ᱢᱩᱬᱩᱛ ᱢᱮᱱᱩ ᱡᱷᱤᱡᱽ ᱢᱮ
White, Brown, Red & Wild rice

ᱫᱟᱠᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝᱞᱟᱫᱮᱥ ᱟᱨ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱢᱩᱲᱩᱛ ᱡᱚᱡᱚᱢᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱪᱟᱣᱞᱮ ᱫᱤᱠᱤ ᱠᱟᱛᱮᱡᱽ ᱵᱮᱱᱟᱣ-ᱟ᱾ ᱵᱟᱝᱞᱟᱫᱤᱥᱟᱹᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱟᱣᱞᱮ ᱫᱟᱠᱟ ᱫᱚ ᱡᱷᱚᱲᱼᱡᱷᱚᱲᱟ ᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ -ᱟ᱾ ᱢᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱪᱤᱱ ᱡᱟᱯᱟᱱ ᱟᱨ ᱠᱚᱨᱤᱣᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱪᱟᱣᱞᱮ ᱫᱟᱠᱟ ᱫᱚ ᱞᱟᱰᱟᱜᱮ ᱦᱩᱭᱠᱜ-ᱟ᱾

ᱵᱮᱱᱟᱣᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱪᱟᱣᱞᱮ ᱢᱚᱡᱛᱮ ᱟᱹᱨᱩᱵ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱟᱹᱨᱩᱲ ᱞᱮᱠᱟ ᱫᱟᱜ ᱮᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱤᱠᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱛ ᱪᱩᱞᱦᱟᱹ ᱨᱮᱠᱩ ᱪᱚᱱᱟᱣᱟ᱾ ᱡᱚᱛᱚ ᱪᱟᱣᱞᱮ ᱫᱤᱠᱤ ᱤᱥᱤᱱ ᱞᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱠᱚ ᱯᱷᱮᱰᱟ᱾ ᱫᱟᱠᱟ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱰᱮᱱ ᱮᱢ ᱞᱤᱱ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱᱜᱮ ᱵᱩᱡᱷᱜ-ᱟ ᱡᱚᱛᱚ ᱫᱟᱠᱟ ᱤᱥᱤᱱ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱵᱟᱝ᱾ ᱪᱟᱣᱞᱮ ᱫᱚ ᱵᱟᱨ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱺ ᱫᱤᱠᱤ ᱪᱟᱣᱞᱮ ᱟᱨ ᱟᱫᱚᱣᱟ ᱪᱟᱣᱞᱮ᱾ ᱫᱤᱠᱤ ᱪᱟᱣᱞᱮ ᱫᱚ ᱫᱟᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱟᱸᱨᱤᱡᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱫᱚᱣᱟ ᱪᱟᱣᱞᱮ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱚ ᱟᱸᱨᱤᱡᱟ ᱥᱮ ᱫᱟᱜᱢᱟᱹᱰᱤ ᱵᱟᱠᱚ ᱜᱤᱰᱤᱭᱟ᱾ ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱟᱸᱹᱨᱤᱪᱛᱮ ᱚᱠᱟ ᱴᱟᱜᱠᱚ ᱫᱟᱠᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝᱞᱟᱫᱤᱥᱟᱹᱢ ᱨᱮ ᱫᱚ ᱟᱱᱡᱮᱫ ᱫᱟᱠᱟ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜ-ᱟ᱾

ᱱᱟᱱᱟᱦᱩᱱᱟᱹᱨ ᱫᱟᱠᱟᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱫᱟᱠᱟ ᱫᱚ ᱯᱩᱰᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱟ᱾ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱪᱟᱣᱞᱮ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱹᱛ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱫᱷᱚᱲᱟ ᱥᱚᱱᱟᱞᱤ ᱥᱮ ᱵᱟᱫᱟᱢᱤ ᱨᱚᱝ ᱦᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱜᱮᱭᱟ᱾

ᱮᱢ ᱥᱮ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱡᱚᱢ ᱚᱠᱛᱮ ᱨᱮ ᱟᱺᱲᱤᱪ ᱫᱟᱠᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱝ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱟᱜ ᱢᱟᱺᱰᱤ ᱠᱚ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧᱟ᱾ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱩᱛᱩ ᱦᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ᱾

ᱜᱩᱱᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱫᱟᱠᱟ ᱨᱮ ᱫᱚ ᱥᱚᱨᱠᱚᱨᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱱᱟᱥᱮᱭᱟᱜ ᱟᱹᱢᱤᱥ ᱦᱚᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ᱾

ᱟᱺᱲᱤᱪ ᱢᱟᱺᱰᱤᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱫᱟᱠᱟ ᱤᱥᱤᱱ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱟᱸᱦᱟ ᱫᱟᱜ ᱠᱚ ᱟᱺᱲᱤᱪ ᱜᱤᱰᱤᱭᱟ ᱚᱱᱟᱜᱮ ᱟᱺᱲᱤᱪ ᱢᱟᱺᱰᱤ ᱠᱩ ᱢᱮᱛᱟᱜ-ᱟ᱾ ᱚᱱᱟ ᱟᱺᱲᱤᱪ ᱫᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱠᱩ ᱧᱩᱭ ᱜᱮᱭᱟ᱾ ᱰᱟᱝᱨᱟᱣᱟᱜ ᱧᱩ ᱫᱟᱜ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱩ ᱵᱮᱵᱦᱟᱨᱟ᱾ ᱟᱨᱦᱚ ᱠᱤᱪᱨᱤᱪ ᱥᱮ ᱞᱩᱜᱲᱤ ᱨᱮ ᱢᱟᱬ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱩ ᱵᱮᱵᱦᱟᱨ ᱜᱮᱭᱟ᱾

ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱯᱷᱮᱰᱟᱛᱥᱟᱯᱲᱟᱣ