ᱜᱟᱰᱟ, ᱥᱟᱹᱢᱩᱸᱫᱽ, ᱜᱟᱹᱰᱤᱭᱟᱹ ᱯᱩᱠᱷᱨᱩ ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱟᱜ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱥᱤᱛᱩᱝ ᱛᱮ ᱵᱷᱟᱯ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱚᱭ ᱥᱟᱶ ᱢᱮᱥᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱲ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱨ ᱫᱚᱲᱦᱟ ᱫᱟᱜ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮᱭ ᱡᱟᱹᱲᱩ ᱧᱩᱨᱩᱜᱼᱟ ᱾ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱥᱤᱛᱩᱝ ᱛᱮ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱟᱠᱟᱱ ᱫᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱦᱚᱭ ᱥᱟᱶ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮ ᱛᱟᱹᱯᱩᱜ ᱠᱚᱜᱼᱟ, ᱚᱱᱟᱜᱮ ᱨᱤᱢᱤᱞ ᱫᱚ ᱵᱚᱱ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮ ᱨᱤᱢᱤᱞ

ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱨᱤᱢᱤᱞ ᱫᱚ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱛᱮ ᱛᱤᱢᱤᱱ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱛᱤᱢᱤᱱ ᱥᱟᱺᱜᱤᱧ ᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱾ ᱩᱱᱠᱩ ᱢᱩᱸᱫᱽ ᱨᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱵᱷᱮᱯᱮᱫ ᱦᱚᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱪᱮᱠᱟᱛᱮ ᱦᱚᱭ ᱦᱤᱥᱤᱫ ᱦᱚᱸ ᱞᱮᱛᱟᱲ ᱦᱟᱱᱛᱮ ᱱᱷᱟᱛᱮ ᱜᱩᱨᱞᱟᱹᱣᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱛᱤᱱ ᱡᱚᱠᱷᱟᱜ ᱫᱚ ᱛᱷᱤᱨ ᱠᱚᱜᱼᱟ ᱾[᱑]

ᱦᱮᱸᱫᱮ ᱨᱤᱢᱤᱞ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱦᱮᱸᱫᱮ ᱨᱤᱢᱤᱞ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱚᱛᱚᱨ ᱜᱮ ᱧᱮᱞᱚᱜᱼᱟ ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱫᱚᱭ ᱡᱟᱹᱲᱤᱭᱟᱠᱟᱫ ᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱩᱥᱛᱟᱹᱭ ᱵᱟᱱ ᱜᱚᱫ ᱠᱟᱜᱼᱟ, ᱯᱩᱭ ᱯᱩᱠᱷᱨᱤ ᱜᱟᱰᱟ ᱢᱩᱸᱰᱩ ᱯᱮᱨᱮᱡ ᱩᱛᱟᱹᱨᱚᱜ ᱾ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱵᱚᱛᱚᱨ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣᱟ ᱾

ᱰᱷᱮᱞᱟᱠ ᱨᱤᱢᱤᱞ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮ ᱯᱩᱸᱰ ᱯᱚᱲᱚᱭ ᱰᱷᱮᱞᱟᱠ ᱰᱷᱮᱞᱟᱠ ᱧᱮᱞᱚᱜᱼᱟ, ᱚᱱᱟ ᱜᱮ ᱰᱷᱮᱞᱟᱠ ᱨᱤᱢᱤᱞ ᱫᱚ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱨᱩᱢᱤᱞ ᱫᱚ ᱦᱚᱭ ᱠᱚᱭ ᱛᱷᱤᱨ ᱠᱟᱜ ᱢᱟ ᱟᱨ ᱱᱟᱥᱮᱭ ᱥᱤᱛᱩᱝ ᱠᱟᱜ ᱢᱟ ᱩᱱ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ ᱧᱮᱞᱚᱜᱼᱟ ᱾

ᱫᱷᱩᱸᱜᱽᱭᱟᱹ ᱨᱤᱢᱤᱞ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱱᱚᱶᱟ ᱨᱤᱢᱤᱞ ᱦᱮᱸ ᱵᱟᱭ ᱡᱟᱹᱲᱤᱭᱟ ᱟᱨ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱᱟ, ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱶᱟ ᱫᱚ ᱦᱚᱭ ᱥᱟᱶ ᱜᱩᱨᱞᱟᱹᱣ ᱟᱨ ᱵᱩᱨᱩ ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱚ ᱨᱮ ᱛᱟᱹᱯᱟᱹᱠᱤᱡ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱟᱹᱞᱠᱷᱟᱹ ᱟ ᱟᱨ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱥᱮᱫ ᱨᱟᱠᱟᱵᱼᱟ ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱨᱟᱣᱟᱞ ᱨᱤᱢᱤᱞ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱟᱢᱟᱞ ᱨᱤᱢᱤᱞ ᱥᱟᱶ ᱛᱟᱹᱯᱟᱹᱠᱤᱡ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱤᱡᱽᱞᱤ

ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

http://www.ems.psu.edu/~fraser/Bad/BadClouds.html

http://www.chitambo.com/clouds/ Archived ᱒᱐᱑᱐-᱐᱑-᱐᱗ at the Wayback Machine.

http://earthobservatory.nasa.gov/GlobalMaps/view.php?d1=MODAL2_M_CLD_FR#

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

  1. http://ntrs.nasa.gov/search.jsp?R=19760014556