ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ:ᱵᱟᱰᱟᱭᱡᱚᱝ

ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱛᱮ,
ᱟᱢᱟᱜ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱩᱛᱟᱹᱢ ᱞᱤᱱ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱞ ᱢᱮ ᱾


ᱪᱤᱛᱟᱨ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱵᱟᱝ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱵᱟᱵᱚᱛ

ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱟᱞᱤᱧ ᱪᱤᱛᱟᱨ ᱠᱚ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱮ ᱞᱤᱧ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱞᱤᱝ ᱵᱟᱰᱟᱭᱟ ᱥᱚᱞᱦᱮ ᱵᱤᱱ ᱮᱢ ᱠᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱞᱤᱸᱠ ᱠᱚ ᱚᱠᱟ ᱞᱤᱧ ᱜᱟᱱ ᱦᱚᱪᱚᱭᱟ ᱤᱱᱯᱷᱚ ᱵᱚᱠᱥ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱜᱚᱲᱚ ᱵᱤᱱ ᱮᱢᱟ ᱞᱤᱧᱟ ᱜᱚᱢᱠᱮ

ᱥᱩᱛᱨᱚ ᱠᱚ ᱵᱟᱵᱚᱛ

ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱨᱮ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱥᱩᱛᱨᱚ ᱠᱚ ᱞᱟᱜᱟᱜ ᱟᱨ ᱚᱠᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱞᱟᱜᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱤᱱᱯᱷᱚᱵᱚᱠᱥ ᱥᱮ ᱛᱟᱞᱠᱟ ᱵᱟᱱᱟᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱹᱨᱤ ᱵᱟᱰᱟᱭᱟᱱ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱢᱟ ᱵᱚᱱ᱾ Bijendra Hansda Purudhul (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) ᱐᱙:᱕᱖, ᱑᱒ ᱡᱟᱱᱩᱣᱟᱨᱤ ᱒᱐᱒᱐ (UTC)[ᱛᱮᱞᱟ]

ᱥᱟᱱᱛᱟᱞᱤ

ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱟᱞᱮ ᱟᱞᱮ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱟᱹᱱᱤᱰᱤᱦ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱱᱟᱜ ᱚᱞ ᱞᱟᱦᱟ ᱨᱮ ᱜᱚᱲᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱧᱮᱛᱮᱞ ᱠᱚ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱢᱮ ᱾ ᱚᱞ ᱡᱚᱦᱚᱜ ᱮᱢ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟᱜᱼᱟ ᱾


   ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱛᱮ ᱪᱮᱠᱟᱢ ᱠᱚᱴᱟᱵᱟ?

  ᱡᱚᱡᱚᱢ ᱯᱟᱴᱷᱟ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱮᱸᱫᱽᱨᱟ ᱵᱟᱠᱥᱟ ᱞᱤᱱ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ   ᱟᱭᱠᱚᱱ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ
  ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ Sarjom baha ᱵᱟᱪᱷᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱞᱤᱱ ᱢᱮ ᱾
  ᱱᱤᱛᱮᱢ ᱠᱚᱴᱟᱵ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱛᱮ ᱚᱞ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱾
  ᱚᱠᱟ ᱤᱝᱞᱤᱥ ᱪᱤᱠᱤ ᱠᱚᱴᱟᱵ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱚᱠᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱪᱤᱠᱤ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱱᱚᱶᱟ ᱡᱚᱱᱚᱲ ᱨᱮ ᱞᱤᱱ ᱠᱟᱛᱮ ᱧᱮᱞᱢᱮ

   ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱨᱮᱢ ᱚᱞᱟ?'

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱡᱚᱡᱚᱢ ᱠᱚᱬ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱮᱠᱟᱶᱴ ᱛᱮᱭᱟᱨᱢᱮ ᱵᱩᱛᱟᱹᱢ ᱞᱤᱱ ᱠᱟᱛᱮ ᱮᱠᱟᱶᱴ (Account) ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱢᱮ । ᱞᱟᱦᱟ ᱛᱮᱢ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱷᱟᱱ ᱵᱚᱞᱚᱜ ᱫᱩᱣᱟᱹᱨ ᱨᱮ ᱞᱤᱱ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱚᱞᱚᱱ (login) ᱢᱮ ᱾

  ᱱᱟᱶᱟ ᱮᱠᱟᱶᱴ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱡᱚᱠᱷᱟᱜ "ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱧᱩᱛᱩᱢ" ᱨᱮ ᱟᱢᱟᱜ ᱢᱚᱱᱠᱩᱥᱤ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱮᱢ ᱢᱮ ᱾ ᱡᱟᱦᱟᱸᱱ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱥᱟᱶ ᱡᱚᱲᱟᱣ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱢᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱛᱮ ᱟᱢᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱜᱮ ᱮᱢ ᱢᱮ ᱾ ᱟᱯᱱᱟᱨᱟᱜ ᱚᱥᱚᱞ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱦᱚᱸᱢ ᱫᱚᱦᱚ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱢᱮ ᱪᱤ ᱟᱢᱟᱜ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢᱟ ᱾ ᱟᱢ ᱟᱫᱮᱨ ᱟᱠᱟᱫ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱡᱷᱤᱡ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱷᱟᱱ ᱢᱤᱫ warning ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ, ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱯᱟᱹᱪᱷᱞᱟᱹ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱱ ᱮᱞᱠᱚ ᱢᱮᱥᱟ ᱠᱚᱢ, ᱡᱮᱞᱮᱠᱟ ᱺ"Sara123" ᱾
  ᱫᱟᱱᱟᱝ ᱥᱟᱵᱟᱫᱽ ᱫᱚ ᱟᱜᱟᱢ ᱨᱮ ᱵᱚᱞᱚᱱ ᱡᱚᱠᱷᱟᱜ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜᱼᱟ ᱾ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱟᱯᱱᱟᱨ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱫᱟᱱᱟᱝ ᱥᱟᱵᱟᱰᱽ ᱮᱢ ᱢᱮ ᱾
  ᱟᱢᱟᱜ ᱤᱢᱮᱞ ᱴᱷᱤᱠᱟᱹᱱᱟ ᱦᱚᱸᱢ ᱟᱫᱮᱨ ᱠᱷᱟᱱ ᱱᱟᱯᱟᱭᱚᱜᱼᱟ ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱫᱚ ᱩᱠᱩ ᱨᱮᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱᱟ ᱾ ᱡᱟᱦᱟᱸᱛᱤᱥ ᱠᱚ ᱫᱟᱱᱟᱝ ᱥᱟᱵᱟᱫᱽ ᱮᱢ ᱦᱤᱲᱤᱧ ᱠᱷᱚᱱᱟ ᱤᱢᱮᱞ ᱫᱟᱨᱟᱭ ᱛᱮ ᱫᱟᱱᱟᱝ ᱥᱟᱵᱟᱫᱽ ᱮᱢ ᱧᱟᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱾
  ᱯᱩᱭᱞᱩ ᱥᱮᱸᱫᱽᱨᱟ ᱵᱟᱠᱥᱟ ᱨᱮ ᱞᱤᱱ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱠᱤᱵᱚᱨᱰ ᱵᱟᱪᱷᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚᱴᱟᱵ ᱮᱦᱚᱵᱽ ᱢᱮ ᱾ ᱤᱱᱟᱹ ᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱚᱱᱚᱞ ᱠᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱞᱤᱥᱴᱤ ᱧᱮᱞᱚᱜᱼᱟ ᱾
  ᱚᱱᱟ ᱢᱩᱸᱫᱽ ᱠᱷᱚᱱ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱭᱟᱱ ᱚᱱᱚᱞ ᱵᱟᱪᱷᱟᱣ ᱢᱮ ᱾ ᱚᱱᱚᱞ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱦᱚᱸ ᱚᱞ ᱠᱟᱛᱮᱢ ᱥᱮᱸᱫᱽᱨᱟ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱚᱱᱚᱞ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱟᱨᱟᱜᱟᱜ ᱛᱮ ᱚᱞᱚᱜᱼᱟ , ᱱᱚᱝᱠᱟ ➤ ᱱᱚᱶᱟ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ, ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮ ᱱᱟᱶᱟ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱚᱞ ᱢᱮ !)
 ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱠᱟᱛᱦᱟ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱟᱨᱵᱟᱝ ᱦᱩᱲᱟᱹᱜ ᱥᱚᱡᱷᱮ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱨᱮ ᱞᱤᱱ ᱢᱮ ᱾
  ᱱᱚᱶᱟ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱣᱤᱱᱰᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱾
  ᱚᱸᱰᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱱᱟᱜ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱷᱟᱱ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱢᱮ ᱾
  ᱧᱮᱞᱡᱚᱝ ᱵᱤᱰᱟᱹᱣ [Preview] ᱨᱮ ᱞᱤᱱ ᱠᱟᱛᱮ ᱧᱮᱞ ᱵᱤᱰᱟᱹᱣ ᱢᱮ ᱾
  ᱡᱟᱦᱟᱸᱱᱟᱜ ᱦᱩᱲᱟᱹᱜ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱨᱩ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱯᱟᱨᱥᱟᱞ [publish] ᱨᱮ ᱞᱤᱱ ᱢᱮ
 ᱱᱤᱛ ᱟᱢᱟᱜ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱨᱩᱠᱷᱤᱭᱟᱹ ᱭᱮᱱᱟ !

   ᱪᱮᱫ ᱪᱮᱫ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱛᱮ ᱚᱞ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱟᱢ? ᱱᱚᱶᱟ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱵᱟᱨᱚᱱ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱮ?

ᱪᱮᱫ ᱵᱟᱝᱵᱚᱱ ᱚᱞᱟ  

ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱚᱞᱟ  

ᱢᱟᱹᱱ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ

 • ᱜᱚᱢᱠᱮ, ᱰᱨ, ᱢᱟᱪᱮᱫ, ᱯᱚᱱᱰᱤᱛ
 • ᱢᱟᱹᱱ, ᱢᱟᱹᱱᱤᱡ

ᱵᱟᱰᱟᱭᱟᱱ ᱧᱩᱢ

 • ᱥᱚᱪᱤᱱ ᱛᱮᱱᱫᱩᱞᱠᱚᱨ(ᱥᱚᱪᱤᱱ ᱨᱚᱢᱮᱥ ᱛᱮᱱᱫᱩᱞᱠᱚᱨ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ)
 • ᱯᱚᱨᱟᱭᱱᱤ ᱥᱚᱨᱮᱱ (ᱰᱨᱹ ᱯᱚᱨᱟᱭᱱᱤ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ)
 • ᱥᱩᱱᱟᱹᱨᱟᱢ ᱥᱚᱨᱮᱱ (ᱫᱟᱢᱠᱚᱢ ᱥᱩᱱᱟᱹᱨᱟᱢ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ)

ᱜᱩᱱᱩᱱ

 • ᱥᱤᱝᱜᱽᱨᱟᱹᱭ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱧᱩᱢᱟᱱᱤᱡ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱥᱤᱠᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱱᱟᱭ ।

ᱚᱱᱚᱞ ᱨᱮ ᱜᱩᱱᱩᱱ ᱵᱟᱝ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱜᱮ ᱚᱞ ᱢᱮ

ᱚᱱᱚᱞ ᱥᱟᱛᱟᱢ

 • ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ (ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ, ᱚᱱᱚᱬᱦᱮ,ᱜᱟᱢᱟᱢ ᱮᱢᱟᱱ)
 • ᱟᱯᱱᱟᱨᱟᱜ/ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭᱟᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ
 • ᱟᱯᱱᱟᱨᱟᱜ ᱢᱚᱱᱚᱛ
 • ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱵᱟᱝᱢᱟ ᱫᱮᱥᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱟᱰᱟᱭᱟᱱ ᱯᱚᱛᱚᱵ ᱵᱟᱵᱚᱫᱽ ᱛᱮ
 • ᱵᱟᱰᱟᱭᱟᱱ ᱦᱚᱲ, ᱴᱷᱟᱶ, ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱮᱢᱟᱱ ᱤᱫᱤᱠᱟᱛᱮ ᱚᱞ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱾
 • ᱥᱩᱢᱩᱝ ᱯᱟᱨᱥᱟᱞ ᱟᱠᱟᱱ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱠᱟᱜᱚᱡᱽ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱛᱩᱢᱟᱹᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱞ ᱢᱮ
 • ᱟᱡᱟᱜ ᱚᱱᱚᱞ ᱥᱚᱨᱮᱥ ᱚᱱᱚᱞ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ "ᱥᱮᱝᱜᱮᱞ ᱢᱟᱨ ᱢᱟᱨ" ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱭᱟ ᱾

   ᱯᱚᱛᱚᱵ/ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱠᱟᱜᱚᱡᱽ/ᱯᱟᱛᱷᱟᱢ ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱛᱮᱢ ᱚᱞ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱥᱮ ᱵᱟᱝ ?

  ᱦᱮᱸ, ᱢᱤᱫ ᱧᱩᱢ ᱟᱱᱟᱜ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨᱠᱟᱜᱚᱡᱽ ᱟᱨ ᱯᱟᱛᱷᱟᱢ ᱠᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱹᱠᱷᱤ ᱠᱟᱛᱮᱢ ᱚᱞ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱾
  ᱚᱞ ᱠᱚ ᱥᱚᱡᱷᱮ ᱵᱟᱝ ᱠᱚᱯᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱤᱡᱮ ᱛᱮ ᱚᱞ ᱢᱮ ᱾
  ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ ᱮᱢᱮᱫ ᱟᱹᱭᱟᱹᱛ/ ᱯᱟᱨᱟᱜᱨᱟᱯᱷ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱨᱮ ᱠᱚᱨᱥᱚᱨ ᱫᱚᱦᱚᱭ ᱢᱮ |
  ᱯᱚᱛᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ ᱮᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱴᱩᱞᱵᱟᱨ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ▼  Cite ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱞᱤᱱ ᱢᱮ ᱾
  ᱴᱩᱞᱵᱟᱨ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ Template ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱚᱛᱷᱟᱛ ᱚᱯᱥᱚᱱ ᱞᱤᱱ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱚᱛᱷᱟᱛ ᱯᱷᱚᱨᱢ ᱯᱮᱨᱮᱡᱽ ᱢᱮ ᱾
  Insert ᱵᱩᱛᱟᱹᱢ ᱞᱤᱱ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ ᱨᱩᱠᱷᱭᱟᱹᱭ ᱢᱮ ᱾

   ᱞᱟᱦᱟᱛᱮ ᱪᱮᱫ ᱮᱢ ᱪᱮᱠᱟᱭᱟ, ᱪᱮᱫ ᱮᱢ ᱚᱞᱟ?

  ᱡᱚᱡᱚᱢ ᱥᱟᱦᱟ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱟᱠᱥᱟ ᱨᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱱᱟᱜ ᱠᱚᱴᱟᱵ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱱᱚᱞ ᱠᱚᱢ ᱧᱟᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨᱵᱟᱝ ᱚᱱᱟ ᱚᱱᱚᱞ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱟᱢᱦᱚᱸ ᱱᱟᱶᱟ ᱛᱮᱢ ᱚᱞ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱾
  ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱮᱢ ᱟᱠᱟᱱ ᱞᱮᱠᱟ ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱟᱨᱵᱟᱝ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱨᱮ ᱞᱤᱱ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱢᱤᱫ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱣᱤᱱᱰᱚ ᱨᱟᱲᱟᱜᱼᱟ ᱾
  ᱚᱞ ᱠᱚᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱦᱩᱲᱟᱹᱜ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱥᱚᱡᱷᱮ ᱢᱮ ᱟᱨᱵᱟᱝ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱚᱞ ᱢᱮ ᱾
  ᱤᱱᱴᱚᱨᱱᱮᱴ ᱟᱨᱵᱟᱝ ᱯᱚᱛᱚᱵ/ᱯᱩᱛᱷᱤ/ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱠᱟᱜᱚᱡᱽ ᱠᱷᱚᱱ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚᱢ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱫᱟᱲᱭᱟᱜᱼᱟ, ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱯᱚᱛᱚᱵ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱛ (reference) ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱛᱟᱨᱟᱭ ᱢᱮ ᱾
  ᱚᱞ ᱯᱩᱨᱟᱹᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱯᱟᱨᱥᱟᱞ ᱵᱩᱛᱟᱹᱢ ᱨᱮ ᱞᱤᱱ ᱢᱮ ᱾
  ᱱᱟᱶᱟ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱮᱢ ᱛᱮᱭᱟᱨᱮᱫ ᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱰᱤᱠᱚᱢ ᱨᱮ ᱑᱐ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱟᱹᱭᱟᱹᱛ ᱟᱨ ᱓ᱭᱟ ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ ᱡᱩᱲᱟᱹᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱨᱤᱠᱟᱹᱭ ᱢᱮ ᱾

ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱭᱟᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ

ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ