ᱤᱥᱟᱹᱭ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ

ᱤᱥᱟᱹᱭ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱫᱚ ᱡᱤᱥᱩᱣᱟᱜ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱟᱨ ᱥᱤᱠᱷᱱᱟᱹᱛ ᱠᱩ ᱱᱤᱭᱟᱹᱛᱮᱜᱮ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤᱨᱮ ᱯᱟᱥᱱᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱤᱥᱟᱹᱭ ᱦᱚᱲ ᱠᱩᱣᱟᱜ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱡᱤᱥᱩᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤᱨᱮ ᱡᱚᱛᱚᱠᱤᱪᱷᱩ ᱠᱟᱱᱟᱭ᱾ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱥᱨᱤᱡᱚᱱᱤᱡ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱡᱟᱸᱦᱟᱸᱭ ᱵᱚ ᱵᱩᱡᱷᱦᱟᱹᱣᱟᱜ ᱩᱱᱤᱨᱮᱱ ᱜᱤᱫᱨᱟᱹ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱡᱤᱥᱩ ᱫᱚ ᱠᱩ ᱞᱮᱠᱷᱟᱭᱭᱟ᱾ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱠᱳᱭᱟᱜ population ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱤᱥᱟᱹᱭ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤᱨᱮ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱜᱮᱭᱟᱠᱩ᱾

ᱤᱥᱟᱹᱭ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱤᱱ

᱒᱐᱐᱑ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤᱨᱮ ᱒ᱹ᱑ billion ᱤᱥᱟᱹᱭ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱦᱚᱲ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱩᱣᱟ᱾[᱑][᱒][᱓][᱔] ᱤᱣᱨᱳᱯ, ᱩᱛᱟᱹᱨ ᱟᱨ ᱫᱟᱹᱠᱷᱤᱱ ᱟᱢᱮᱨᱤᱠᱟ, ᱟᱯᱷᱨᱤᱠᱟ, ᱯᱷᱤᱞᱤᱯᱤᱱᱥ ᱱᱤᱭᱟᱹᱠᱩ ᱡᱟᱜᱟᱨᱮ ᱤᱥᱟᱹᱭ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱫᱚ ᱢᱩᱬᱩᱛ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮᱠᱩ ᱢᱟᱱᱟᱣᱟ᱾

ᱤᱥᱟᱹᱭ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱤᱦᱩᱞᱤ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱢᱤᱞ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ᱾ ᱤᱥᱟᱹᱭ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱽᱨᱟᱦᱟᱢᱤᱭᱳ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱤᱥᱟᱹᱭ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱯᱚᱛᱚᱵᱽ ᱫᱚ ᱵᱟᱭᱵᱮᱞ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱵᱟᱭᱵᱮᱞ ᱫᱚ ᱢᱟᱨᱮ ᱱᱤᱭᱚᱢ ᱟᱨ ᱱᱟᱣᱟ ᱱᱤᱭᱚᱢ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱵᱟᱨ ᱨᱚᱠᱚᱢ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ᱾ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱤᱥᱟᱹᱭ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢᱨᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱵᱷᱟᱜᱽ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ᱾ ᱞᱟᱹᱴᱩ ᱵᱷᱟᱜ ᱫᱚ ᱵᱟᱨᱮᱭᱟ᱾ ᱠᱮᱛᱷᱞᱤᱠ ᱟᱨ ᱯᱨᱳᱴᱮᱥᱴᱮᱱᱴ᱾

ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱦᱚᱨᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

  1. 33.2% of 6.7 billion world population (under the section 'People') "World"। CIA world facts।
  2. "The List: The World's Fastest-Growing Religions"। foreignpolicy.com। মার্চ ২০০৭। সংগৃহীত ২০১০-০১-০৪।
  3. "Major Religions Ranked by Size"। Adherents.com। সংগৃহীত ২০০৯-০৫-০৫।
  4. ANALYSIS (২০১১-১২-১৯)। "Global Christianity"। Pewforum.org। সংগৃহীত ২০১২-০৮-১৭।