ᱟᱹᱭᱟᱹᱛ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱚᱪᱚᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱠᱟᱱᱣᱟ (en:Verb) ᱵᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮ ᱠᱟᱱᱣᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱨ ᱴᱷᱮᱱ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱟᱠᱟᱱᱟ᱾

  1. ᱟᱛᱨᱟ ᱠᱟᱱᱣᱟ
  2. ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱠᱟᱱᱣᱟ

ᱟᱛᱨᱟ ᱠᱟᱱᱣᱟᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱟᱱᱣᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱵᱟᱝ ᱪᱟᱵᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱚᱪᱚᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱟᱛᱨᱟ ᱠᱟᱱᱣᱟ ᱵᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜᱼᱟ᱾ ᱡᱮᱢᱚᱱ-

  1. ᱩᱱᱤ ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱛᱩᱞᱩᱡ ᱵᱷᱤᱱᱫᱟᱹᱲ ᱮᱱᱟᱭ᱾
  2. ᱟᱢ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱᱮᱢ ᱵᱟᱰᱟᱭᱟᱢ᱾

ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱠᱟᱱᱣᱟᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱟᱱᱣᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱪᱟᱵᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱚᱪᱚᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱜᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱠᱟᱱᱣᱟ ᱵᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱡᱮᱢᱚᱱ-

  1. ᱩᱱᱤ ᱫᱟᱠᱟ ᱡᱚᱢ ᱠᱮᱜᱼᱟᱭ
  2. ᱨᱟᱢᱚ ᱫᱚᱠᱟᱱ ᱥᱮᱱ ᱞᱮᱱᱟᱭ

ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱧᱮᱞ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱠᱟᱱᱣᱟ ᱫᱚ ᱯᱮ ᱴᱷᱮᱱ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱫᱚ-

  1. ᱡᱚᱛᱚᱥ ᱠᱟᱱᱣᱟ
  2. ᱵᱤᱱ ᱡᱚᱛᱚᱥ ᱠᱟᱱᱣᱟ
  3. ᱜᱚᱜᱚᱲᱚ ᱠᱟᱱᱣᱟ

ᱡᱚᱛᱚᱥ ᱠᱟᱱᱣᱟᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱵᱤᱱ ᱡᱚᱛᱚᱥ ᱠᱟᱱᱣᱟᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱜᱚᱜᱚᱲᱚ ᱠᱟᱱᱣᱟᱥᱟᱯᱲᱟᱣ