ᱠᱷᱚᱢᱮᱨ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ

ᱠᱷᱚᱢᱮᱨ (ភាសាខ្មែរ, ᱯᱷᱤᱥᱟ ᱠᱷᱚᱢᱟᱭ) ᱫᱚ ᱠᱷᱚᱢᱮᱨ ᱦᱚᱲ ᱟᱨ ᱠᱮᱢᱵᱳᱰᱤᱭᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱟᱢᱫᱟᱡᱽ ᱑.᱖ ᱠᱳᱴᱤ ᱜᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱱᱚᱶᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮᱠᱚ ᱨᱚᱲᱼᱟ, ᱱᱚᱶᱟ ᱜᱮ ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱚᱥᱴᱨᱳᱼᱮᱥᱤᱭᱟᱴᱤᱠ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱟᱱᱟ (ᱵᱷᱤᱭᱮᱛᱱᱟᱢᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱟᱭᱚᱢ)᱾ ᱦᱤᱱᱫᱩ ᱟᱨ ᱵᱩᱫᱫᱷᱚ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱠᱷᱚᱢᱮᱨ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮ ᱥᱚᱝᱥᱠᱨᱤᱛ ᱟᱨ ᱯᱟᱞᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱹᱰᱤᱜᱟᱱ ᱚᱨᱥᱚᱝ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ[᱕][᱖][᱗]

ᱠᱷᱚᱢᱮᱨ
ᱠᱮᱢᱵᱳᱰᱤᱭᱟᱱ
ភាសាខ្មែរ
phiăsaa khmae
PhiesaKhmae.svg
ᱨᱟᱹᱲ ᱪᱷᱟᱸᱪ:IPA-km
ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱴᱷᱟᱶ ᱠᱮᱢᱵᱳᱰᱤᱭᱟ
ᱛᱷᱟᱭᱞᱮᱱᱰ
ᱵᱷᱤᱭᱮᱛᱱᱟᱢ (ᱢᱮᱠᱚᱝ ᱰᱮᱞᱴᱟ)
ᱡᱟᱹᱛ ᱠᱷᱚᱢᱮᱨ, ᱮᱛᱚᱢ ᱠᱷᱚᱢᱮᱨ ᱦᱚᱲ, ᱠᱷᱚᱢᱮᱨ ᱠᱨᱳᱢ
ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱞᱮᱠᱟ
᱑᱖ ᱢᱤᱞᱤᱭᱚᱱ (᱒᱐᱐᱗)[᱑]
ᱚᱥᱴᱨᱳᱼᱮᱥᱤᱭᱟᱴᱤᱠ
 • ᱯᱨᱳᱴᱳᱼᱢᱳᱱᱼᱠᱷᱚᱢᱮᱨ
  • ᱢᱳᱱᱼᱠᱷᱚᱢᱮᱨ
   • ᱠᱷᱚᱢᱮᱨᱤᱠ
    • ᱠᱷᱚᱢᱮᱨ
ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱮᱦᱚᱵ
Dialects
ᱚᱞ ᱛᱚᱦᱚᱨ
ᱠᱷᱚᱢᱮᱨ ᱪᱤᱠᱤ (ᱟᱵᱩᱜᱤᱫᱟ)
ᱠᱷᱚᱢᱮᱨ ᱵᱽᱨᱮᱭᱤᱞ
ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛ
ᱟᱹᱢᱟᱹᱞᱮᱛ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱴᱚᱴᱷᱟ

Flag of Cambodia.svg ᱠᱮᱢᱵᱳᱰᱤᱭᱟ


ᱨᱮᱫ:Flag of Association of Southeast Asian Nations.svg ᱟᱥᱮᱭᱟᱱ[᱒]
ᱞᱮᱠᱷᱟᱥᱤᱫ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ
ᱢᱟᱹᱱ ᱮᱢᱟᱠᱟᱱ ᱴᱷᱟᱶ
ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱳᱰ
ISO 639-1 km ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱠᱷᱚᱢᱮᱨ
ISO 639-2 khm ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱠᱷᱚᱢᱮᱨ
ISO 639-3 Either:
khm – Khmer
kxm – ᱮᱛᱚᱢ ᱠᱷᱚᱢᱮᱨ
ᱜᱽᱞᱚᱴᱴᱚᱞᱚᱜᱽ khme1253  Khmeric[᱓]
cent1989  ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱠᱷᱚᱢᱮᱨ[᱔]
ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱴᱚᱴᱷᱟ 46-FBA-a
Se asia lang map.png
  ᱠᱷᱚᱢᱮᱨ
ᱢᱤᱫ ᱠᱷᱚᱢᱮᱨ ᱨᱚᱲ ᱦᱚᱲ᱾

ᱦᱟᱹᱴᱤᱧᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱠᱷᱚᱢᱮᱨ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱚᱥᱴᱨᱳᱼᱮᱥᱤᱭᱟᱴᱤᱠ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱟᱱᱟ, ᱡᱟᱦᱟ ᱫᱚ ᱢᱟᱞᱚᱭ ᱩᱯᱚᱫᱤᱯ ᱠᱷᱚᱱ ᱮᱦᱚᱵ ᱠᱟᱛᱮᱡ ᱥᱟᱢᱟᱝᱼᱠᱚᱧᱮ ᱮᱥᱤᱭᱟ, ᱟᱨ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱥᱤᱧᱚᱛ ᱦᱟᱹᱵᱤᱫ ᱯᱟᱥᱱᱟᱣ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ[᱘] ᱾ ᱚᱥᱴᱨᱳᱼᱮᱥᱤᱭᱟᱴᱤᱠ, ᱡᱟᱦᱟ ᱨᱮ ᱢᱳᱱ, ᱵᱷᱤᱭᱮᱛᱱᱟᱢᱤ ᱟᱨ ᱢᱩᱱᱰᱟ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱑᱘᱕᱖ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱷᱚᱸᱫᱽᱨᱚᱱ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱞᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱯᱩᱭᱞᱩ ᱫᱷᱟᱣ ᱑᱙᱐᱗ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱯᱨᱳᱥᱛᱟᱵᱽ ᱮᱢ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱᱟ[᱙]

ᱚᱛᱱᱚᱜ ᱪᱷᱮᱨ ᱟᱨ ᱪᱟᱸᱜᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱚᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱱᱟᱜᱟᱢᱤᱭᱟᱹ ᱡᱩᱜᱽᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱨᱚᱱᱚᱲᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱚᱞ ᱛᱚᱦᱚᱨᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱫᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮ ᱡᱮᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱟᱹᱭᱫᱟᱹᱨᱤ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱨᱴᱤᱠᱮᱞ ᱑ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱛᱩᱢᱟᱹᱞ᱾

ᱠᱷᱚᱢᱮᱨ មនុស្សទាំងអស់កើតមកមានសេរីភាពនិងភាពស្មើៗគ្នាក្នុងសិទ្ធិនិងសេចក្ដីថ្លៃថ្នូរ។ មនុស្សគ្រប់រូបសុទ្ធតែមានវិចារណញ្ញាណនិងសតិសម្បជញ្ញៈ ហើយត្រូវប្រព្រឹត្ដចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងស្មារតីរាប់អានគ្នាជាបងប្អូន។
Khmer
transliteration
mɔnuh tĕaŋ ɑh kaət mɔːk miən seɪrəjpʰiəp nɨŋ pʰiəp smaə smaə kniə knoŋ sət nɨŋ seɪckɗəj tʰlaj tʰnoʊ. mɔnuh krʊəp ruːp sot tae miən viʔcaːraʔnaʔɲaːn nɨŋ saʔteʔsampaʔcʊəɲɲeaʔ haəj trəʋ prɑprɨt cɑmpŭəh kniə təʋ ʋɨɲ təʋ mɔːk knoŋ smaːraʔdəj rŏəp ʔaːn kniə ciə bɑːŋ pʔoʊn.

ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱧᱮᱞ ᱢᱮᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

 1. Mikael Parkvall, "Världens 100 största språk 2007" (The World's 100 Largest Languages in 2007), in Nationalencyklopedin
 2. "Languages of ASEAN". Retrieved 7 ᱚᱜᱚᱥᱴ 2017. 
 3. Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, eds. (2017). "Khmeric". Glottolog 3.0. Jena, Germany: Max Planck Institute for the Science of Human History. 
 4. Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, eds. (2017). "ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱠᱷᱚᱢᱮᱨ". Glottolog 3.0. Jena, Germany: Max Planck Institute for the Science of Human History. 
 5. Sanskrit’s Influence on Khmer
 6. Mikael Parkvall, "Världens 100 största språk 2007" (The World's 100 Largest Languages in 2007), in Nationalencyklopedin
 7. Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin; Bank, Sebastian, eds. (2016). "Khmeric". Glottolog 2.7. Jena: Max Planck Institute for the Science of Human History.
 8. Diffloth, Gerard & Zide, Norman. Austroasiatic Languages Archived ᱒᱐᱑᱒-᱐᱔-᱒᱕ at the Wayback Machine..
 9. Thomas, David (1964). "A survey of Austroasiatic and Mon-Khmer comparative studies". The Mon-Khmer Studies Journal. 1: 149–163. Retrieved 19 ᱡᱩᱱ 2012.