ᱡᱚᱭᱫᱮᱵᱽ ( ᱢᱟᱱᱟᱢ : ᱑᱑᱗᱐ ᱤᱥᱤ) ᱥᱚᱝᱠᱨᱤᱛ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱨᱮᱱ ᱢᱤᱫ ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱ ᱠᱚᱵᱤ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱾ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱟᱡᱟᱜ ᱜᱤᱛ ᱜᱳᱵᱤᱸᱫᱚ ᱚᱱᱚᱬᱦᱮ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱮ ᱵᱟᱲᱟᱭᱚᱜᱼᱟ‌ ᱾

ᱡᱚᱭᱫᱮᱵᱽ ᱵᱤᱥᱱᱩ ᱮ ᱯᱩᱡᱟᱹᱣᱟᱭ ᱠᱟᱱᱟ

ᱡᱤᱭᱚᱱᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱮᱱᱮᱢᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱧᱮᱞ ᱢᱮᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛᱥᱟᱯᱲᱟᱣ