ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱦᱚᱲ

ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱯᱩᱭᱞᱩ ᱡᱟᱹᱛᱤ, ᱯᱟᱦᱟᱲᱤ ᱡᱟᱹᱛᱤ, ᱟᱹᱫᱤᱢ ᱦᱚᱲ, ᱩᱯᱚᱡᱟᱹᱛᱤ ᱢᱮᱱ ᱛᱮ ᱠᱚ ᱦᱤᱱᱦᱟᱹᱭᱮᱜ ᱠᱟᱱ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱾ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱦᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱮ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣᱜ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱜᱟᱫᱮᱞ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱦᱚᱸ ᱱᱤᱛ ᱵᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱚᱢᱟᱫᱷᱟᱱ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱤᱠᱷᱟᱹᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱱᱤᱨᱫᱷᱟᱨᱚᱱ ᱡᱟᱜᱟ, ᱵᱟᱝᱛᱮ ᱢᱟᱞᱤᱠ ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱡᱟᱜᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱭ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱦᱮᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱤᱛ ᱦᱚᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ, ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱸᱥᱠᱨᱤᱛᱤᱠ, ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱱᱤᱡᱮᱨ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱢᱮᱱ ᱛᱮ ᱠᱚ ᱩᱯᱨᱩᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱨᱮᱫ:ᱵᱟᱝᱞᱟᱫᱮᱥ ᱫᱤᱱᱟᱸᱡᱽᱯᱩᱨ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱦᱚᱲ.jpg
ᱵᱟᱝᱞᱟᱫᱮᱥ ᱫᱤᱱᱟᱸᱡᱽᱯᱩᱨ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱦᱚᱲ

ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱥᱟ.ᱠᱷᱭᱟ.ᱛᱥᱟᱯᱲᱟᱣ