ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ:ᱪᱟᱪᱞᱟᱣᱤᱭᱟᱹ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱛ ᱟᱹᱨᱡᱤ

ᱢᱟᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱹᱨᱡᱤ


ᱪᱟᱪᱞᱟᱣᱤᱭᱟᱹ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱛ ᱟᱹᱨᱡᱤ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱨᱮ ᱪᱟᱪᱞᱟᱣᱤᱭᱟᱹ ᱮᱢ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ-ᱟ ᱾ ᱪᱟᱪᱞᱟᱣᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱫᱚ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱟᱹᱭᱫᱟᱹᱨᱤ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ । ᱡᱟᱸᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱨᱮ ᱛᱟᱸᱦᱮᱱ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱟᱹᱨᱩᱲᱟ ᱾ ᱪᱟᱪᱞᱟᱣᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟ ᱞᱟᱦᱟᱛᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱹᱞᱠᱟᱹ ᱧᱮᱞ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱧᱮᱞᱢᱮ: ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ:ᱪᱟᱪᱞᱟᱣᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ

ᱡᱟᱸᱦᱟ ᱠᱚ ᱜᱩᱱ ᱛᱟᱸᱦᱮᱞᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱪᱟᱪᱞᱟᱣᱤᱭᱟᱹ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱹᱨᱡᱤᱢ ᱫᱚᱦᱚ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ-ᱟ। ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ:

👉 ᱯᱮ ᱯᱩᱱ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱮᱱᱮᱢ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱭᱟ ᱚᱝᱠᱟᱱ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ।

👉 ᱟᱞᱮᱭᱟᱜ ᱱᱤᱛᱤᱢᱟᱞᱟ ᱢᱚᱡᱽᱛᱮ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱭᱟ ।

👉 ᱟᱨᱴᱤᱠᱮᱞ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱨᱮ ᱮᱱᱮᱢ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱭᱟ ।

👉 ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱨᱮᱱ ᱮᱴᱟᱜ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱭᱟ ।

ᱪᱟᱪᱞᱟᱣᱤᱭᱟᱹ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱡᱟᱸᱦᱟᱸᱭ ᱟᱹᱨᱡᱤ ᱠᱚ ᱫᱚᱦᱚ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱥᱚᱦᱚᱫ ᱥᱮ ᱵᱟᱝ ᱥᱚᱦᱚᱫ, ᱚᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱤᱡᱮᱨᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱞᱟᱹᱭ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱦᱩᱭᱩᱜ-ᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱒ ᱦᱟᱯᱛᱟ ᱥᱮ ᱑᱔ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱢᱟᱦᱟᱸ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱨᱮᱱ ᱢᱩᱬᱩᱛ ᱪᱟᱪᱞᱟᱣᱤᱭᱟᱹ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱹᱨᱡᱤ ᱫᱚᱦᱚᱭᱤᱡᱽ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱱᱚᱣᱟ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱨᱮ ᱪᱟᱪᱞᱟᱣᱤᱭᱟᱹ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱹᱭᱫᱟᱹᱨᱤ ᱧᱟᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ-ᱟ ᱾

ᱱᱮᱛᱚᱜᱟᱜ ᱟᱹᱨᱡᱤᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱱᱟᱣᱟ ᱟᱹᱨᱡᱤ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱢᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ (section) ᱨᱮ ᱾ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱟᱠᱥᱟ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ "Wikipedia:ᱪᱟᱪᱞᱟᱣᱤᱭᱟᱹ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱛ ᱟᱹᱨᱡᱤ/" ᱚᱞ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱢᱟᱜ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱧᱩᱛᱩᱢ(Username) ᱟᱫᱮᱨ ᱢᱮ ᱟᱨ "ᱪᱟᱪᱞᱟᱣᱤᱭᱟᱹ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱹᱨᱡᱤ" ᱵᱚᱴᱚᱱ ᱞᱤᱱ ᱢᱮ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱵᱟᱠᱷᱨᱟ ᱵᱟᱠᱥᱟ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ । ᱚᱸᱰᱮ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱡᱟᱹᱱᱤᱡ ᱯᱷᱚᱨᱚᱢ ᱯᱮᱨᱮᱡ ᱠᱟᱛᱮ ᱯᱟᱨᱥᱟᱞ ᱢᱮ ᱾ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱟᱨᱫᱚᱲᱦᱟ ᱦᱮᱡ ᱠᱟᱛᱮ {{ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ:ᱪᱟᱪᱞᱟᱣᱤᱭᱟᱹ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱛ ᱟᱹᱨᱡᱤ/ᱟᱢᱟᱜ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱧᱩᱛᱩᱢ}} ᱯᱷᱚᱨᱢᱮᱴ (format) ᱨᱮ ᱚᱞ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱢᱮ ᱾ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱨᱮ ᱯᱟᱨᱥᱟᱞ ᱢᱮ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮ ।

ᱪᱟᱪᱞᱟᱣᱤᱭᱟ. ᱟᱜ ᱟᱨ.ᱡᱤ ᱥᱟᱠᱟᱢ