ᱢᱤᱫᱴᱟᱹᱝ, ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱥᱟᱸᱜᱮ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱪᱤᱠᱤ ᱠᱚ ᱡᱚᱲᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱢᱮᱱᱮᱛ ᱟᱱᱟᱜ ᱜᱟᱵᱟᱱ ᱨᱚᱲᱜᱮ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜᱼᱟ ᱾

ᱦᱟᱹᱴᱤᱧᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱢᱤᱫᱴᱟᱹᱝ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱜᱮ ᱢᱮᱱᱮᱛ ᱛᱮᱫ ᱮ ᱯᱩᱥᱴᱟ.ᱣᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱠᱚ ᱜᱟᱵᱟᱱ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱭᱟᱹᱛ ᱮ ᱵᱮᱱᱟᱣᱟ ᱾ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱠᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱫᱚ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱠᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱤᱥ ᱦᱚᱸ ᱵᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱡᱮᱞᱮᱠᱟ ᱺ- ᱧᱩᱱᱩᱢ ᱯᱟᱹᱨᱤᱥ, ᱠᱟᱱᱣᱟ ᱯᱟᱹᱨᱤᱥ, ᱜᱩᱱᱩᱱ ᱯᱟᱹᱨᱤᱥ ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱚ (Part of speech)

ᱡᱮᱞᱮᱠᱟᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

  • '' ᱥᱟᱶ '' ᱜᱟᱵᱟᱱ ᱠᱟᱛᱮᱫ 'ᱚᱛ' ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱦᱩᱭᱮᱱᱟ ᱾
  • '' ᱥᱟᱶ '' ᱜᱟᱵᱟᱱ ᱠᱟᱛᱮᱫ 'ᱛᱤ' ᱦᱩᱭᱮᱱᱟ ᱾

ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛᱥᱟᱯᱲᱟᱣ