ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟ

ᱢᱤᱫ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱮᱴᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱮᱱᱮᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟ

ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱤᱫ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱨᱚᱲ ᱥᱮ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱮᱴᱟᱜ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱴᱟᱝ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮ ᱡᱚᱛᱷᱟᱛ ᱥᱟᱹᱦᱤᱡ ᱩᱪᱟᱹᱲ ᱥᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱜᱮ ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟ ᱫᱚ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱦᱩᱭ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟᱭᱤᱡ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱢᱮᱥᱤᱱ ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱴᱮᱠᱱᱤᱠᱟᱞ ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟ ᱨᱮ ᱮᱴᱠᱮᱴᱚᱬᱮᱸ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱟᱸᱴᱷ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱱᱚᱶᱟ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱵᱷᱤᱛᱨᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱜᱮ ᱚᱛᱟ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱣᱤᱠᱤᱢᱩᱨᱟᱹᱭ(Santali Wiktionary Incubator Dictionary) ᱣᱮᱵᱽᱥᱟᱭᱤᱴ ᱛᱮ ᱠᱚ ᱵᱷᱮᱡᱟ ᱢᱮᱭᱟ ᱠᱚ ᱾

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ