ᱡᱚᱢᱩᱱᱟ ᱜᱟᱰᱟ

ᱡᱚᱢᱩᱱᱟ ᱜᱟᱰᱟ ᱫᱚ ᱜᱟᱝᱱᱟᱹᱭ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱟᱨ ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱪᱟᱸᱜᱟ ᱜᱟᱰᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱡᱚᱢᱩᱱᱟ ᱜᱟᱰᱟ ᱫᱚ ᱡᱚᱢᱩᱱᱮᱛᱨᱤ ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱ ᱦᱮᱢᱟᱞᱵᱩᱨᱩ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱷᱟᱨᱟᱣᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱮᱛᱚᱢ ᱥᱤᱧᱚᱛ ᱨᱮ ᱑᱓᱗᱖ ᱠᱤᱞᱚᱢᱤᱴᱚᱨ ᱯᱟᱨᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱞᱟᱦᱟᱵᱟᱫᱽ ᱥᱩᱨ ᱜᱟᱝᱱᱟᱹᱭ ᱨᱮ ᱢᱮᱥᱟ ᱦᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱥᱟᱸᱢᱩᱸᱫᱽ ᱨᱮ ᱵᱟᱝ ᱢᱮᱥᱟ ᱦᱟᱠᱟᱱ ᱜᱟᱰᱟ ᱠᱚ ᱢᱩᱸᱫᱽ ᱨᱮ ᱱᱚᱶᱟ ᱫᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱷᱚᱞ ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱜᱟᱰᱟ ᱠᱟᱱᱟ᱾

ᱡᱚᱢᱩᱱᱟ ᱜᱟᱰᱟ ᱥᱩᱨ ᱨᱮ ᱟᱜᱽᱨᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱡᱽᱢᱚᱦᱚᱞ
ᱡᱚᱢᱩᱱᱟ ᱜᱟᱰᱟ ᱱᱚᱠᱥᱟ

ᱪᱟᱸᱜᱟ ᱜᱟᱰᱟᱠᱚᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱡᱚᱢᱩᱱᱟ ᱜᱟᱰᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱛᱤᱢᱤᱱ ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱ ᱪᱟᱸᱜᱟ ᱜᱟᱰᱟ ᱠᱚ ᱫᱚ ᱠᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ :-

  • ᱴᱚᱢᱥ ᱜᱟᱰᱟ
  • ᱵᱮᱛᱣᱟ ᱜᱟᱰᱟ
  • ᱪᱚᱢᱵᱚᱞ ᱜᱟᱰᱟ
  • ᱠᱮᱱ ᱜᱟᱰᱟ
  • ᱥᱤᱱᱫᱷᱩ ᱜᱟᱰᱟ
  • ᱦᱤᱸᱰᱚᱱ ᱜᱟᱰᱟ

ᱴᱚᱱᱥ ᱜᱟᱰᱟ ᱫᱚ ᱡᱚᱢᱩᱱᱟ ᱜᱟᱰᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱟᱨ ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱪᱟᱸᱜᱟ ᱜᱟᱰᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱢᱟᱨᱮ ᱠᱟᱛᱷᱟᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱡᱚᱢᱩᱱᱟ ᱜᱟᱰᱟ ᱫᱚ ᱦᱤᱱᱫᱩ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱯᱚᱵᱤᱛᱨᱚ ᱜᱟᱰᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱫᱚ "ᱫᱮᱵᱤ ᱡᱚᱢᱩᱱᱟ" ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱟᱶᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱡᱚᱢᱨᱟᱡᱟ ᱭᱤᱡ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭᱟ ᱾ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮ ᱱᱚᱶᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱟᱨᱮ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭᱟ ᱠᱷᱚᱸᱫᱽᱨᱚᱸᱫᱽ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾

ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱠᱟᱛᱷᱟᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱥᱟ.ᱠᱷᱭᱟ.ᱛᱥᱟᱯᱲᱟᱣ