ᱠᱷᱤᱡᱟᱹᱲᱤ ᱫᱚ ᱦᱩᱲᱩ ᱛᱮᱭᱟᱨᱚᱜ ᱢᱤᱫ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱡᱚᱢ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚ ᱱᱟᱥᱛᱟ ᱥᱮ ᱫᱚᱜ ᱧᱩ ᱡᱚᱢ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚ ᱥᱤᱧᱚᱛ, ᱵᱟᱝᱞᱟᱫᱮᱥ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱸᱜᱮ ᱡᱚᱢ ᱦᱚ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱱᱤᱭᱟᱸ ᱱᱟᱥᱮ ᱥᱮᱸᱜᱮᱞ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱸᱪ ᱛᱮᱠᱚ ᱛᱮᱭᱟᱨ᱾ ᱚᱱᱟ ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱦᱚᱸ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱟᱭᱢᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱠᱟᱛᱮᱜ ᱠᱚ ᱛᱮᱭᱟᱨᱟ᱾[᱑]

Muri
Muri
ᱮᱴᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢPuffed rice, mudhi, murai, bhuja, laiyya, murmure, parmal
ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱴᱷᱟᱶIndian subcontinent
ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱟᱨᱵᱟᱝ ᱯᱚᱱᱚᱛIndian subcontinent
ᱡᱚᱲᱟᱣᱟᱱ ᱫᱤᱥᱟᱹᱢ ᱤᱥᱤᱱᱵᱟᱥᱟᱝBangladesh, India, Pakistan, Nepal

ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱱᱤᱭᱟᱸ ᱫᱚ ᱪᱟᱣᱞᱮ ᱠᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱞᱩᱭᱦᱟᱹ ᱨᱮ ᱱᱟᱥᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱞᱚᱞᱚ ᱧᱚᱜ-ᱟ᱾ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱜᱤᱛᱤᱞ ᱠᱚ ᱞᱚᱞᱚ ᱠᱟᱛᱮᱜ ᱱᱟᱥᱮ ᱱᱟᱥᱮ ᱛᱮ ᱞᱩᱭᱦᱟᱹ ᱨᱮᱠᱚ ᱟᱛᱟᱭᱟ᱾

ᱵᱟᱵᱦᱟᱨ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱱᱤᱭᱟᱸ ᱠᱷᱤᱡᱟᱹᱲᱤ ᱫᱚ ᱵᱷᱚᱞᱯᱩᱨᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱡᱚᱢᱧᱩ ᱫᱚᱨᱤᱵ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱚᱱᱚᱞ ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱦᱚᱸ ᱵᱷᱟᱨᱟᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱚᱱ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱠᱚᱨᱮ ᱨᱮᱠᱚ ᱯᱩᱡᱟᱹ ᱞᱚᱜᱤᱫ ᱦᱚᱸ ᱵᱮᱵᱦᱟᱨ ᱜᱮᱭᱟ᱾

ᱠᱷᱤᱡᱟᱹᱲᱤ ᱢᱟᱠᱷᱟᱣ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱠᱷᱤᱡᱟᱹᱲᱤ ᱢᱟᱠᱷᱟᱣ ᱫᱚ ᱠᱷᱤᱡᱟᱹᱲᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮᱠᱚ ᱢᱟᱠᱷᱟᱣᱟ᱾ ᱱᱤᱭᱟᱸ ᱢᱟᱠᱷᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱪᱟᱱᱟᱪᱩᱨ, ᱫᱷᱟᱹᱱᱤᱭᱟᱹ ᱥᱟᱠᱟᱢ, ᱯᱮᱭᱟᱸᱡ, ᱢᱟᱹᱨᱤᱪ, ᱥᱩᱱᱩᱴ, ᱵᱩᱞᱩᱝ ᱥᱟᱶ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱢᱚᱡᱽ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱢᱚᱥᱞᱟ ᱠᱚ ᱠᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣᱟ᱾

ᱥᱟ.ᱠᱷᱭᱟ.ᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

  1. "ARALU SANDIGE RECIPE / PUFFED PADDY FRYUMS / NEL PORI in TAMIL VADAM/".

ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ