"ᱟᱠᱨᱟᱢ ᱠᱷᱟᱱ" ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚᱦᱲᱟᱭᱮᱱ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱯᱷᱟᱨᱟᱠ

 
== ᱴᱮᱥᱴ ᱠᱨᱤᱠᱮᱴ ==
ᱵᱟᱝᱞᱟᱫᱮᱥ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱫᱚᱞ ᱟᱜ ᱩᱰᱷᱟᱹᱱ ᱴᱮᱥᱴ ᱜᱟᱛᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱘ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱴᱮᱥᱴᱮ ᱜᱟᱛᱮᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱴᱮᱥᱴ ᱜᱟᱛᱮ ᱨᱮ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱵᱮᱴᱤᱝ ᱜᱚᱲ ᱑᱖ᱹ᱑᱘ ᱟᱨ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱨᱟᱱ ᱔᱔ ᱡᱟᱸᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱒᱐᱐᱑ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮ ᱡᱤᱢᱵᱟᱵᱩᱭᱮ ᱵᱤᱨᱩᱫᱷ ᱮ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ᱾
 
== ᱢᱤᱫ ᱢᱟᱦᱟᱨᱤ ᱠᱨᱤᱠᱮᱴ ==
᱑᱙᱘᱘ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱚᱠᱴᱚᱵᱚᱨ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱟᱠᱨᱟᱢ ᱠᱷᱟᱱ ᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱢᱟᱦᱟᱨᱤ ᱠᱨᱤᱠᱮᱴ ᱨᱮ ᱮᱛᱦᱚᱵ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱ ᱛᱟᱭᱟ᱾ ᱘ ᱱᱚᱢᱵᱚᱨ ᱨᱮ ᱯᱟᱠᱤᱥᱛᱟᱱ ᱵᱤᱨᱩᱫᱷ ᱜᱟᱛᱮ ᱨᱮ ᱯᱷᱮᱰ ᱠᱟᱛᱮ ᱩᱱᱤ ᱓᱕ ᱵᱚᱞ ᱨᱮ ᱒᱑ ᱨᱟᱱᱮ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ᱾ ᱑᱙᱙᱕ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱟ ᱨᱮ ᱦᱩᱭᱞᱮᱱ ᱮᱥᱤᱭᱟ ᱠᱟᱯ ᱠᱨᱤᱠᱮᱴ ᱜᱟᱛᱮ ᱨᱮ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱝᱞᱟᱫᱮᱥ ᱫᱚᱞ ᱨᱮᱱ ᱠᱮᱯᱴᱮᱱ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵᱛᱮᱭ ᱜᱟᱛᱮᱞᱮᱱᱟ᱾ ᱑᱙᱙᱗ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮ ᱯᱟᱠᱤᱥᱛᱟᱱ ᱵᱤᱨᱩᱫᱷ ᱨᱮ ᱟᱠᱨᱟᱢ ᱠᱷᱟᱱ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱫᱷᱟᱣ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱢᱚᱬᱮ ᱜᱮᱞᱮ ᱨᱟᱱ ᱞᱮᱫᱟ᱾ ᱚᱱᱟ ᱜᱟᱛᱮᱨᱮ ᱩᱱᱤ ᱟᱨ ᱚᱴᱦᱟᱨ ᱟᱞᱤ ᱠᱷᱟᱱ ᱑᱑᱐ ᱨᱟᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱩᱴᱤ ᱠᱤᱱ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ᱾ ᱢᱤᱫ ᱢᱟᱦᱟᱨᱤ ᱜᱟᱛᱮᱨᱮ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱡᱚᱛᱚᱠᱷᱚᱱ ᱞᱟᱹᱴᱩ ᱨᱟᱱ ᱖᱕ ᱫᱚ ᱑᱙᱙ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮ ᱠᱮᱱᱤᱭᱟ ᱵᱤᱨᱩᱫᱷ ᱨᱮᱭ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ᱾ ᱑᱙᱙᱙ ᱟᱨ ᱒᱐᱐᱓ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱨᱤᱠᱮᱴ ᱡᱮᱜᱮᱛ ᱠᱟᱯ ᱨᱮ ᱟᱠᱨᱟᱢ ᱠᱷᱟᱱᱮ ᱜᱟᱛᱮᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱑᱙᱙᱙ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮ ᱯᱟᱠᱤᱥᱛᱟᱱ ᱥᱟᱶ ᱡᱮᱜᱮᱛ ᱠᱟᱯ ᱨᱮ ᱔᱒ ᱨᱟᱱ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱜᱟᱛᱮ ᱡᱤᱛᱟᱹᱣ ᱨᱮ ᱟᱠᱨᱟᱢ ᱠᱷᱟᱱᱟᱜ ᱞᱟᱹᱴᱩ ᱮᱱᱮᱢ ᱛᱟᱸᱦᱮᱸᱠᱟᱱᱟ᱾
 
== ᱠᱮᱯᱴᱮᱱ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵᱛᱮ ==