ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱡᱮᱜᱮᱛ ᱞᱟᱹᱰᱷᱟᱹᱭ

ᱪᱷᱟᱸᱪ:Infobox military conflict

ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱡᱮᱜᱮᱛ ᱞᱟᱹᱰᱷᱟᱹᱭ

ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱡᱮᱜᱮᱛ ᱞᱟᱹᱰᱷᱟᱹᱭ (ᱡᱮᱜᱮᱛ ᱞᱟᱹᱰᱷᱟᱹᱭ ᱒, WWII, WW2) ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱞᱟᱹᱰᱷᱟᱹᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱫᱚ 1939 ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ 1945 ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱪᱟᱹᱞᱩ ᱞᱮᱱᱟ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱨᱮᱫᱚ ᱡᱮᱜᱮᱛ ᱨᱮᱱ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱥᱟᱶ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱠᱚ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱞᱮᱱᱟ᱾ ᱢᱤᱫ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱨᱮᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱜᱟᱛᱮ ᱫᱟᱲᱮ (The Allies) ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱨᱮᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱫᱟᱲᱮ (The Axis powers)᱾ ᱱᱟᱜᱟᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱟᱠᱟᱱ ᱱᱚᱶᱟ ᱜᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱞᱟᱹᱰᱷᱟᱹᱭ ᱠᱟᱱᱟ᱾ 30 ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱤᱥᱛᱤ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ 10 ᱠᱚᱨᱚᱲ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱤᱥᱛᱤ ᱦᱚᱲ ᱱᱚᱶᱟ ᱨᱮᱠᱚ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱞᱮᱱᱟ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱨᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱵᱩᱞ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ, ᱡᱚᱛᱚ ᱥᱚᱢᱯᱚᱛᱤ, ᱡᱚᱛᱚ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱱᱚᱰᱮ ᱠᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱞᱮᱜ-ᱟ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱜᱚᱡ ᱞᱮᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮ ᱦᱚᱞᱚᱠᱟᱣᱩᱥᱴ ᱜᱷᱚᱴᱚᱱ(1 ᱠᱚᱨᱚᱲ 10 ᱞᱟᱠ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱜᱚᱡ ᱞᱮᱱᱟ) ᱦᱚᱸ ᱥᱟᱹᱢᱤᱞ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱠᱟᱹᱨᱠᱷᱟᱱᱟ ᱤᱞᱟᱹᱠᱟ ᱟᱨ ᱵᱤᱥᱛᱤ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱨᱮ ᱵᱟᱹᱨᱩᱫᱽ ᱡᱟᱹᱲᱤ ᱠᱷᱟᱛᱤᱨ 10 ᱞᱟᱠ ᱜᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱜᱚᱡ ᱞᱮᱱᱟ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱞᱟᱹᱰᱷᱟᱹᱭ ᱨᱮ ᱯᱩᱭᱞᱩ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱤᱨᱚᱥᱤᱢᱟ ᱟᱨ ᱱᱟᱜᱟᱥᱟᱠᱤ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱨᱮ ᱮᱴᱚᱢ ᱵᱚᱢ ᱠᱚ ᱧᱩᱨ ᱞᱮᱜ-ᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮ 5 ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ 8ᱹ5 ᱠᱚᱨᱚᱲ ᱜᱟᱱ ᱵᱤᱱ ᱫᱚᱥ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱜᱚᱡ ᱞᱮᱱᱟ᱾

ᱜᱟᱛᱮ ᱫᱟᱲᱮᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱫᱟᱲᱮᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

1ᱹ https://en.wikipedia.org/wiki/World_War_II#/media

2ᱹ http://atom.archives.sfu.ca/index.php/world-war-ii-propaganda-posters-collection

3ᱹ https://en.wikisource.org/wiki/Atlas_of_the_World_Battle_Fronts_in_Semimonthly_Phases_to_August_15,_1945