ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ (ᱨᱳᱲ) ᱨᱮᱱᱟᱜ definition ᱫᱚ ᱵᱟᱱᱩᱜᱼᱟ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱡᱮ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱛᱮᱜᱮ ᱡᱟᱸᱦᱟᱸᱱᱟᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ definition ᱫᱚ ᱮᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ᱾ ᱛᱚᱵᱮ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ definition ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ᱾ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱸᱦᱟᱸᱛᱮ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤᱠᱩ ᱟᱹᱠᱩ ᱟᱹᱠᱩ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱨᱚᱲ ᱥᱮ ᱚᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱟᱛᱷᱟᱠᱩ ᱞᱟᱹᱭ ᱥᱚᱫᱚᱨᱟ ᱥᱮᱠᱩ ᱵᱩᱡᱷᱦᱟᱹᱣ ᱚᱪᱚᱭᱟ᱾ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮᱜᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱥᱮ communication ᱮ ᱫᱚᱦᱚᱭᱟ᱾

Cuneiform script2

ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱫᱚ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱠᱳᱭᱟᱜ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱛᱤᱱᱟᱜᱠᱩ ᱦᱟᱨᱟ ᱤᱫᱤᱜᱼᱟ ᱩᱱᱟᱹᱜᱮ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱫᱚᱠᱩ ᱥᱮᱬᱟ ᱤᱫᱤᱭᱟ᱾ ᱚᱨᱦᱚᱸ ᱮᱴᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱠᱚᱠᱩ ᱪᱤᱫᱽ ᱜᱮᱭᱟ᱾ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱵᱟᱹᱜᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱴᱟᱜ ᱡᱤᱵᱽ ᱡᱤᱭᱟᱹᱞᱤ ᱠᱳᱣᱟᱜ ᱫᱚ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱵᱟᱱᱩᱜᱼᱟ᱾ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱫᱚ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱟᱲᱟᱝ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱥᱮ ᱚᱞ ᱠᱟᱛᱮᱠᱩ ᱯᱟᱨᱪᱷᱟᱣᱟ᱾ ᱢᱤᱢᱤᱫᱽ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱰᱷᱚᱝ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱟᱹᱭᱟᱹᱛ ᱢᱤᱢᱤᱫᱽ ᱨᱚᱠᱚᱢ᱾ ᱫᱟᱹᱭᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱦᱚᱲ ᱥᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱟᱹᱥᱩᱞᱤᱡ ᱡᱤᱵᱽ ᱰᱟᱝᱨᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱜᱳᱨᱩ, ᱤᱝᱨᱮᱡᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱠᱟᱣ, ᱯᱷᱚᱨᱟᱥᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱵᱷᱟᱥ ᱱᱚᱝᱠᱟᱠᱩ ᱢᱮᱱᱟ᱾

ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱱᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱜᱚᱲᱦᱚᱱᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱟᱲᱟᱝᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱟᱹᱲᱟᱹᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱟᱹᱭᱟᱹᱛᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱨᱚᱱᱚᱲᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱡᱟᱸᱦᱟᱸᱠᱩ ᱱᱤᱭᱟᱹᱛᱮ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱧᱟᱢᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱵᱚᱫᱚᱞᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱱᱟᱱᱟ ᱦᱩᱱᱟᱹᱨ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱠᱩᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱪᱤᱱᱦᱟᱹ (Sign) ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱯᱷᱮᱰᱟᱛᱥᱟᱯᱲᱟᱣ