ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱫᱤᱥᱟᱹᱢ

ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱫᱤᱥᱟᱹᱢ United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, commonly known as the United Kingdom (UK) or Britain[᱑] ᱫᱚ ᱤᱣᱨᱳᱯ ᱠᱷᱚᱱ ᱩᱛᱟᱹᱨ ᱯᱟᱹᱪᱷᱤᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱫᱤᱥᱟᱹᱢ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱤᱝᱞᱮᱱᱰ, ᱮᱥᱠᱚᱴᱞᱮᱱᱰ, ᱳᱭᱮᱞᱥ ᱟᱨ ᱩᱛᱟᱹᱨ ᱟᱭᱟᱨᱞᱮᱱᱰ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱩᱱ ᱫᱤᱥᱟᱹᱢ ᱱᱤᱭᱟᱹᱛᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱫᱤᱥᱟᱹᱢ ᱫᱚ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱟᱹᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱜᱨᱮᱴ ᱵᱨᱤᱴᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ᱾

ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱫᱤᱥᱟᱹᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱤᱨ

ᱱᱟᱜᱟᱢᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱵᱨᱤᱴᱤᱥ ᱠᱳᱣᱟᱜ ᱱᱟᱜᱟᱢ ᱟᱨ ᱟᱹᱨᱤᱪᱟᱹᱞᱤ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱮᱴᱟᱜ ᱫᱤᱥᱟᱹᱢ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱩ ᱪᱟᱨᱪᱟᱣ ᱜᱮᱭᱟ᱾ ᱤᱝᱨᱮᱡᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱢᱟ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱟᱹᱨᱩᱲ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱞᱮᱠᱷᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱢᱤᱫ ᱡᱚᱠᱷᱚᱡ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮᱱ ᱟᱭᱢᱟ ᱫᱤᱥᱟᱹᱢ ᱵᱨᱤᱴᱤᱥ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱟᱜ ᱛᱤ ᱢᱩᱴᱷᱟᱹᱱ ᱨᱮ ᱛᱟᱸᱦᱮᱸᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱟᱫᱚ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱟᱨᱟᱢᱛᱮ ᱵᱨᱤᱴᱤᱥ ᱥᱟᱥᱚᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱮᱴᱟᱜ ᱫᱤᱥᱟᱹᱢ ᱠᱩ ᱯᱷᱩᱨᱜᱟᱹᱞᱮ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫᱟ᱾ ᱵᱮᱵᱥᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱱᱩᱠᱩ ᱵᱨᱤᱴᱤᱥ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱡᱚᱠᱷᱚᱡ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱠᱩ ᱫᱟᱸᱲᱟ ᱟᱹᱪᱩᱨ ᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱠᱩᱣᱟᱜ ᱛᱤ ᱢᱩᱴᱷᱟᱹᱱ ᱨᱮᱠᱚ ᱫᱚᱦᱟ ᱞᱮᱫᱟ᱾

ᱚᱛᱱᱚᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱵᱨᱤᱴᱮᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱚᱛ ᱦᱟᱥᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 242,495 km2 (93,628 sq mi)᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱫᱤᱥᱟᱹᱢ ᱫᱚ ᱟᱭᱢᱟ ᱫᱤᱯ ᱱᱤᱭᱮᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱷᱤᱛᱨᱤᱨᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱷᱚᱡ ᱞᱟᱹᱴᱩ ᱫᱤᱯ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱜᱨᱮᱴ ᱵᱨᱤᱴᱮᱱ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱟᱹᱢ ᱨᱮᱫᱚ ᱨᱟᱵᱟᱝ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱜᱮᱭᱟ᱾ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱨᱚᱱᱛᱮ ᱱᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱜᱷᱟᱸᱥ ᱦᱚᱸ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱜᱮᱭᱟ᱾ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱫᱤᱥᱟᱹᱢ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱱᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱭᱢᱟ ᱦᱚᱲᱠᱩ ᱛᱟᱸᱦᱮᱸᱱᱟ᱾ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮᱱ ᱟᱭᱢᱟ ᱡᱟᱜᱟ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱱᱚᱸᱰᱮᱠᱩ ᱵᱟᱥᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱤᱣᱨᱳᱯ ᱵᱷᱤᱛᱨᱤᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱟᱹᱢ ᱫᱚ ᱠᱤᱥᱟᱸᱲ ᱢᱮᱱᱛᱮᱠᱩ ᱞᱮᱠᱷᱟᱜ-ᱟ᱾

ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱟᱨ ᱟᱹᱨᱤᱪᱟᱹᱞᱤᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱤᱝᱨᱮᱡᱤ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱟᱹᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱫᱽ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱪᱤᱱᱟ, ᱜᱨᱤᱠ, ᱜᱩᱡᱽᱨᱟᱴᱤ, ᱦᱤᱱᱫᱤ, ᱤᱛᱟᱞᱤᱭᱳ, ᱯᱳᱨᱛᱩᱜᱤᱡᱽ, ᱮᱥᱯᱮᱱᱤᱭᱳ, ᱩᱨᱫᱩ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱮᱴᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱩ ᱦᱚᱸ ᱱᱚᱸᱰᱮ ᱪᱟᱹᱞᱩ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ᱾

ᱟᱭᱢᱟ ᱫᱤᱥᱟᱹᱢ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱱᱚᱸᱰᱮ ᱵᱟᱥᱟ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱱᱟᱱᱟ ᱦᱩᱱᱟᱹᱨ ᱟᱹᱨᱤᱪᱟᱹᱞᱤ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱦᱚᱲ ᱱᱮᱛᱚᱜ ᱵᱨᱤᱴᱮᱱ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱩᱣᱟ᱾

ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱧᱮᱞᱢᱮᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

United KingdomWikipedia book

ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

Government

ᱯᱷᱮᱰᱟᱛᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

  1. Usage is mixed with some organisations, including the BBC and British Government preferring to use Britain as shorthand for Great Britain