ᱜᱩᱨᱩ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱯᱚᱸᱰᱮᱛ ᱨᱟᱹᱜᱷᱩᱱᱟᱛ ᱢᱩᱨᱢᱩᱣᱟᱜ ᱨᱚᱱᱚᱲ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱡᱤᱣᱤᱭᱟᱱ, ᱵᱤᱱ ᱡᱤᱣᱤᱭᱟᱱ ᱚᱠᱚᱭ ᱠᱚᱫᱚ ᱠᱚᱲᱟ ᱡᱟᱝ, ᱚᱠᱚᱭ ᱠᱚᱫᱚ ᱠᱩᱲᱤ ᱡᱟᱝ, ᱚᱠᱚᱭ ᱠᱚᱫᱚ ᱚᱠᱟ ᱡᱟᱝ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱟᱨ ᱚᱠᱚᱭ ᱠᱚᱫᱚ ᱵᱟᱱᱟᱨ ᱡᱟᱝ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱰᱟᱭᱚᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱜᱮ ᱡᱟᱱᱟᱝ (en:Gender) ᱵᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮ ᱡᱟᱱᱟᱝ ᱫᱚ ᱯᱩᱱ ᱛᱷᱚᱨ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱞᱮᱸᱜᱟ ᱟᱲᱮ ᱨᱮᱱᱟᱜ (ᱟᱨᱟᱜ) ᱫᱚ ᱠᱩᱲᱤ ᱡᱟᱱᱟᱝ ᱟᱨ ᱡᱚᱡᱚᱢ ᱟᱲᱮ ᱨᱮᱱᱟᱜ (ᱞᱤᱞ) ᱫᱚ ᱠᱚᱲᱟ ᱡᱟᱱᱟᱝ᱾

ᱠᱚᱲᱟ ᱡᱟᱱᱟᱝᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱠᱚᱲᱟᱭ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱚᱪᱚ ᱠᱚ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱫᱚ "ᱠᱚᱲᱟ ᱡᱟᱱᱟᱝ" ᱵᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱡᱮᱢᱚᱱ- ᱨᱟᱡᱟ, ᱠᱩᱢᱟᱹᱝ, ᱵᱟᱵᱟ, ᱠᱟᱠᱟ, ᱫᱟᱫᱟ, ᱥᱟᱺᱰᱤ, ᱵᱚᱫᱟ, ᱵᱷᱟᱹᱴᱩ, ᱫᱟᱢᱠᱚᱢ ᱮᱢᱟᱱ ᱾

ᱠᱩᱲᱤ ᱡᱟᱱᱟᱝᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱠᱩᱲᱤ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱚᱪᱚ ᱠᱚᱣᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ "ᱠᱩᱲᱤ ᱡᱟᱱᱟᱝ" ᱵᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜᱼᱟ, ᱡᱮᱢᱚᱱ- ᱨᱟᱹᱱᱤ, ᱦᱟᱛᱚᱢ, ᱟᱭᱳ, ᱠᱟᱹᱠᱤ, ᱫᱟᱹᱭ, ᱠᱟᱞᱚᱴ, ᱯᱟᱹᱴᱷᱤ, ᱵᱷᱩᱞᱤ, ᱯᱮᱴᱷᱟᱬ ᱮᱢᱟᱱ᱾

ᱦᱟᱫ ᱡᱟᱱᱟᱝᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚᱲᱟ ᱡᱟᱱᱟᱝ ᱪᱮ ᱠᱩᱲᱤ ᱡᱟᱱᱟᱝ ᱚᱠᱟ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱭ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱚᱪᱚᱭᱟ, ᱚᱱᱟ ᱫᱚ "ᱦᱟᱫ ᱡᱟᱱᱟᱝ" ᱵᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜᱼᱟ, ᱡᱮᱢᱚᱱ- ᱫᱷᱤᱨᱤ, ᱫᱟᱨᱮ, ᱦᱟᱯᱟ, ᱚᱲᱟᱜ, ᱵᱩᱨᱩ ᱮᱢᱟᱱ ᱾

ᱡᱚᱲ ᱡᱟᱱᱟᱝᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱠᱚᱲᱟ ᱡᱟᱱᱟᱝ ᱟᱨ ᱠᱩᱲᱤ ᱡᱟᱱᱟᱝ ᱵᱟᱱᱟᱨ ᱜᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱚᱪᱚᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ "ᱡᱚᱲ ᱡᱟᱱᱟᱝ" ᱵᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜᱼᱟ, ᱡᱮᱢᱚᱱ- ᱥᱟᱸᱜᱟᱛ, ᱜᱚᱲᱚᱢ, ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ, ᱢᱤᱦᱩᱸ, ᱵᱩᱥᱟᱹᱜ ᱮᱢᱟᱱ ᱾