Cuneiform script2

ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ (ᱨᱳᱲ) ᱨᱮᱱᱟᱜ definition ᱫᱚ ᱵᱟᱱᱩᱜ-ᱟ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱡᱮ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱛᱮᱜᱮ ᱡᱟᱸᱦᱟᱸᱱᱟᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ definition ᱫᱚ ᱮᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜ-ᱟ᱾ ᱛᱚᱵᱮ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ definition ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ᱾ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱸᱦᱟᱸᱛᱮ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤᱠᱩ ᱟᱹᱠᱩ ᱟᱹᱠᱩ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱨᱚᱲ ᱥᱮ ᱚᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱟᱛᱷᱟᱠᱩ ᱞᱟᱹᱭ ᱥᱚᱫᱚᱨᱟ ᱥᱮᱠᱩ ᱵᱩᱡᱷᱦᱟᱹᱣ ᱚᱪᱚᱭᱟ᱾ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮᱜᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱥᱮ communication ᱮ ᱫᱚᱦᱚᱭᱟ᱾

ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱫᱚ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱠᱳᱭᱟᱜ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱛᱤᱱᱟᱜᱠᱩ ᱦᱟᱨᱟ ᱤᱫᱤᱜ-ᱟ ᱩᱱᱟᱹᱜᱮ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱫᱚᱠᱩ ᱥᱮᱬᱟ ᱤᱫᱤᱭᱟ᱾ ᱚᱨᱦᱚᱸ ᱮᱴᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱠᱚᱠᱩ ᱪᱤᱫᱽ ᱜᱮᱭᱟ᱾ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱵᱟᱹᱜᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱴᱟᱜ ᱡᱤᱵᱽ ᱡᱤᱭᱟᱹᱞᱤ ᱠᱳᱣᱟᱜ ᱫᱚ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱵᱟᱱᱩᱜ-ᱟ᱾ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱫᱚ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱟᱲᱟᱝ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱥᱮ ᱚᱞ ᱠᱟᱛᱮᱠᱩ ᱯᱟᱨᱪᱷᱟᱣᱟ᱾ ᱢᱤᱢᱤᱫᱽ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱰᱷᱚᱝ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱟᱹᱭᱟᱹᱛ ᱢᱤᱢᱤᱫᱽ ᱨᱚᱠᱚᱢ᱾ ᱫᱟᱹᱭᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱦᱚᱲ ᱥᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱟᱹᱥᱩᱞᱤᱡ ᱡᱤᱵᱽ ᱰᱟᱝᱨᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱜᱳᱨᱩ, ᱤᱝᱨᱮᱡᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱠᱟᱣ, ᱯᱷᱚᱨᱟᱥᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱵᱷᱟᱥ ᱱᱚᱝᱠᱟᱠᱩ ᱢᱮᱱᱟ᱾

ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱱᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱜᱚᱲᱦᱚᱱᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱟᱲᱟᱝᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱟᱹᱲᱟᱹᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱟᱹᱭᱟᱹᱛᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱨᱚᱱᱚᱲᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱡᱟᱸᱦᱟᱸᱠᱩ ᱱᱤᱭᱟᱹᱛᱮ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱧᱟᱢᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱵᱚᱫᱚᱞᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱱᱟᱱᱟ ᱦᱩᱱᱟᱹᱨ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱠᱩᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱪᱤᱱᱦᱟᱹ (Sign) ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱯᱷᱮᱰᱟᱛᱥᱟᱯᱲᱟᱣ