ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸᱱᱟᱜ ᱢᱮᱫ ᱦᱟᱣ ᱛᱮ ᱧᱮᱞ ᱡᱚᱝ ᱨᱟ ᱵᱟᱝ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱚ ᱫᱮᱠᱷᱟᱣ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱫᱷᱚᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱫᱚ ᱦᱚᱲ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱠᱚ ᱠᱚᱲᱟ ᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱞᱮᱠᱷᱟ ᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱡᱩᱜᱼᱟ ᱾ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱚᱠᱟ ᱡᱷᱚᱜ ᱨᱚᱲ ᱵᱟᱠᱚ ᱜᱟᱱᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸᱡ ᱩᱱ ᱡᱷᱚᱜ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱛᱮ ᱜᱮ ᱠᱚ ᱵᱩᱡᱷᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱪᱚᱲᱟᱣᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱡ ᱠᱚ ᱾

ᱞᱤᱵᱤᱭᱟ ᱨᱤᱱ ᱟᱫᱤᱢᱟᱱᱟᱣ ᱠᱚ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱟᱠᱟᱫ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ

ᱟᱸᱴ ᱟᱹᱲᱟᱹᱥᱟᱯᱲᱟᱣ