ᱢᱚᱱᱮ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱣ ᱥᱮ ᱵᱷᱟᱵᱽ ᱛᱮᱫ ᱯᱷᱳᱴᱮᱞ ᱦᱚᱪᱚᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱞᱩᱛᱩᱨ ᱨᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢᱚᱜ ᱢᱚᱪᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱮᱱᱮᱛ ᱟᱱᱟᱜ ᱥᱟᱰᱮᱜᱮ ᱨᱚᱲ (ᱤᱝᱞᱤᱥ ᱺ Speech) ᱵᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱮᱢ ᱟᱨ ᱟᱭ ᱨᱮ ᱨᱚᱲ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱧᱮᱞ ᱾
ᱨᱮᱫ:Abinash Mansingh.jpg
ᱢᱤᱫᱴᱟᱹᱝ ᱯᱷᱚᱝᱥᱚᱱ ᱨᱮ ᱦᱚᱲ ᱮ ᱨᱚᱲ ᱠᱟᱱᱟᱭ

ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ