ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ:ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱢᱟᱦᱟᱸ

ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱫᱚ ᱒ August ᱒᱐᱑᱘ ᱨᱮ ᱡᱤᱣᱤ ᱧᱟᱢ ᱞᱮᱫᱼᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱡᱟᱣ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱜᱮ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱢᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱴᱷᱟᱹᱣᱠᱟᱹ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾