ᱠᱳᱥᱤ ᱚᱧᱪᱚᱞ

ᱪᱷᱟᱸᱪ:DistrictsOfNepal ᱠᱳᱥᱤ ᱚᱧᱪᱚᱞ English: koshi Zone About this soundᱟᱧᱡᱚᱢ ᱢᱮ  ᱱᱮᱯᱟᱞ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱩᱨᱣᱟᱧᱪᱚᱞ ᱵᱤᱠᱟᱥ ᱪᱷᱮᱛᱨᱚ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ ᱱᱩᱣᱟ ᱚᱧᱪᱚᱞ । ᱱᱩᱣᱟ ᱚᱧᱪᱚᱞ ᱨᱮ ᱖ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱡᱤᱞᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ।

ᱠᱳᱥᱤ ᱚᱧᱪᱚᱞ

ᱡᱤᱞᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱷᱟ.ᱴᱭᱟ.ᱨᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱱᱩᱣᱟ ᱚᱧᱪᱚᱞ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱠᱳᱥᱤ ᱜᱟᱰᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚᱦᱚ ᱟᱠᱟᱱᱟ ।

ᱡᱤᱞᱟ ᱠᱚᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱜᱟᱲᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱱᱩᱣᱟ ᱦᱚᱸ ᱧᱮᱞ ᱢᱮᱥᱟᱯᱲᱟᱣ