ᱢᱩᱬᱩᱛ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱣᱜ, ᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱣ ᱥᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣᱜ ᱫᱚ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱡᱚᱴᱮᱫ ᱥᱮ ᱜᱟᱥᱟᱣ ᱨᱮ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱮᱫ-ᱟ ᱾ ᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱛᱮ ᱢᱮᱱᱛᱮᱫᱚ ᱵᱟᱰᱟᱭᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱦᱚᱲᱢᱚᱭ ᱡᱟᱴᱮᱫ ᱥᱮ ᱜᱟᱥᱟᱣ ᱨᱮ ᱵᱩᱠᱲᱩᱜ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱣ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱵᱟᱰᱟᱭᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱮ ᱟᱨ ᱦᱚᱸ ᱮᱴᱟᱜ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱦᱚᱲ ᱥᱮ ᱡᱟᱱᱣᱟ ᱡᱤᱭᱟᱞᱤ ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱚ ᱫᱟᱞ ᱠᱚ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱚᱣᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱣ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱣᱟᱜ-ᱟ᱾ ᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱫᱚ ᱫᱟᱞ, ᱮᱜᱮᱨ, ᱨᱟᱹᱜᱤ, ᱛᱟᱯᱟᱢ, ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ, ᱨᱚᱢᱚᱡ ᱟᱨ ᱦᱩᱲᱩᱢ ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱚ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ ᱾

ᱥᱟ.ᱠᱷᱭᱟ.ᱛ

ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ