ᱢᱩᱬᱩᱛ ᱢᱮᱱᱩ ᱡᱷᱤᱡᱽ ᱢᱮ
ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮ ᱨᱤᱢᱤᱞ

ᱜᱟᱰᱟ, ᱥᱟᱹᱢᱩᱸᱫᱽ, ᱜᱟᱹᱰᱤᱭᱟᱹ ᱯᱩᱠᱷᱨᱩ ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱟᱜ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱥᱤᱛᱩᱝ ᱛᱮ ᱵᱷᱟᱯ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱚᱭ ᱥᱟᱶ ᱢᱮᱥᱟᱜ-ᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱲ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱨ ᱫᱚᱲᱦᱟ ᱫᱟᱜ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮᱭ ᱡᱟᱹᱲᱩ ᱧᱩᱨᱩᱜ-ᱟ ᱾ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱥᱤᱛᱩᱝ ᱛᱮ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱟᱠᱟᱱ ᱫᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱦᱚᱭ ᱥᱟᱶ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮ ᱛᱟᱹᱯᱩᱜ ᱠᱚᱜ-ᱟ, ᱚᱱᱟᱜᱮ ᱨᱤᱢᱤᱞ ᱫᱚ ᱵᱚᱱ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱦᱟᱹᱴᱤᱧᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱨᱤᱢᱤᱞ ᱫᱚ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱛᱮ ᱛᱤᱢᱤᱱ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱛᱤᱢᱤᱱ ᱥᱟᱺᱜᱤᱧ ᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱾ ᱩᱱᱠᱩ ᱢᱩᱸᱫᱽ ᱨᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱵᱷᱮᱯᱮᱫ ᱦᱚᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱪᱮᱠᱟᱛᱮ ᱦᱚᱭ ᱦᱤᱥᱤᱫ ᱦᱚᱸ ᱞᱮᱛᱟᱲ ᱦᱟᱱᱛᱮ ᱱᱷᱟᱛᱮ ᱜᱩᱨᱞᱟᱹᱣᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱛᱤᱱ ᱡᱚᱠᱷᱟᱜ ᱫᱚ ᱛᱷᱤᱨ ᱠᱚᱜ-ᱟ ᱾[᱑]

ᱦᱮᱸᱫᱮ ᱨᱤᱢᱤᱞᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱦᱮᱸᱫᱮ ᱨᱤᱢᱤᱞ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱚᱛᱚᱨ ᱜᱮ ᱧᱮᱞᱚᱜ-ᱟ ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱫᱚᱭ ᱡᱟᱹᱲᱤᱭᱟᱠᱟᱫ ᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱩᱥᱛᱟᱹᱭ ᱵᱟᱱ ᱜᱚᱫ ᱠᱟᱜ-ᱟ, ᱯᱩᱭ ᱯᱩᱠᱷᱨᱤ ᱜᱟᱰᱟ ᱢᱩᱸᱰᱩ ᱯᱮᱨᱮᱡ ᱩᱛᱟᱹᱨᱚᱜ ᱾ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱵᱚᱛᱚᱨ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ-ᱟ ᱾

ᱰᱷᱮᱞᱟᱠ ᱨᱤᱢᱤᱞᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮ ᱯᱩᱸᱰ ᱯᱚᱲᱚᱭ ᱰᱷᱮᱞᱟᱠ ᱰᱷᱮᱞᱟᱠ ᱧᱮᱞᱚᱜ-ᱟ, ᱚᱱᱟ ᱜᱮ ᱰᱷᱮᱞᱟᱠ ᱨᱤᱢᱤᱞ ᱫᱚ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱨᱩᱢᱤᱞ ᱫᱚ ᱦᱚᱭ ᱠᱚᱭ ᱛᱷᱤᱨ ᱠᱟᱜ ᱢᱟ ᱟᱨ ᱱᱟᱥᱮᱭ ᱥᱤᱛᱩᱝ ᱠᱟᱜ ᱢᱟ ᱩᱱ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ ᱧᱮᱞᱚᱜ-ᱟ ᱾

ᱫᱷᱩᱸᱜᱽᱭᱟᱹ ᱨᱤᱢᱤᱞᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱱᱚᱶᱟ ᱨᱤᱢᱤᱞ ᱦᱮᱸ ᱵᱟᱭ ᱡᱟᱹᱲᱤᱭᱟ ᱟᱨ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱᱟ, ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱶᱟ ᱫᱚ ᱦᱚᱭ ᱥᱟᱶ ᱜᱩᱨᱞᱟᱹᱣ ᱟᱨ ᱵᱩᱨᱩ ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱚ ᱨᱮ ᱛᱟᱹᱯᱟᱹᱠᱤᱡ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱟᱹᱞᱠᱷᱟᱹ ᱟ ᱟᱨ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱥᱮᱫ ᱨᱟᱠᱟᱵ-ᱟ ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱨᱟᱣᱟᱞ ᱨᱤᱢᱤᱞ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱟᱢᱟᱞ ᱨᱤᱢᱤᱞ ᱥᱟᱶ ᱛᱟᱹᱯᱟᱹᱠᱤᱡ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱤᱡᱽᱞᱤ

ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛᱥᱟᱯᱲᱟᱣ