ᱢᱤᱫᱴᱟᱹᱝ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱥᱟᱸᱜᱮ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱠᱚ ᱜᱟᱵᱟᱱ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱢᱚᱱᱮ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱣ ᱥᱮ ᱵᱷᱟᱵᱽ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱦᱚᱛᱮᱛᱮ ᱯᱷᱳᱴᱮᱞ ᱚᱰᱚᱠᱚᱜᱼᱟ ᱮᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱡᱩᱢᱤᱫ ᱛᱮ ᱟᱹᱭᱟᱹᱛ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜᱼᱟ ᱾

ᱦᱟᱹᱴᱤᱧᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱡᱮᱞᱮᱠᱟᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

  • ᱤᱧ ᱯᱩᱛᱷᱤᱧ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣᱜᱼᱟ ᱾

ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱹᱭᱟᱹᱛ ᱨᱮ ᱯᱮᱭᱟ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾

ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛᱥᱟᱯᱲᱟᱣ