"ᱵᱟᱭᱱᱚᱢᱤᱭᱟᱞ ᱧᱩᱛᱩᱢ" ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚᱦᱲᱟᱭᱮᱱ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱯᱷᱟᱨᱟᱠ

ᱱᱟᱥᱮ
ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱜᱩᱴ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ-ᱟ
ᱱᱟᱥᱮ
ᱱᱟᱥᱮ
ᱱᱚᱟ ᱫᱚ ᱡᱤᱣ ᱵᱤᱜᱭᱟᱱ ᱨᱮᱟᱜ ᱢᱤᱴᱟᱝ ᱥᱤᱥᱴᱮᱢ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟ ᱵᱟᱴᱟᱣᱟᱭᱵᱚᱛᱟᱣᱟᱭ, ᱡᱤᱣᱼᱡᱟᱱᱴᱩ ᱠᱟᱠᱚ ᱮᱢᱟᱱ ᱚᱠᱟᱞᱠᱟᱴᱮ ᱱᱩᱴᱩᱢ ᱠᱚᱟᱠᱚ᱾ᱠᱚᱟᱠᱚ ᱾
᱒,᱗᱗᱑

edits