ᱥᱚᱢᱵᱤᱫᱷᱟᱱ

ᱥᱚᱢᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱥᱮ ᱥᱚᱝᱵᱤᱫᱷᱟᱱ(ᱤᱝᱨᱟᱹᱡᱤ ᱛᱮ: Constitution) ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱱ ᱥᱟᱥᱚᱱ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱨᱮᱦᱮᱫ ᱯᱚᱛᱚᱵ ᱥᱮ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱚᱠᱟ ᱨᱮ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱥᱚᱱ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱱᱤᱭᱚᱢ ᱠᱟᱹᱱᱩᱱ ᱠᱚ ᱚᱞ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ᱾ ᱡᱚᱛᱚ ᱫᱤᱥᱟᱹᱢ ᱞᱟᱜᱤᱫ ᱜᱮ ᱟᱠᱚ ᱞᱮᱠᱟ ᱥᱚᱝᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ᱾ ᱚᱱᱰᱮ ᱜᱮ ᱚᱱᱟ ᱫᱤᱥᱟᱹᱢ ᱨᱮᱱ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱱᱤᱭᱚᱢ, ᱨᱟᱡᱽᱱᱤᱛᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱱᱤᱭᱚᱢ, ᱠᱷᱚᱢᱚᱛᱟ ᱚᱫᱚᱞ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱱᱤᱭᱚᱢ, ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱟᱨ ᱫᱟᱭᱤᱠᱛᱚ ᱠᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱚᱞ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ᱾ ᱥᱚᱝᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱨᱮ ᱚᱞᱟᱠᱟᱱ ᱠᱟᱹᱱᱩᱱ ᱠᱚ ᱜᱮ ᱚᱱᱟ ᱫᱤᱥᱟᱹᱢ ᱥᱮ ᱥᱚᱝᱜᱚᱴᱷᱚᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱠᱟᱹᱱᱩᱱ ᱠᱟᱱᱟ᱾

ᱥᱤᱧᱚᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱚᱢᱵᱤᱫᱷᱟᱱ

ᱥᱚᱝᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱥᱚᱝᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱨ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧᱚᱜᱼᱟ᱾ ᱢᱤᱫ ᱫᱚ ᱚᱞ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱫᱚ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱥᱮᱡ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ᱾ ᱚᱞ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱥᱚᱝᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱵᱟᱨ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧᱚᱜᱼᱟ –

᱑᱾ ᱚᱞ ᱥᱚᱝᱵᱤᱫᱷᱟᱱ

᱒᱾ ᱵᱟᱝ ᱚᱞ ᱥᱚᱝᱵᱤᱫᱷᱟᱱ

ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱥᱮᱡ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱥᱚᱝᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱵᱟᱨ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧᱚᱜᱼᱟ –

᱑᱾ ᱵᱚᱫᱚᱞᱚᱜ ᱥᱚᱝᱵᱤᱫᱷᱟᱱ

᱒᱾ ᱵᱟᱝ ᱵᱚᱫᱚᱞᱚᱜ ᱥᱚᱝᱵᱤᱫᱷᱟᱱ

ᱯᱷᱮᱰᱮᱛᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛᱥᱟᱯᱲᱟᱣ