱᱩᱣᱟᱨ ᱠᱚ ᱜᱚᱡ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱞᱟᱲᱪᱟᱲ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱾ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟ. ᱠᱚ ᱟᱜ ᱥᱟᱨ ᱛᱩᱛᱩᱧ ᱪᱮᱪᱮᱫ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱦᱚᱸ ᱱᱚᱶᱟ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱭᱟᱱ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱟᱨᱦᱚ ᱧᱮᱞ ᱢᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

Archery at Curlie