ᱡᱮᱜᱮᱛᱟᱹᱨᱤ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱲ ᱢᱟᱦᱟ

ᱡᱮᱜᱮᱛᱟᱹᱨᱤ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱲ ᱢᱟᱦᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱢᱮ ᱢᱟᱦᱟ ᱢᱮᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱵᱟᱰᱟᱭᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ᱾[᱑][᱒] ᱱᱤᱭᱟᱸ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱯᱩᱨᱟᱣ ᱯᱩᱭᱞᱩ ᱢᱮ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱨᱮᱜᱮᱠᱚ ᱢᱚᱱᱟᱣ ᱤᱫᱤᱭᱟ᱾ ᱱᱤᱭᱟᱸ ᱫᱚ ᱡᱮᱜᱮᱛᱟᱹᱨᱤ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱲ ᱟᱱᱫᱚᱞᱚᱱ ᱢᱟᱦᱟ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱫᱤᱥᱟᱹᱢ ᱨᱮᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱲ ᱥᱟᱶ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱜᱟᱫᱮᱞ ᱥᱚᱝᱜᱚᱴᱷᱚᱱ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱰᱚᱦᱟᱨ ᱠᱚᱨᱮ ᱢᱤᱪᱷᱤᱞ, ᱥᱚᱵᱷᱟ ᱠᱚ ᱦᱩᱭ ᱚᱪᱩᱭᱟ᱾ ᱵᱟᱝᱞᱟᱫᱮᱥ ᱥᱟᱶ ᱚᱨᱦᱚᱸ ᱘᱐ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱫᱤᱥᱟᱹᱢ ᱨᱮ ᱱᱤᱭᱟᱸ ᱚᱠᱚᱛᱚ ᱨᱮ ᱪᱷᱩᱴᱤ ᱢᱟᱡᱟ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱫᱟ᱾ ᱟᱨ ᱮᱴᱟᱜ ᱫᱤᱥᱟᱹᱢ ᱠᱚᱨᱮ ᱫᱚ ᱵᱮ-ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱟᱣᱟ᱾

ᱡᱮᱜᱮᱛᱟᱹᱨᱤ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱲ ᱢᱟᱦᱟ
International Workers' Day
1.Mai 2013 (8697603319).jpg
ᱚᱯᱷᱤᱥᱤᱭᱟᱞ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱡᱮᱜᱮᱛᱟᱹᱨᱤ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱲ ᱢᱟᱦᱟ
ᱮᱴᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱢᱮ ᱢᱟᱦᱟ
ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱠᱟᱹᱢᱤᱠᱩ ᱱᱟᱱᱟᱦᱩᱱᱟᱹᱲ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱮᱴᱟᱜ ᱮᱴᱟᱜ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ; ᱯᱮᱨᱮᱰ, ᱨᱮᱞᱤ, ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱩ
ᱢᱟᱹᱦᱤᱛ ᱑ ᱢᱮ
ᱛᱟᱭᱚᱢ  ᱚᱠᱛᱚ Expression error: ᱵᱟᱝ ᱧᱮᱞ ᱴᱷᱤᱠᱚᱜᱠᱟᱱ ᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱠᱚ "᱑".
ᱛᱤᱱᱟᱹ ᱢᱟᱦᱟᱸ ᱛᱟᱭᱚᱢ Annual
ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ  ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ

ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱠᱟᱛᱷᱟᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

᱑᱘᱘᱖ ᱥᱟᱞ ᱟᱢᱮᱨᱤᱠᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱤᱠᱟᱜᱚ ᱥᱚᱦᱚᱨ ᱨᱮᱱᱚᱜ ᱦᱮ ᱢᱟᱨᱠᱮᱴ ᱢᱟᱥᱠᱟᱨ ᱦᱤᱣᱤ ᱟᱞᱟᱭ ᱚᱠᱟᱫ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱠᱟᱛᱮᱜ ᱱᱤᱭᱟᱸ ᱢᱟᱦᱟ ᱫᱚ᱾ ᱚᱱᱟ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱘ ᱴᱟᱲᱟᱝ(ᱜᱷᱚᱱᱴᱟ) ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱚ ᱡᱟᱨᱣᱟ ᱞᱮᱱᱟ᱾ ᱚᱨ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱟᱠᱟᱱ ᱯᱩᱞᱤᱥ ᱠᱚ ᱛᱟᱸᱜ ᱠᱟᱛᱮᱜ ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱪᱤᱦᱟᱹ ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲ ᱵᱚᱢ-ᱮ ᱪᱟᱯᱟᱛ ᱞᱮᱜ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱲ ᱪᱮᱛᱚᱱ ᱯᱩᱞᱤᱥ ᱠᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱲ ᱥᱟᱶ ᱜᱩᱞᱤ ᱛᱩᱧ ᱠᱚ ᱪᱷᱩᱴᱟᱹᱣ ᱞᱮᱱᱟ᱾ ᱚᱱᱟ ᱛᱮ ᱡᱟᱨᱣᱟ ᱟᱠᱟᱱ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱲ ᱥᱚᱶ ᱯᱩᱞᱤᱥ ᱠᱚ ᱜᱚᱡᱽ ᱞᱮᱱᱟ᱾

ᱟᱞᱡᱮᱨᱤᱭᱟᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱟᱞᱡᱮᱨᱤᱭᱟ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱯᱩᱭᱞᱩ ᱢᱮ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱜᱮᱭᱟ᱾ ᱑᱙᱖᱒ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱪᱷᱩᱴᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱨᱚᱛᱷᱟ ᱥᱟᱹᱨᱫᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ᱾

ᱪᱤᱛᱨᱚ ᱚᱲᱟᱜᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

 
DSC 1498 (5676929076)

ᱟᱨᱡᱮᱱᱴᱤᱱᱟᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱟᱨᱡᱮᱱᱴᱤᱱᱟ ᱨᱮ ᱱᱤᱭᱟᱸ ᱚᱠᱚ ᱨᱮᱫᱚ ᱥᱚᱨᱠᱚᱨᱤ ᱪᱷᱩᱴᱤ ᱥᱟᱶ ᱯᱩᱭᱞᱩ ᱢᱮ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱤᱫᱤᱭ ᱫᱟ᱾

ᱵᱟᱝᱞᱟᱫᱮᱥᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

  1. ᱛᱩᱢᱟᱹᱞ ᱦᱩᱲᱟᱹᱜ:Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named GMGApr2008
  2. ᱛᱩᱢᱟᱹᱞ ᱦᱩᱲᱟᱹᱜ:Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named Algeria

ᱯᱷᱮᱵᱟᱛᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱪᱷᱟᱸᱪ:Public holidays in Algeria ᱪᱷᱟᱸᱪ:Public holidays in North Korea ᱪᱷᱟᱸᱪ:Russia Holidays ᱪᱷᱟᱸᱪ:Ukraine Holidays ᱪᱷᱟᱸᱪ:Public holidays in Vietnam ᱪᱷᱟᱸᱪ:Haymarket affair

ᱪᱷᱟᱸᱪ:Use British English Oxford spelling