ᱧᱩᱱᱩᱢ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱵᱮᱣᱦᱟᱨᱚᱜ-ᱟ ᱚᱱᱟ ᱩᱧᱩᱢ (en:Pronoun) ᱵᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜ-ᱟ᱾ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱹᱭᱟᱹᱛ ᱠᱚᱵᱚ ᱧᱮᱞ ᱢᱟ-

 1. ᱠᱟᱹᱨᱩ ᱜᱟᱹᱭ ᱮ ᱜᱩᱯᱤᱭᱟ᱾
 2. ᱟᱡ ᱫᱚ ᱨᱟᱢᱚ ᱛᱮᱠᱚ ᱨᱤᱱ ᱜᱟᱹᱭ ᱦᱚᱸᱭ ᱤᱫᱤ ᱛᱟᱨᱟ ᱠᱚᱣᱟ᱾
 3. ᱟᱡᱟᱜ ᱛᱤ ᱨᱮ ᱦᱟᱯᱟ ᱫᱚ ᱞᱮᱛᱟᱲ ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱᱟ᱾
 4. ᱩᱱᱤ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱫᱟᱠᱟ ᱫᱚᱭ ᱯᱚᱴᱚᱢ ᱛᱟᱨᱟ ᱠᱟᱜ-ᱟ᱾
 5. ᱟᱡᱤᱡ ᱥᱮᱛᱟ ᱦᱚᱸ ᱜᱚᱴᱟ ᱜᱩᱯᱤ ᱯᱟᱸᱡᱟ ᱠᱟᱭᱟ᱾

ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱟᱹᱭᱟᱹᱛ ᱨᱮ ᱢᱚᱴᱟ ᱜᱮ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱠᱚ ᱢᱮᱱ ᱢᱮ ᱟᱡ, ᱟᱡᱟᱜ, ᱩᱱᱤ, ᱟᱡᱤᱡ ᱮᱢᱟᱱ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱠᱚᱫᱚ ᱧᱩᱱᱩᱢ ᱠᱟᱹᱨᱩ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱛᱮ ᱵᱮᱣᱦᱟᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱩᱧᱩᱢ ᱵᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮ ᱩᱧᱩᱢ ᱫᱚ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱴᱷᱮᱱ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱟᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱡᱮᱢᱚᱱ-

 1. ᱦᱚᱲ ᱞᱟᱹᱞᱟᱹᱭᱟᱜ ᱩᱧᱩᱢ
 2. ᱱᱤᱥᱴᱟᱹ ᱞᱟᱹᱞᱟᱹᱭᱟᱜ ᱩᱧᱩᱢ
 3. ᱵᱮᱱᱤᱥᱴᱟᱹ ᱞᱟᱹᱞᱟᱹᱭᱟᱜ ᱩᱧᱩᱢ
 4. ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱞᱟᱹᱞᱟᱹᱭᱟᱜ ᱩᱧᱩᱢ
 5. ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱞᱟᱹᱞᱟᱹᱭᱟᱜ ᱩᱧᱩᱢ
 6. ᱱᱤᱡᱮ ᱞᱟᱹᱞᱟᱹᱭᱟᱜ ᱩᱧᱩᱢ

ᱦᱚᱲ ᱞᱟᱹᱞᱟᱹᱭᱟᱜ ᱩᱧᱩᱢᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱱᱤᱥᱴᱟᱹ ᱞᱟᱹᱞᱟᱹᱭᱟᱜ ᱩᱧᱩᱢᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱵᱮᱱᱤᱥᱴᱟᱹ ᱞᱟᱹᱞᱟᱹᱭᱟᱜ ᱩᱧᱩᱢᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱞᱟᱹᱞᱟᱹᱭᱟᱜ ᱩᱧᱩᱢᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱞᱟᱹᱞᱟᱹᱭᱟᱜ ᱩᱧᱩᱢᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱱᱤᱡᱮ ᱞᱟᱹᱞᱟᱹᱭᱟᱜ ᱩᱧᱩᱢᱥᱟᱯᱲᱟᱣ