ᱪᱳᱠᱴᱟᱣ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ

ᱪᱳᱠᱴᱟᱣ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ (ᱪᱳᱠᱴᱟᱣ: Chahta Anumpa) ᱫᱚ ᱮᱛᱚᱢᱼᱯᱟᱪᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱟᱢᱮᱨᱤᱠᱟ ᱨᱮᱱ ᱟᱹᱫᱤᱢ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱪᱳᱠᱴᱟᱣ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱟᱭᱚ ᱟᱲᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱫᱚ ᱢᱟᱥᱠᱳᱜᱮᱭᱟᱹᱱ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱪᱤᱠᱟᱥᱟᱶ ᱟᱨ ᱦᱳᱶᱢᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱯᱟᱪᱮ ᱪᱟᱸᱜᱟ ᱨᱮ ᱞᱮᱠᱷᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱛᱚᱵᱮ ᱟᱫᱚᱢ ᱡᱚᱠᱷᱮᱡ ᱪᱤᱠᱟᱥᱟᱶ ᱫᱚ ᱪᱳᱠᱴᱟᱣ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱢᱤᱫ ᱪᱟᱸᱜᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱞᱮᱠᱟ ᱞᱮᱠᱷᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱪᱤᱠᱟᱥᱟᱶ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱚᱞᱵᱮᱹᱞ ᱠᱷᱚᱱ ᱧᱮᱞᱚᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱤᱱ ᱪᱤᱠᱟᱥᱟᱶ ᱟᱨ ᱪᱳᱠᱴᱟᱣ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱫᱚ ᱮᱴᱟᱜ ᱮᱴᱟᱜ ᱥᱩᱨᱼᱥᱩᱯᱩᱨ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭᱟᱹᱱ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱜᱮ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱢᱟᱱᱟᱣᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾[᱓]

ᱪᱳᱠᱴᱟᱣ
Chahta ᱥᱮ Chahta Anumpa
ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱴᱷᱟᱶ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱯᱚᱱᱚᱛ
ᱮᱞᱟᱠᱟ ᱮᱛᱚᱢᱼᱯᱟᱪᱮ ᱳᱠᱞᱟᱦᱳᱢᱟ ᱠᱷᱚᱱ, ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱢᱤᱥᱤᱥᱤᱯᱤ ᱟᱨ ᱞᱩᱭᱡᱤᱭᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱴᱮᱱᱮᱥᱤ ᱨᱮ
ᱡᱟᱹᱛ ᱒᱐,᱐᱐᱐ ᱪᱳᱠᱴᱟᱣ (᱒᱐᱐᱗)[᱑]
ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱞᱮᱠᱟ
᱙,᱖᱐᱐ (᱒᱐᱑᱕ ᱦᱚᱲᱞᱮᱠᱷᱟ)[᱑]
ᱢᱟᱥᱠᱳᱜᱮᱭᱟᱹᱱ
  • ᱯᱟᱪᱮᱭᱟᱭ
    • ᱪᱳᱠᱴᱟᱣ
ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛ
ᱟᱹᱢᱟᱹᱞᱮᱛ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱴᱚᱴᱷᱟ

 ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱟᱢᱮᱨᱤᱠᱟ

ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱳᱰ
ISO 639-2 cho
ISO 639-3 cho
ᱜᱽᱞᱚᱴᱴᱚᱞᱚᱜᱽ choc1276[᱒]
Choctaw USC2000 PHS.svg
ᱪᱳᱠᱴᱟᱣ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱟᱱᱟᱜ ᱚᱛᱱᱚᱜ ᱪᱷᱮᱨ
Oklahoma Indian Languages.png
ᱳᱠᱞᱟᱦᱳᱢᱟ ᱨᱮ ᱟᱹᱫᱤᱢ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱟᱥᱱᱟᱣ ᱾
This article contains IPA phonetic symbols. Without proper rendering support, you may see question marks, boxes, or other symbols instead of Unicode characters. For an introductory guide on IPA symbols, see Help:IPA.

ᱚᱨᱛᱷᱜᱽᱨᱟᱯᱷᱤᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱟᱲᱟᱝ ᱥᱚᱜᱥᱮᱞᱮᱡ ᱥᱟᱬᱮᱥᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱨᱩᱯ ᱥᱟᱬᱮᱥ ᱟᱨ ᱨᱚᱱᱚᱲᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱥᱟᱹᱠᱷᱟᱹᱭᱟᱹᱛᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

  1. ᱑.᱐ ᱑.᱑ ᱪᱳᱠᱴᱟᱣ at Ethnologue (21st ed., 2018)
  2. Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, eds. (2017). "Choctaw". Glottolog 3.0. Jena, Germany: Max Planck Institute for the Science of Human History. 
  3. Munro 1984