ᱵᱤᱥᱩᱵᱚᱛ ᱜᱟᱨ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱚᱸᱭᱮ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱷᱨᱩᱵᱽ ᱟᱨ ᱮᱛᱚᱢ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱷᱨᱩᱵᱽ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱚᱢᱟᱱ ᱥᱟᱺᱜᱤᱧ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱜᱟᱨ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱫᱚ ᱥᱚᱢᱟᱱ ᱵᱟᱨᱟᱵᱟᱹᱨᱤ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱨᱮᱭ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱛᱟᱨᱟ (ᱟᱫᱷᱟ) ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱜᱮ ᱠᱚᱸᱭᱮ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱜᱩᱞᱟᱹᱫᱷ ᱟᱨ ᱮᱛᱚᱢ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱛᱟᱨᱟ ᱜᱮ ᱮᱛᱚᱢ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱜᱩᱞᱟᱹᱫᱷ ᱵᱚᱱ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱟᱱ ᱫᱚ ᱐° (ᱰᱤᱜᱽᱨᱤ) ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱮᱴᱟᱜ ᱮᱸᱜᱮᱞ ᱠᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱤᱥᱩᱵᱚᱛ ᱜᱟᱨ ᱠᱚᱦᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱴᱷᱟᱹᱣᱠᱟᱹᱭᱟ ᱾

Line across the Earth
ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱚᱛ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱨᱮ ᱵᱤᱥᱩᱵᱚᱛ ᱜᱟᱨ
ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱥᱮ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱛᱮ ᱵᱤᱥᱩᱵᱚᱛ ᱜᱟᱨ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ (ᱟᱨᱟᱜ) ᱟᱨ ᱢᱩᱬ ᱛᱟᱞᱟ ᱟᱱ ᱜᱟᱨ ᱯᱟᱨᱚᱢ ᱟᱠᱟᱱ (ᱞᱤᱞ)

ᱵᱤᱥᱩᱵᱚᱛ ᱜᱟᱨ ᱡᱟᱯᱟᱜ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱠᱚ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱵᱤᱥᱩᱵᱚᱛ ᱜᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱦᱚᱭᱼᱦᱤᱥᱤᱫ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱥᱟᱹᱠᱷᱟᱹᱭᱟᱹᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ