ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ:ᱚᱱᱞᱟᱭᱤᱱ ᱦᱮᱯᱨᱟᱣ

ᱱᱤᱛ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱨᱮ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱ ᱚᱱᱞᱟᱭᱤᱱ ᱚᱱᱚᱞ ᱦᱮᱯᱨᱟᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱹᱞᱠᱟᱹ :-

ᱛᱟᱹᱞᱠᱟᱹ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

  1. ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱮᱥᱤᱭᱳ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱒᱐᱑᱘ (᱑ ᱱᱚᱵᱷᱮᱢᱵᱚᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱓᱐ ᱱᱚᱵᱷᱮᱢᱵᱚᱨ ᱒᱐᱑᱘)
  2. ᱛᱤᱨᱞᱟ. ᱦᱚᱲᱢᱚᱥᱟᱶᱟᱨ ᱥᱟᱯᱟᱲᱟᱣ ᱒᱐᱑᱘
  3. ᱣᱤᱠᱤ ᱞᱚᱵᱽᱥ ᱳᱢᱮᱱ ᱒᱐᱑᱙
  4. ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱯᱩᱭᱞᱩ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱯᱩᱨᱟᱹᱣ ᱥᱟᱯᱟᱲᱟᱣ ᱒᱐᱑᱙
  5. ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱯᱩᱨᱟᱹᱣ ᱥᱟᱯᱟᱲᱟᱣ ᱒᱐᱒᱐
  6. ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ:ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱮᱥᱤᱭᱳ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱒᱐᱒᱐
  7. ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟᱺᱣᱤᱠᱤ ᱞᱚᱵᱽᱥ ᱞᱤᱴᱮᱨᱮᱪᱚᱨ ᱒᱐᱒᱒

ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱧᱮᱞᱢᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ