Georgia Aquarium - Giant Grouper edit

ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱫᱚ ᱨᱮᱭᱟᱲ ᱢᱟᱭᱟᱢᱨᱮᱱ ᱫᱟᱜ ᱨᱮᱱ ᱯᱨᱟᱱᱤ ᱠᱟᱱᱟᱠᱩ᱾ ᱡᱚᱲ ᱵᱤᱡᱚᱲ ᱯᱷ:ᱠᱲᱟᱹᱜ ᱟᱨ ᱪᱩᱯᱤ ᱛᱮᱠᱚ ᱯᱟᱭᱨᱟᱜ-ᱟ ᱟᱨ ᱯᱷᱩᱞᱠᱟᱹᱛᱮ ᱥᱟᱸᱦᱮᱫᱠᱚ ᱦᱟᱛᱟᱣ-ᱟ᱾ ᱦᱟᱹᱠᱩᱭᱟ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱫᱚ ᱪᱩᱸᱭᱟᱹᱜᱛᱮ ᱯᱮᱨᱮᱡᱜᱮᱭᱟ᱾ ᱟᱫᱚ ᱪᱩᱸᱭᱟᱹᱜ ᱵᱟᱱᱩᱜ ᱚᱝᱠᱟᱱ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱦᱚᱸ ᱟᱭᱢᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱩ ᱜᱮᱭᱟ᱾ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱫᱚ ᱵᱩᱞᱩᱝ ᱫᱟᱜ ᱮᱠᱷᱟᱱᱛᱮ ᱜᱟᱸᱜᱟ, ᱦᱮᱲᱮᱢ ᱫᱟᱜ ᱮᱠᱷᱟᱱᱛᱮ ᱠᱷᱟᱹᱲᱤ, ᱜᱟᱰᱟ, ᱯᱩᱠᱷᱨᱤ, ᱜᱟᱹᱰᱭᱟᱹ , ᱡᱚᱞᱟ ᱮᱢᱟᱱᱛᱮᱭᱟᱜ ᱨᱮᱠᱚ ᱧᱟᱢᱚᱜ-ᱟ᱾ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱫᱟᱜ ᱚᱠᱟᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ ᱚᱸᱰᱮᱜᱮ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱧᱟᱢᱚᱜ-ᱟ᱾ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤᱨᱮᱜᱮ ᱧᱮᱞᱚᱜ-ᱟ ᱦᱚᱲ ᱥᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤᱠᱚᱫᱚ ᱦᱟᱹᱠᱩᱠᱚ ᱡᱚᱢ ᱠᱚ ᱜᱮᱭᱟ᱾ ᱟᱵᱚᱭᱟ ᱦᱚᱲᱢᱚᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱭᱢᱟ ᱵᱷᱤᱴᱟᱢᱤᱱ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱠᱷᱚᱡ ᱧᱟᱢᱚᱜ-ᱟ᱾ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱯᱨᱟᱱᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱠᱩᱭᱟ ᱡᱟᱸᱦᱟᱸᱭ ᱫᱚ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱵᱟᱝ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱢᱮᱸᱛᱮᱜᱮᱠᱩ ᱪᱤᱱᱦᱟᱣ ᱠᱩᱭᱟ᱾

ᱦᱟᱹᱠᱩᱭᱟᱜ ᱱᱟᱱᱟᱦᱩᱱᱟᱹᱨ ᱡᱟᱹᱛᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤᱨᱮ ᱱᱟᱱᱟ ᱦᱩᱱᱟᱹᱨ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱩᱭᱟ᱾

ᱦᱟᱹᱠᱩᱭᱟᱜ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱩᱯᱨᱩᱢᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱪᱩᱸᱭᱟᱹᱜᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱯᱷᱩᱞᱠᱟᱹᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱯᱷᱟᱸᱠᱲᱟᱜᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲᱥᱟᱯᱲᱟᱣ