ᱠᱨᱩᱥᱱᱚᱡᱚᱱᱢᱟᱥᱴᱚᱢᱤ ᱵᱷᱚᱜᱚᱵᱟᱱ ᱥᱨᱤ ᱠᱨᱤᱥᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱫᱚ ᱵᱤᱥᱱᱩᱣᱟᱜ ᱤᱨᱟᱹᱞ ᱟᱱᱟᱜ ᱚᱵᱚᱛᱟᱨ ᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱯᱟᱨᱟᱵᱽ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱡᱚᱱᱢᱟᱥᱴᱚᱢᱤ ᱫᱚ ᱥᱤᱧᱚᱛ ᱥᱩᱢᱩᱝ ᱨᱮᱫᱚ ᱵᱟᱝᱟ ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱠᱚ ᱵᱟᱥᱟ ᱟᱠᱟᱱ ᱥᱤᱧᱚᱛᱤᱭᱟᱹ ᱦᱚᱸ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱜᱚᱨᱚᱡᱽ ᱟᱨ ᱨᱟ\ᱥᱠᱟᱹ ᱠᱚᱢᱚᱡᱽ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱟᱣᱟ ᱾ ᱥᱨᱤᱠᱨᱩᱥᱱᱚ ᱫᱚ ᱟᱡᱟᱜ ᱚᱵᱚᱛᱟᱨ ᱫᱚ ᱵᱷᱟᱫᱽᱨᱚᱯᱚᱫᱽ ᱢᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱨᱩᱥᱱᱚ ᱯᱚᱠᱥ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱚᱥᱴᱚᱢᱤ ᱦᱤᱞᱚᱜ ᱛᱟᱞᱟ ᱧᱤᱫᱟᱹ ᱱᱟᱦᱟᱪᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱝᱥ ᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱮ ᱞᱟ.ᱜᱤᱫ ᱢᱚᱛᱷᱩᱨᱟ ᱨᱮᱭ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱞᱮᱱᱟ ᱾ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ ᱵᱷᱚᱜᱚᱵᱟᱱ ᱟᱡ ᱱᱤᱡᱮ ᱤᱱᱟᱹ ᱦᱤᱞᱚᱜ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮᱭ ᱚᱯᱮᱞ ᱞᱮᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱱᱚᱶᱟ ᱢᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱠᱨᱤᱥᱱᱟ ᱡᱚᱱᱢᱟᱥᱴᱚᱢᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱵᱟᱛᱟᱣᱟ ᱾ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱥᱨᱤᱠᱨᱤᱥᱱᱟ ᱡᱚᱱᱢᱟᱥᱴᱚᱢᱤ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ ᱫᱚ ᱢᱚᱛᱷᱩᱨᱟ ᱱᱚᱜᱽᱨᱤ ᱨᱮ ᱵᱷᱚᱠᱛᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱨᱚᱝ ᱛᱮ ᱪᱮᱦᱮᱞ ᱪᱮᱯᱮᱞ ᱜᱚᱫᱚᱜ-ᱟ ᱾

ᱠᱨᱤᱥᱱᱟ ᱡᱚᱱᱢᱟᱥᱴᱚᱢᱤ
ᱠᱨᱤᱥᱱᱟ ᱵᱟᱞᱚᱠᱟᱜ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ
ᱮᱴᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢᱠᱨᱤᱥᱱᱟᱥᱴᱚᱢᱤ, SaatamAatham, ᱜᱳᱠᱩᱞᱟᱥᱴᱚᱢᱤ, ᱭᱚᱫᱩᱠᱩᱞᱟᱥᱴᱚᱢᱤ, ᱥᱨᱤᱠᱨᱤᱥᱱᱟ ᱡᱚᱭᱚᱱᱛᱤ, ᱥᱨᱤ ᱡᱚᱭᱚᱱᱛᱤ
ᱢᱟᱱᱟᱣᱠᱩ ᱦᱤᱱᱫᱩᱥ
ᱞᱮᱠᱟᱱᱫᱷᱚᱨᱚᱢ (᱑-᱒ ᱢᱟᱦᱟᱸ), ᱞᱟᱠᱪᱟᱨᱮᱛ
ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱠᱟᱹᱢᱤᱠᱩᱫᱚᱦᱤ ᱴᱩᱠᱩᱡ (ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱦᱤᱞᱚᱜ), ᱠᱩᱲᱤᱫ ᱩᱰᱟᱹᱣ, ᱩᱫᱮᱞᱟ, ᱩᱯᱟᱹᱥ, ᱞᱟᱹᱠᱪᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱞᱟᱹᱰᱩ ᱮᱢᱟᱱ
Observancesᱮᱱᱮᱡ - ᱜᱟᱭᱟᱱ , ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱵᱳᱨᱳ, ᱧᱤᱫᱟᱹ ᱡᱟᱜᱽᱨᱚᱱ, ᱩᱯᱟᱹᱥ
ᱢᱟᱹᱦᱤᱛShraavana Krishna Ashtami, Bhadra Krishna Ashtamiᱪᱷᱟᱸᱪ:Infobox holiday/wd

ᱥᱨᱤ ᱠᱨᱤᱥᱱᱟ ᱡᱚᱱᱢᱟᱥᱴᱚᱢᱤ ᱟᱜ ᱥᱚᱱᱚᱛ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ ᱵᱷᱚᱜᱚᱵᱟᱱ ᱠᱟᱱᱦᱟ ᱟᱜ ᱢᱩᱦᱤᱛ ᱢᱩᱴᱷᱟᱹᱱ ᱧᱮᱞ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱥᱟᱺᱜᱤᱧ ᱥᱟᱺᱜᱤᱧ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱚᱨᱚᱡᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱢᱟᱦᱟᱸᱨᱮ ᱢᱚᱛᱷᱩᱨᱟ ᱠᱚ ᱥᱮᱴᱮᱨᱚᱜ-ᱟ ᱾ ᱥᱨᱤ ᱠᱨᱤᱥᱱᱟ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱢᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮ ᱢᱚᱛᱷᱩᱨᱟ ᱫᱚ ᱠᱨᱤᱥᱱᱟ ᱢᱟᱭᱟ ᱛᱮ ᱯᱮᱨᱮᱡ ᱯᱩᱨᱩᱱᱚᱜ-ᱟ ᱾ ᱢᱩᱫᱽᱨᱤ ᱠᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱠᱚ ᱥᱟᱡᱟᱣ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣᱟ ᱾ ᱡᱚᱱᱢᱟᱥᱴᱚᱢᱤ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱩᱲᱤ ᱠᱚᱲᱟ ᱜᱮᱵᱟᱨ ᱴᱟᱲᱟᱝ ᱜᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱩᱯᱟᱹᱥ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱢᱟᱦᱟᱸ ᱦᱤᱞᱚᱜ ᱫᱚ ᱢᱩᱫᱽᱨᱤ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱮ ᱥᱟᱡᱟᱣ ᱵᱟᱡᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜ-ᱟ ᱟᱨ ᱵᱷᱚᱜᱚᱵᱟᱱ ᱠᱨᱤᱥᱱᱟ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱡᱷᱤᱞᱣᱟᱹᱝ ᱮᱭᱟ ᱾ ᱟᱨ ᱨᱟᱥᱞᱤᱞᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱠᱟᱜ-ᱟ ᱾

ᱠᱨᱤᱥᱱᱟ ᱡᱚᱱᱢᱟᱥᱴᱚᱢᱤ ᱨᱮᱫᱚ ᱵᱷᱚᱠᱛᱚ ᱠᱚ ᱪᱟᱸᱫᱽᱱᱤ ᱪᱚᱣᱠ, ᱫᱤᱞᱞᱤ (ᱥᱤᱧᱚᱛ) ᱦᱚᱨ ᱫᱷᱟᱨᱮ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚᱠᱟᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱨᱤᱥᱱᱟ ᱡᱷᱤᱞᱣᱟᱹᱝ, ᱥᱨᱤ ᱯᱚᱰᱰᱩ ᱜᱳᱯᱟᱞ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱞᱩᱜᱽᱲᱤ ᱟᱨ ᱟᱠᱚᱭᱤᱡ ᱵᱷᱚᱜᱚᱵᱟᱱ ᱠᱨᱤᱥᱱᱟ ᱟᱜ ᱢᱩᱴᱷᱟᱹᱱ ᱠᱚᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧᱟ ᱾ ᱡᱚᱛᱚ ᱢᱩᱫᱽᱨᱤ ᱠᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱪᱚᱨᱚᱠ ᱪᱮᱦᱨᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱡᱟᱣᱟ ᱾ ᱟᱨ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱵᱳᱨᱳ ᱮᱫ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱫᱚ ᱛᱟᱞᱟ ᱧᱤᱸᱫᱟᱹ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱠᱚ ᱛᱟᱺᱜᱤ ᱠᱟᱜ-ᱟ ᱡᱟᱛᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱠᱚ ᱧᱮᱞ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱢᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱦᱚᱛᱮᱛᱮ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱪᱚᱨᱚᱠ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱠᱚᱭᱤᱡ ᱵᱟᱞ ᱜᱳᱯᱟᱞ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱭ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱩᱯᱟᱹᱥ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱ ᱵᱟᱨᱮ ᱛᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱚᱥᱴᱚᱢᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱨ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟ - ᱯᱩᱭᱞᱩ ᱫᱚ ᱡᱚᱱᱢᱟᱥᱴᱚᱢᱤ ᱟᱨ ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱫᱚ ᱡᱚᱭᱚᱱᱛᱤ ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱨᱮᱫᱚ ᱥᱩᱢᱩᱝ ᱯᱩᱭᱞᱩ ᱫᱚ ᱚᱥᱴᱚᱢᱤ ᱜᱮ ᱾

ᱥᱚᱱᱫᱚ ᱯᱩᱨᱟᱬ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱚᱱᱚᱛ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱦᱚᱲ ᱜᱮ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱨᱤᱥᱱᱟ ᱡᱚᱱᱢᱟᱥᱴᱚᱢᱤ ᱟᱜ ᱩᱯᱟᱹᱥ ᱵᱟᱭ ᱫᱚᱦᱚᱭᱟ, ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱵᱤᱨ ᱨᱮ ᱵᱤᱧ ᱟᱨ ᱛᱟᱹᱨᱩᱵ ᱮ ᱵᱮᱱᱟᱣᱜ-ᱟ ᱾ ᱵᱽᱨᱚᱦᱢᱚ ᱯᱩᱨᱟᱬ ᱨᱮ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ ᱡᱮ ᱫᱽᱣᱟᱯᱚᱨ ᱡᱩᱜᱽ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱷᱟᱫᱽᱨᱚᱯᱚᱫᱽ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱨᱩᱥᱱᱚ ᱯᱚᱠᱥ ᱚᱥᱴᱚᱢᱤ ᱨᱮᱫᱚ ᱚᱥᱴᱟᱤᱥᱣᱮ ᱡᱩᱜᱽᱨᱮ ᱫᱮᱵᱽᱠᱤ ᱭᱤᱡ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱥᱨᱤᱠᱨᱤᱥᱱᱟᱭ ᱚᱯᱮᱞ ᱞᱮᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱾

ᱵᱷᱚᱵᱤᱥᱣᱚ ᱯᱩᱨᱟᱬ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱵᱷᱟᱫᱽᱨᱚᱯᱚᱫᱽ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱩᱠᱞᱚ ᱯᱚᱠᱥ ᱨᱮ ᱠᱨᱤᱥᱱᱟ ᱡᱚᱱᱢᱟᱥᱴᱚᱢᱤ ᱩᱯᱟᱹᱥ ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱦᱚᱲ ᱵᱟᱭ ᱫᱚᱦᱚᱭᱟ, ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱵᱚᱛᱚᱨᱟᱱ ᱨᱟᱠᱟᱥ ᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ-ᱟ ᱾ ᱥᱩᱢᱩᱝ ᱚᱥᱴᱚᱢᱤ ᱛᱚᱛᱷᱤ ᱨᱮᱜᱮ ᱩᱯᱟᱹᱥ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱡᱩᱫᱤ ᱚᱱᱟ ᱛᱤᱛᱷᱤ ᱜᱮ ᱨᱚᱦᱤᱬᱤ ᱱᱚᱠᱷᱮᱛᱨᱚ ᱥᱟᱶ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱡᱚᱭᱚᱱᱛᱤ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱥᱟᱶ ᱠᱚ ᱡᱩᱲᱟᱹᱭ ᱜᱚᱫ ᱠᱟᱜ-ᱟ ᱾

ᱢᱩᱦᱤᱛᱧᱤᱫᱟᱹ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱥᱨᱤ ᱠᱨᱤᱥᱱᱟ ᱡᱚᱱᱢᱟᱥᱴᱚᱢᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱧᱤᱫᱟᱹ ᱫᱚ ᱢᱩᱦᱤᱛ ᱧᱤᱫᱟᱹ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟ ᱟᱠᱟᱣᱟᱫ-ᱟ ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱧᱤᱫᱟᱹ ᱨᱮᱫᱚ ᱭᱚᱜᱮᱥᱣᱚᱨ ᱥᱨᱤ ᱠᱨᱤᱥᱱᱟ ᱟᱜ ᱫᱦᱮᱭᱟᱱ, ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱚᱱᱛᱨᱚ ᱠᱚ ᱵᱟᱠᱷᱮᱬ ᱞᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱥᱚᱝᱥᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱩᱦᱤᱛ ᱢᱟᱭᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱚᱨᱥᱚᱝ ᱥᱟᱦᱟᱜ-ᱟ ᱾

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

  1. "National Portal of India". www.india.gov.in. Retrieved 3 August 2020.
  2. "National Portal of India". www.india.gov.in. Retrieved 3 August 2020.

ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ