ᱮᱦᱚᱵ   ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ   ᱥᱟᱡᱟᱣ   ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱡᱚᱱᱚᱲᱠᱚ   ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ ᱥᱮᱞᱮᱫ   ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱥᱟᱦᱴᱟ   ᱵᱟᱰᱟᱭᱡᱚᱝ ᱠᱟᱛᱷᱟ   ᱱᱟᱶᱟ ᱟᱠᱟᱶᱩᱴ ᱛᱮᱭᱟᱨ   ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱠᱟᱛᱷᱟ    
ᱚᱞ ᱠᱚ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ "ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ" ᱵᱩᱛᱟᱹᱢ ᱞᱤᱱ ᱢᱮ

ᱛᱤᱢᱤᱱ ᱜᱟᱱ ᱨᱟᱠᱷᱟ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱡᱚᱛᱚ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱨᱮᱜᱮ "ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ" ᱵᱩᱛᱟᱹᱢ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱟᱢ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱟᱨᱵᱟᱝ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱜᱚᱲᱚ ᱮᱢᱟᱭ ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱫᱚ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱫᱷᱟᱨᱚᱱ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱠᱟᱱᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱚᱱᱚᱞ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱦᱩᱲᱟᱹᱜ ᱠᱚ ᱥᱩᱫᱷᱟᱹᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱩᱛᱱᱟᱹᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱜᱚᱲᱚ ᱮᱢᱟᱭ ᱾ ᱡᱩᱫᱤ ᱟᱢ ᱱᱟᱶᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚᱢ ᱥᱮᱞᱮᱫᱮᱫᱼᱟ, ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱫᱟᱭᱟᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ ᱟᱨᱵᱟᱝ ᱚᱠᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱚᱶᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟᱢ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱚᱞ ᱛᱟᱨᱟᱭ ᱢᱮ, ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ ᱵᱤᱱᱟᱹ ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ ᱛᱮ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱚᱪᱚᱜ ᱦᱚᱸ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ

ᱟᱢ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸᱱᱟᱜ ᱜᱮᱢ ᱵᱚᱫᱚᱞᱟ, ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱢᱩᱬᱩᱛ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱵᱟᱠᱥᱟ ᱨᱮ ᱪᱮᱫ ᱱᱟᱹᱯᱤᱛ ᱥᱟᱦᱴᱟᱢ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱠᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱚᱞ ᱢᱮ (ᱱᱚᱶᱟ ᱵᱟᱠᱥᱟ ᱫᱚ ᱚᱱᱚᱞ ᱵᱟᱠᱥᱟ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱᱟ ᱾ ᱱᱟᱥᱮ ᱩᱰᱤᱡ ᱚᱞ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱪᱚᱲᱟᱣᱼᱟ )

ᱱᱚᱶᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱢ ᱧᱮᱞᱡᱚᱝ ᱩᱫᱩᱜᱽᱢᱮ ᱵᱩᱛᱟᱹᱢ ᱞᱤᱱ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱱᱚᱞ ᱠᱚ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟᱢ ᱧᱮᱞ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱪᱮᱫᱚᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱢ ᱵᱤᱰᱟᱹᱣ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱥᱮᱱ ᱠᱟᱛᱮ "ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ" ᱵᱩᱛᱟᱹᱢ ᱨᱮ ᱞᱤᱱ ᱢᱮ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱞᱤᱱ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱵᱟᱠᱥᱟ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ, ᱚᱸᱰᱮ ᱵᱤᱰᱟᱹᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱚᱞ ᱢᱮ ᱟᱨ ᱧᱮᱞᱡᱚᱝ ᱵᱤᱰᱟᱹᱣ ᱵᱩᱛᱟᱹᱢ ᱨᱮ ᱞᱤᱱ ᱠᱟᱛᱮ ᱧᱮᱞ ᱢᱮ ᱪᱮᱫ ᱮᱢ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱾।

ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱩᱬ ᱠᱟᱛᱷᱟ

ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱵᱟᱠᱥᱟ ᱨᱮ ᱚᱞ ᱦᱩᱭ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱭᱚᱢ "ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱯᱟᱨᱥᱟᱞ ᱢᱮ" ᱵᱩᱛᱟᱹᱢ ᱨᱮ ᱞᱤᱱ ᱢᱮ ᱤᱱᱟᱹ ᱫᱚ ᱚᱞ ᱠᱚ ᱨᱩᱠᱷᱤᱭᱟᱹᱜ ᱛᱟᱢᱟ ᱾ ᱮᱴᱟᱜ ᱠᱚ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱚᱪᱚ ᱠᱚ ᱞᱮᱠᱟᱱ "ᱢᱩᱬᱩᱛ ᱠᱟᱛᱷᱟ" ᱵᱟᱠᱥᱟ ᱨᱮ ᱟᱢᱟᱜ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱵᱟᱵᱚᱫᱽ ᱢᱤᱫ ᱵᱟᱨ ᱱᱟᱥᱮ ᱚᱞ ᱢᱮ, ᱡᱮᱞᱮᱠᱟᱺ- ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱜᱟᱵᱟᱱ ᱥᱚᱡᱷᱮ ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱚ ᱾

ᱧᱮᱞᱡᱚᱝ ᱩᱫᱩᱜ

"ᱧᱮᱞᱡᱚᱝ ᱩᱫᱩᱜᱽᱢᱮ" "ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱯᱟᱨᱥᱟᱞᱢᱮ" ᱵᱩᱛᱟᱹᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱚᱡᱚᱢ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾

ᱟᱢ ᱡᱟᱦᱟᱸᱱᱟᱜ ᱮᱢ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱭᱚᱢ "ᱧᱮᱞᱡᱚᱝ ᱩᱫᱩᱜᱽᱢᱮ" ᱵᱩᱛᱟᱹᱢ ᱞᱤᱱ ᱢᱮ ᱾ ᱧᱮᱞᱡᱚᱝ ᱩᱫᱩᱜᱽᱢᱮ ᱵᱩᱛᱟᱹᱢ ᱨᱮ ᱞᱤᱱ ᱮᱫ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱯᱟᱨᱥᱟᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱠᱟ ᱧᱮᱞᱚᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟᱢ ᱧᱮᱞ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱾

ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱯᱟᱨᱥᱟᱞ

ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱩᱬ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱚᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱯᱟᱨᱥᱟᱞ ᱢᱮ ᱵᱩᱛᱟᱹᱢ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱞᱤᱱ ᱢᱮ ᱾

ᱵᱤᱰᱟᱹᱣ ᱚᱲᱟᱜ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱢᱮ
ᱥᱟᱡᱟᱣ ᱵᱟᱵᱚᱫᱽ ᱛᱮ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱵᱟᱰᱟᱭᱢᱮ