ᱵᱟᱜᱢᱚᱛᱤ ᱜᱟᱰᱟ

ᱪᱷᱟᱸᱪ:Geobox imageᱪᱷᱟᱸᱪ:Geobox2 endᱪᱷᱟᱸᱪ:Geobox2 endᱪᱷᱟᱸᱪ:Geobox2 endᱪᱷᱟᱸᱪ:Geobox2 end

ᱵᱟᱜᱢᱚᱛᱤ ᱜᱟᱰᱟ ᱱᱮᱯᱟᱞ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱜᱟᱰᱟ ᱠᱟᱱᱟ । ᱱᱩᱣᱟ ᱜᱟᱰᱟ ᱵᱟᱜᱫᱣᱟᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱮᱛᱦᱚᱵ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱟᱴᱷᱚᱢᱟᱱᱰᱩ ᱥᱩᱨᱛᱮ ᱟ.ᱛᱩᱜ-ᱟ । ᱴᱮᱠᱩ ᱫᱳᱵᱷᱟᱱ ᱨᱮ ᱱᱩᱣᱟ ᱜᱟᱰᱟ ᱵᱤᱥᱱᱩᱢᱚᱛᱤ ᱜᱟᱰᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱤᱥᱟᱜ-ᱟᱭ । ᱪᱳᱵᱷᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱚᱞᱪᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱩᱯᱛᱭᱚᱠᱟ ᱯᱟᱨᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱩᱣᱟ ᱜᱟᱰᱟ ᱛᱚᱨᱟᱤ ᱥᱮᱡᱽ ᱮ ᱟᱛᱩᱜ-ᱟ । ᱱᱩᱣᱟ ᱜᱟᱰᱟ ᱫᱷᱟᱨᱢᱤᱠ ᱜᱟᱰᱟ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱱᱟ ।

ᱪᱤᱛᱟᱨᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱥᱟ.ᱠᱷᱭᱟ.ᱛᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲᱥᱟᱯᱲᱟᱣ