ᱠᱩᱞᱟ.ᱭ ᱫᱚ ᱔ ᱠᱟᱴᱟ ᱡᱟᱱᱣᱟᱨ ᱠᱟᱱᱟᱠᱚ ᱠᱩᱞᱟ.ᱭ ᱫᱚ ᱟᱭᱢᱟ ᱱᱮᱠᱟᱱ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱞᱟ.ᱴᱩ ᱞᱩᱛᱩᱨ ᱠᱟ.ᱴᱤᱜ ᱞᱩᱛᱩᱨ ᱩᱵ ᱨᱚᱝ ᱦᱚᱸ ᱟᱭᱢᱟ ᱞᱮᱠᱟ

ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱛᱮᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱠᱩᱞᱟᱹᱭᱟᱜ ᱞᱩᱛᱩᱨ ᱫᱚ ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱜᱮ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ ᱪᱟᱭᱞᱚᱢ ᱫᱚ ᱠᱷᱟᱴᱚ ᱜᱮ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ ᱟᱨ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱫᱚ ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱜᱮ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ