ᱪᱷᱟᱸᱪ:ᱥᱟᱹᱠᱷᱤ ᱛᱟᱹᱞᱠᱟᱹ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱱᱟᱜᱟᱢ

ᱦᱤᱥᱴᱳᱨᱤᱭᱟ
ᱱᱤᱠᱳᱞᱟᱣᱩᱥ ᱜᱤᱡᱤᱥ ᱟᱜ ᱜᱚᱲᱦᱚᱱ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ (᱑᱘᱙᱒)

ᱱᱟᱜᱟᱢ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤᱭᱟᱜ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱥᱮ ᱞᱟᱦᱟ ᱛᱮᱱᱟᱜ ᱜᱷᱚᱴᱚᱱ ᱟᱨ ᱠᱟᱹᱢᱤᱦᱚᱨᱟ ᱠᱚᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱥᱟᱛᱟᱢ ।[᱑][᱒][᱓] ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱤᱫᱴᱟᱹᱝ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱛᱤᱥ ᱦᱚᱸ ᱢᱟᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱬᱮᱥ ᱟᱨ ᱡᱟᱸᱦᱟ ᱛᱤᱥ ᱫᱚ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱥᱟᱬᱮᱥ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱟᱹᱝ ᱪᱟᱸᱜᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱨᱟᱯᱟᱪᱟᱜ ᱦᱩᱭᱞᱮᱱᱟ ᱾ ᱢᱤᱫᱴᱟᱹᱝ ᱥᱟᱥᱛᱨᱚ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱱᱟᱜᱟᱢ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱟᱯᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱰᱤᱜᱟᱱ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ: ᱢᱟᱦᱟᱯᱩᱸᱡᱤ, ᱱᱟᱜᱟᱢ-ᱚᱱᱚᱞ, ᱠᱩᱞᱡᱤ ᱥᱟᱥᱛᱨᱚ, ᱯᱟᱞᱤᱭᱳᱜᱨᱟᱯᱷᱤ ᱟᱨ ᱠᱞᱟᱭᱳᱢᱮᱴᱨᱤᱠᱥ ᱾ ᱞᱟᱵᱲᱚᱡ ᱯᱨᱚᱛᱷᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱱᱟᱜᱟᱢᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱱᱟᱜᱟᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱚᱱᱚᱞ ᱩᱯᱟᱹᱫᱟᱱ ᱦᱚᱛᱮᱛᱮ ᱟᱢᱫᱟ ᱱᱟᱜᱟᱢᱤᱭᱟᱹ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱛᱮᱞᱟ ᱮᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱚ ᱨᱤᱠᱟᱹ ᱞᱮᱫᱟ, ᱡᱩᱫᱤ ᱦᱚᱸ ᱮᱠᱷᱮᱱ ᱚᱱᱚᱞ ᱩᱯᱟᱹᱫᱟᱱ ᱟᱛᱮ ᱱᱟᱜᱟᱢ ᱨᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱥᱟᱹᱠᱷᱤᱭᱟᱹ ᱫᱩᱜ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱾ ᱱᱟᱜᱟᱢ ᱪᱟᱨᱪᱟᱣ ᱡᱚᱠᱷᱮᱡ ᱡᱟᱸᱦᱟ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱠᱚ ᱵᱤᱪᱟᱹᱨᱚᱜᱼᱟ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱯᱮ ᱪᱟᱱᱟᱪ ᱛᱮ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ: ᱚᱱᱚᱞ, ᱢᱚᱪᱟᱛᱮ ᱨᱚᱯᱚᱲ ᱟᱨ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱟᱹᱭᱩᱢᱟᱹᱱ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱾ ᱱᱟᱜᱟᱢᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱮᱠᱟᱞ ᱯᱮᱭᱟ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱠᱚ ᱛᱩᱱᱩᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱧᱮᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱥᱟᱶ ᱚᱱᱚᱞ ᱦᱚᱨᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱱᱟᱜᱟᱢ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱡᱚᱯᱚᱲᱟᱣ ᱛᱟᱸᱦᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱦᱮᱨᱳᱰᱳᱴᱟᱥ ᱜᱮ ᱱᱟᱜᱟᱢ ᱨᱮᱱ ᱥᱤᱨᱡᱟᱹᱱᱤᱭᱟᱹ ᱥᱮ ᱡᱚᱱᱚᱠ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮᱠᱚ ᱧᱩᱢ ᱦᱟᱞᱟᱝ ᱮᱭᱟ ᱾

  1. ᱪᱷᱟᱸᱪ:বই উদ্ধৃতি
  2. ᱪᱷᱟᱸᱪ:ওয়েব উদ্ধৃতি
  3. ᱪᱷᱟᱸᱪ:ওয়েব উদ্ধৃতি