ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱤᱫ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱨᱚᱲ ᱥᱮ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱮᱴᱟᱜ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱴᱟᱝ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮ ᱡᱚᱛᱷᱟᱛ ᱥᱟᱹᱦᱤᱡ ᱩᱪᱟᱹᱲ ᱥᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱜᱮ ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟ ᱫᱚ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱦᱩᱭ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟᱭᱤᱡᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱢᱮᱥᱤᱱ ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱴᱮᱠᱱᱤᱠᱟᱞ ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟ ᱨᱮ ᱮᱴᱠᱮᱴᱚᱬᱮᱸᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱟᱸᱴᱷ ᱟᱹᱲᱟᱹᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱱᱚᱶᱟ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱵᱷᱤᱛᱨᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱜᱮ ᱚᱛᱟ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱣᱤᱠᱤᱢᱩᱨᱟᱹᱭ(Santali Wiktionary Incubator Dictionary) ᱣᱮᱵᱽᱥᱟᱭᱤᱴ ᱛᱮ ᱠᱚ ᱵᱷᱮᱡᱟ ᱢᱮᱭᱟ ᱠᱚ ᱾

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛᱥᱟᱯᱲᱟᱣ